Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Utsatte barn og unge: Trygge og gode oppvekstvilkår


Illustrasjonsfoto: Fisketur til glede for de som har fått en vanskelig start på livet.

Det er et ansvar for fellesskapet å gi effektiv hjelp og gode muligheter for barn og unge som har en vanskelig start i livet.

Viktige tjenester er: Barnevern, habilitering, helsestasjon, enslige mindreårige og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Små forskjeller økonomisk og sosialt er en grunnleggende verdi, nasjonalt og i bysamfunnet.

Alle skal ha like muligheter, men det er resultatene som teller.

Status i dag

I 2011 var det nær 14000 barn og unge mellom 0 og 17 år i Drammen. Flertallet klarer seg godt. I 2011 var det imidlertid ca. 1500 barn i familier der foreldrene har sosialhjelp som inntekt. Det har vært en betydelig økning i antallet de siste fem årene.

Det er cirka 100 barn under omsorg i barnevernet i Drammen, og dette tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Barnevernvakten hadde i 2011 kontakt med 748 barn/ungdommer. Manglende omsorgsevne, rus og psykiatri er de vanligste årsakene til at barn og foreldre får hjelp fra barnevernet.

Det er 192 aktive brukere innenfor habiliteringstjenesten. Bekkevollen barne- og avlastningsbolig for barn med nedsatt funksjonsevne hadde i 2011 32 brukere.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) hadde i 2011 ca. 1500 brukere.

Trender og utviklingstrekk

SSBs prognoser viser en betydelig vekst i antallet barn og unge i Drammen i perioden frem mot 2036. Dette vil også bety en vekst i antallet barn og unge med behov for bistand fra kommunen.

Det har vært et økende antall barn som får hjelp fra barnevern, habilitering og PPT. Drammen har en høy andel barn som får bistand fra barnevernet sammenlignet med andre kommuner.

Trendene har de siste årene gått i retning av økt fokus på rettigheter, behov for nye tjenester og tilbud, samt erstatning for de som ikke har fått de tjenester rettsapparatet mener de har krav på.

Flere reformer har hatt som målsetting å integrere alle barn i felles arenaer. Samtidig har tjenestetilbudet gått i retning av økt spesialisering.

Utfordringer

Antall brukere og kostnader øker mer enn befolkningsveksten skulle tilsi.

Det vil være nødvendig å øke kapasiteten i tjenestene som følge av flere barn med behov.

Dårlige levekår reproduseres ofte fra en generasjon til den neste. Det er vanskelig å bryte dette mønsteret.

Hjelpetilbudet er fragmentert. Hjelpeapparatet har varierende kompetanse til å bistå barn og familier med innvandrerbakgrunn.

Det er flere og mer kompliserte former for funksjonsnedsettelse blant barn.

Manglende fysisk aktivitet er en voksende utfordring for barn og unge og øker risikoen for helseproblemer senere i livet.

Fordi så mange faktorer påvirker den enkeltes livssituasjon, er det vanskelig å vurdere hvor gode resultater som oppnås og hvilke metoder og arbeidsformer som gir best resultater, bl.a. når det gjelder barnevernstjenester.

Hovedmål:

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Langsiktige mål:

1. Fysiske og psykiske lidelser blant barn, unge og deres familier skal reduseres.
2. Bedre folkehelse blant barn og unge.
3. Redusere behovet for langvarige eller permanente tilbud fra barnevernet.
4. Færre barn skal vokse opp i lavinntektsfamilier og derved hindre at dårlige levekår reproduseres.

Strategier:

1. Styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og familier med en utfordrende livssituasjon.
2. Øke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.
3. Bruke metoder og tiltak med dokumentert effekt for å bedre psykisk helse, forebygge rusmisbruk og styrke behandlingsapparatet.
4. Systematisk og målrettet faglig og personlig utvikling av de ansatte.
5. Sikre god koordinering og helhetlige tjenester for barn og unge.
6. Utvikle og gi tilbud ut fra barn og unges egne ønsker og behov.
7. Sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

 
Topp