Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Parkering KF

Generelt om selskapets virksomhet

Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Drammen Parkering KF eier aksjeselskapet Dpark AS (etableres 01.01.17). Aksjeselskapet skal drifte den kommersielle delen av kommunens parkeringsvirksomhet.

Nøkkeltall

Formålet med foretaket

Drammen Parkering KF skal:

 • Ivareta den offentligrettslige myndighetsoppgave innenfor parkering som:
  - Gebyrtilfellene i hht vegtrafikkloven og underliggende forskrifter (parkering for nærme gangfelt, på fortau, etc.)
  - Skiltmyndighet (Oppsetting og håndhevelse av skilt som parkering og stans forbudt osv.)
  - Forvaltning av forskrift om parkering for forflytningshemmede

 • Kontrollere og håndtere vilkårsparkering uten betaling som tidsbegrenset, mot dokumentasjon og boligsoneparkering.
 • Drifte parkeringsinfrastruktur og kontrollere vilkårsparkering mot betaling
 • Være kommunens fagkompetanse på parkeringstjenester, reguleringer og bestemmelser på parkeringsområdet og på den teknologiske og faglige utviklingen.

Dpark AS skal:

Drifte parkeringsinfrastruktur og kontrollere vilkårsparkering mot betaling på:
- Kommunalt eide arealer benyttet til parkeringsvirksomhet (åpne plasser og parkeringshus)
- Annen grunn eid av offentlig organ
- Privat grunn

Mål med kommunens eierskap

Sikre kommunens posisjon på parkeringsområdet, slik at kommunen beholder parkeringspolitikken som et virkemiddel i byutviklingen. Drammen kommune har mål om årlig eieruttak. Størrelsen på eieruttaket fastsettes i Drammen kommunes økonomiplan.

Selskapsinformasjon

 • Organisasjonsnummer: 990482624
 • Stiftelsesår: 2006
 • Drammen kommunes eierandel: 100%
 • Kapital: Innskutt egenkapital 0 kr

----------------------------------------------------
Internett:  www.drammenparkering.no
----------------------------------------------------
Daglig leder: Claus Møllbach-Thellefsen
----------------------------------------------------
Styre: Inger Marie Bodin Åkvåg (leder), Svein Holter (nestleder), Ellen Svendsvoll, Kurt Petter Lindgren, Ole Kristian Grinde, Finn Tollefsen* og Anita Bjurstrøm* (*ansattes representanter).

 
Topp