Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

På innbyggernes side

Drammen skal være en effektiv og moderne servicekommune.

Kommunen skal sørge for en effektiv drift og en langsiktig forvaltning av fellesskapets verdier.

Status i dag

Drammen kommune har de senere årene lagt ned et betydelig arbeid med å gjøre kommunen til en e-kommune, med digitale selvbetjeningsløsninger og tilgjengeliggjøring av informasjon om saker og tjenester på nettet.

Drammen kommune har en god økonomi, bl.a. som følge av en rekke effektiviseringstiltak de siste årene. Kommunen må klare seg med mindre inntekter pr innbygger enn landsgjennomsnittet.

For å opprettholde høy kompetanse for alle ansatte i Drammen kommune gjennomføres opplæring innen flere ulike fagfelt og innen helse, miljø og sikkerhet. Kommunen har kontinuerlig fokus på ledelse og lederutvikling, med sikte på at alle ledere skal være trygge og kompetente i lederrollen.

Som et ledd i å sikre at tjenestene er tilpasset brukernes behov, gjennomfører kommunen årlige brukerundersøkelser. 

Trender og utviklingstrekk

Det stilles stadig høyere krav til innholdet i kommunens tjenester, ikke minst innenfor tunge sektorer som pleie og omsorg, barnehage og skole. Denne utviklingen er både drevet frem av politiske ambisjoner på de forskjellige områdene og av forventninger fra brukerne.

Befolkningen blir gradvis eldre, noe som betyr at antallet yrkesaktive skattebetalere i forhold til de som ikke deltar i arbeidslivet, endres. Konsekvensene kan bli generelt strammere budsjetter innenfor offentlig sektor.

Kommunen vil også oppleve en generell vekst i antallet innbyggere som vil utfordre kommunens kapasitet på nesten alle områder.

Prognoser for de kommende 10 år, basert på forventet befolkningsvekst i perioden, viser en årlig vekst i de frie inntektene til kommunen på ca. 40 - 45 millioner kroner (2012-kroner) pr år. Sett i sammenheng med økningene i antallet barnehagebarn og skoleelever i denne tiårsperioden, innebærer dette at kommunen må ha en god økonomistyring med høy bevissthet om hva som bør prioriteres.

Utfordringer

Veksten i antallet innbyggere, forventningene når det gjelder kvalitet i tjenestene, kombinert med utviklingen i skatteinntekter og overføringer til kommune, utfordrer Drammen kommune med hensyn til kompetanseutvikling og organisering. Kommunen må ha ledere og personale som har kompetanse til å levere tjenester med høy kvalitet i det omfang som er nødvendig.

Befolkningsveksten vil gjøre det nødvendig ha god økonomistyring. For å sikre handlingsrom for nødvendige investeringer, bør det hvert år settes av midler i et fond. Kommunen må dessuten jobbe smart og finne måter å organisere virksomheten på som holder kostnadene nede. Slik kan kommunen samlet opprettholde en økonomisk bærekraft over tid.

Parallelt med at det arbeides videre med å ta i bruk teknologi for å forbedre tjenestene og tilgjengeligheten overfor innbyggere og brukere, er det nødvendig å opprettholde muligheten for personlig kontakt når det er behov for det. Den personlige kontakten med brukerne selv, pårørende og foresatte bør særlig videreutvikles innenfor tjenesteområder som pleie og omsorg, oppvekst, barnehage og skole.Hovedmål:

Drammen skal være blant de beste kommunene i landet når det gjelder kvalitet i tjenestene og effektiv ressursbruk.

Langsiktige mål:

1. Utvikle gode mål for tjenestekvalitet, og levere i forhold til fastlagte mål.
2. Regelmessig måle kvaliteten på tjenesten, og gjennomføre tiltak for å heve kvaliteten.
3. Drammen skal være blant de mest effektive bykommunene.
4. Drammen kommune skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer vekst med kvalitet for byens innbyggere.
5. Drammen kommune skal ha kompetente og fornøyde ansatte med lavt sykefravær.

Strategier:

1. Definere og måle standard for kommunale tjenester.
2. Måle resultater, og systematisk rette feil og mangler.
3. Videreutvikle digitale selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelig døgnet rundt og yte personlig service når det er behov for det.
4. Ta i bruk nye organisasjonsformer og samarbeid med privat og offentlig sektor der det kan bidra til høyere kvalitet, større effektivitet eller økt kapasitet på kommunens tjenester.
5. Ta i bruk ny teknologi innenfor kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon.
6. Aktiv arbeidsgiverpolitikk for å sikre god kompetanse, ledelse, arbeidskultur og rekruttering.
7. Legge til rette for en fremtidsrettet lærling- og traineeordning i Drammen.

 
Topp