Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen kommunes eierpolitikk - innledning

Drammen kommunes eierpolitikk er et redskap for bystyret for utøvelse av målrettet, forutsigbar og langsiktig eierstyring i Drammen kommune. Eierpolitikken skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. Kommunens eierpolitikk gjennomgås tidlig i hver kommunevalgperiode og etableres slik sett for en 4-årsperiode. Eierpolitikken kan likevel justeres ved behov i løpet av 4-årsperioden som følge av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring.
 
Forventningene som kommer til uttrykk i kommunens eierpolitikk gjelder for alle selskaper kommunen har eierinteresser i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Drammen kommune eier alene eller sammen med andre. Gjennom eierpolitikken etablerer bystyret overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Videre omhandles blant annet eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierpolitikken legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Drammen kommune har en egen eierportal på kommunens nettsider - Eierportal . Eierportalen er todelt og viser både Drammen kommunes eierpolitikk og Drammen kommunes eierposisjoner. Den første delen definerer kommunens eierpolitikk og gjennomgås tidlig i hver kommunevalgperiode, dvs. hvert 4. år. Den andre delen viser kommunens ulike eierposisjoner gjennom selskapsomtaler, nøkkeltall og målformuleringer for samtlige selskaper og foretak som kommunen har eierposisjoner i. Denne delen gjennomgås og oppdateres årlig etter gjennomførte generalforsamlinger, representantskaps-møter og lignende. Oppdateringen skjer normalt tidlig på høsten og rapporteres til bystyret ifm. 2. tertialrapporteringen. På eierportalen er dette synliggjort i form av to faner på portalens hovedside. Gjennom eierportalen er kommunens eierpolitikk digitalt tilgjengelig og gir lett tilgang til kunnskap om kommunens eierposisjoner.

Det pågår et arbeid med kommunereform. Arbeidet er ikke sluttført. Det er en målsetting at Drammen kommune inngår i en ny kommune fra 01.01.20.  Kommunene Drammen og Svelvik har besluttet å danne en ny kommune og har allerede valgt å samordne seg i eiersaker. Det videre arbeidet kan medføre at flere kommuner blir med i en ny kommune i Drammensregionen. Kommunene i Drammensregionen samarbeider i dag om en rekke tjenester. Kommunene har valgt å selskapsorganisere flere av disse tjenestene. Interkommunale selskap (IKS) og selskap organisert med utgangspunkt i kommunelovens §27 er i den sammenheng særlig benyttede selskapsformer. Ny kommunestruktur vil medføre behov for en gjennomgang av kommunalt eide selskaper med sikte på forenkling og effektivisering.

 
Topp