Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Regional vekstmotor

PapirbreddenI den ene enden av Ypsilon ligger Papirbredden. Her finnes alt fra spisesteder til bibliotek, NAV, Union Scene og Høgskolen i Buskerud.

Nasjonal og internasjonal konkurranse tilsier at det må være attraktivt å drive og etablere næringsvirksomhet i Drammensregionen. Tilsvarende er regionen avhengig av at mange vil bo, studere og arbeide her.

Samarbeid mellom kommuner, med kunnskapsinstitusjonene og med næringslivet er en forutsetning for å lykkes.

Offentlige infrastruktur og tjenester som bl.a. høgskoler, universitet, sykehus, gode transportsystemer, osv. gir grunnlag for verdiskapning og arbeidsplasser.

Status i dag

Drammen har mange tjenestebedrifter, handelsbedrifter og viktige industribedrifter. Den elektrotekniske bransjen er spesielt godt utviklet i Drammensregionen. Industrien har hatt en nedgang i sysselsettingen de siste tiårene. Siden 2000 har det vært en reduksjon på ca. 1500 sysselsatte, men industrien har fortsatt ca. 2500 sysselsatte. Drammen har også sterke faglige miljøer innenfor helseområdet, med Drammen sykehus (Vestre viken helseforetak) og Høgskolen i Buskerud.


Grunnet endringer i det internasjonale klassifiseringssystemet som benyttes av SSB, ble kategoriene i statistikken noe endret i 2008. I praksis slår dette i imidlertid ut i liten grad for Drammen, og vi har derfor valgt å vise tall for hhv. 2000 og 2011.

Drammen er en by med stor andel små- og mellomstore bedrifter. Næringslivet som helhet er lite eksportrettet.

Næringslivet i Drammen har vært mer konjunkturfølsomt enn i Buskerud og landet som helhet de siste 20 årene.

Drammen har et overskudd på arbeidsplasser. Halvparten av Drammens 35 000 arbeidsplasser bemannes daglig av innpendlere, de fleste fra nabokommunene. Flesteparten som pendler inn, er fra Buskerud eller Oslo. Det er cirka 3000 flere arbeidstakere som pendler inn til Drammen, enn som pendler ut av Drammen. De som pendler inn, har gjennomgående lavere utdannelse enn de som pendler ut.

Drammen befinner seg geografisk i en sterk næringsregion vest for Oslo med et internasjonalt rettet, kunnskapsintensivt og konkurransedyktig næringsliv. Drammen er omgitt av sterke kunnskapsbaserte industrimiljøer i bl.a. Akershus vest, Kongsberg og Horten. I tillegg til kommunene som inngår i Buskerudbysamarbeidet, utgjør både Vestregionen (aksen Oslo – Drammen) og nordre del av Vestfold Drammens nærregion. Drammen inngår dessuten som ett av flere tyngdepunkter innenfor Osloregionen.

Andelen med kortere universitets- eller høgskoleutdanning har økt fra vel åtte prosent i 1980 til 22 prosent i 2011, noe som er like over landsgjennomsnittet.

Utviklingen i personlig inntekt i Drammen viser et inntektsnivå for de yrkesaktive som er lavere enn i landet ellers. Inntektsnivået for skatteytere i Drammen har vist en jevnt nedadgående tendens, målt som andel av inntektsnivået i landet som helhet, og siden 2006 har det ligget under landsgjennomsnittet.

Det har de siste årene skjedd en betydelig styrking av Drammen som kunnskapsby gjennom etableringen av Papirbredden, med en samlokalisering av Høgskolen i Buskerud, BI, inkubator og annen kunnskapsbasert virksomhet. Det er igangsatt et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold med mål om å etablere et nytt universitet, bl.a. med campus i Drammen.  Fra 1. januar 2013 ble de to høgskolene fusjonert og fikk navnet Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV).

HiBV studiested Drammen, tilbyr utdanning innenfor sykepleie, visuell kommunikasjon, radiografi, allmennlærerutdanning, lysdesign, statsvitenskap, økonomi og ledelsesfag. HiBV i Drammen hadde i 2012 1430 studenter.

Trender og utviklingstrekk

Norsk økonomisk styrke ligger i overskudd fra eksport av gass og olje. Et antall bedrifter i regionen leverer varer og tjenester til denne næringen, som ser ut å være inne i en god vekstperiode. Deler av det regionale næringslivet er eksportbedrifter som møter økt internasjonalisering og høyere krav til kvalitet og pris på det som produseres og selges.

De største arbeidsgiverne i Drammen finnes innen helse og sosial, offentlig og privat tjenesteyting og handel. Industri, bygg og anlegg og transport sysselsetter mange i privat næringsliv.

Tømmer har historisk vært et viktig fundament for næringslivet i Drammen. Fra 1980-tallet har næringslivet gradvis blitt mindre råvareavhengig, og tømmer har i dag relativt liten betydning for næringslivet i Drammen.

Kompetanse forventes å bli en viktigere innsatsfaktor i næringslivet.

Et sunt næringsliv er hele tiden i utvikling og omstilling. Det må være grobunn for å etablere nye virksomheter.

Drammen er et viktig regionalt tyngdepunkt for handel. Handelen i sentrum utfordres av nye handelstilbud i byen og regionen for øvrig.

Drammen har i dag sterke miljøer med tilknytning til helse og omsorg. Lokalisering av et nytt sykehus med områdefunksjoner i Drammen, sammen med den økende etterspørselen etter helse- og omsorgsrelaterte tjenester, vil kunne ha stor betydning for videre utvikling av høgskole- og kompetansemiljøer og bedrifter med tilknytning til disse områdene.

Utfordringer

Utfordringene fremover vil særlig dreie seg om å videreutvikle næringslivet med utgangspunkt i næringslivet som allerede finnes, samtidig som det tilrettelegges for nye bedrifter gjennom entreprenørskap og innovasjon.

For at helsetjenester og -næringer skal utvikle seg videre, er det viktig at kommune, høgskole og sykehus samarbeider om å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Drammen er vertskommune for statlige virksomheter, høgskole og sykehus. En viktig utfordring for Drammen som vertskommune er å tilrettelegge for videre vekst gjennom utvikling og samarbeid.

Det er en viktig utfordring å legge til rette for at Drammen sentrum skal forbli et attraktivt sted for handel. Et levende sentrum med handel vil være av betydning for å tiltrekke seg også annen næringsvirksomhet.

Næringslivet er avhengig av kompetanse med høy kvalitet, både på master- og mesternivå. Det er en utfordring å ha tilstrekkelig mange og gode utdanningsplasser, og tiltrekke seg personer med tilstrekkelig utdanning og kompetanse for å dekke arbeidsgiveres behov.  For høgskolemiljøet er det en utfordring å tilby bokvalitet som betyr at kunnskapsarbeidere og lærere velger å bosette seg her.   Å ha et godt og variert boligtilbud vil i denne sammenheng være et konkurransefortrinn.

Det må være tilgjengelige og attraktive arealer for å tiltrekke seg bedrifter. For regionen stiller det krav til kommunene om samarbeid om langsiktighet i arealplanleggingen og kommunene som aktive tilretteleggere.

Næringslivet er avhengig av en kommune som kan snu seg hurtig for å imøtekomme næringslivets behov for arealer og lokaler. Kommunal tilrettelegging er viktig for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom bl.a. variert botilbud, jobbmuligheter for ektefelle, aktivt fritid og godt kommunalt tjenestetilbud.

Drammen er godt kjent for sin byutvikling, men mindre kjent for sitt næringsliv og bokvaliteter.

Hovedmål:

Drammen og regionen skal ha vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass pr to nye innbyggere.

Langsiktige mål:

1. Flere lønnsomme bedrifter og flere arbeidsplasser.
2. Utdanningstilbud og forskningsaktivitet på universitetsnivå.
3. Etablering av et nytt sykehus med områdefunksjoner i eller nær Drammen.
4. Utdanningstilbudet skal søke samarbeid med lokalt næringsliv.
5. Økt utdanningsnivå blant byens innbyggere.

Strategier:

1. Drammen kommune skal tilrettelegge for lønnsomme bedrifter og flere arbeidsplasser i Drammen.
2. Samarbeide med næringsliv og nabokommuner rundt utvikling og markedsføring av næringsarealer og etableringer.
3. Arbeide for etablering av et nasjonalt senter for helseteknologi i Drammen.
4. Markedsføring og omdømmebygging skal bidra til byvekst med kvalitet.

 
Topp