Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune

I eierpolitikken fra desember 2012 vedtok bystyret prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune. Disse prinsippene er videreutviklet og opprettholdt som 10 prinsipper for eierstyring i Drammen kommune. Prinsippene skaper en forutsigbarhet i kommunens eierskapsutøvelse. Prinsippene innebærer blant annet en klargjøring av roller og tydeliggjør hvordan kommunen agerer som eier. Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier.

Drammen kommune har egne retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak (KF) og kommunens basisorganisasjon (vedtatt av bystyret 21.02.2017). Dette følger av at kommunale foretak (KF) er en del av Drammen kommune som juridisk enhet. Det er nødvendig å sikre at både basisorganisasjonen og foretakene har en helhetlig forståelse av sin rolle som del av en samlet kommuneorganisasjon. Innenfor rammen av lovbestemmelsene er det særlig administrative rutiner, støttefunksjoner og fellestjenester som det er til hensikt å regulere gjennom et felles sett av retningslinjer. Prinsipper for god eierstyring i Drammen kommune kommer i tillegg til disse retningslinjene. 

Prinsipper for eierstyring i Drammen kommune

1.    Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.
2.    Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
3.    Kommunen gir som eier klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.
4.    Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet/foretaket og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets/foretakets ledelse på vegne av eierne. Drammen kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, representantskap og eiermøter.
5.    Det skal tilstrebes å benytte valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet. Ved valg av styrer vektlegges lokal tilhørighet.
6.    Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og fremstå som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig nivå, men ikke være lønnsledende. Drammen kommune forventer at det ses hen til rammene for den alminnelig lønnsfastsettelsen i arbeidslivet.
7.    Eierne skal likebehandles innen hver selskapsklasse. I selskaper med forskjellige selskapsklasser, skal rettigheter fremgå av vedtektene.
8.    Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling.
9.    Det skal være åpenhet knyttet til Drammen kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet.
10.    Normene i Drammen kommunes etikkplakat skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i.

 
Topp