Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomiplan 2012-2015

Bygger miljø- og kompetansebyen Drammen

Rådmannen foreslår å investere nær 2 mrd. kr for å bygge byen de neste fire år. Kompetansebyen Drammen vokser, og investeringer til barnehager og skole er på over 800 mill. kr de neste fire årene. Flere barn krever flere plasser i barnehager og skoler for å sikre trygg oppvekst og godt læringsmiljø. Kommunen investerer i miljøvennlig byutvikling for å skape et levende sentrum med ren elv og høy trivsel. Miljøinvesteringer til bybruk og renere vann utgjør 761 mill. kr. Drammen ønsker og forventer fortsatt vekst, og investeringene skaper rom for nye innbyggere og flere bybrukere.

Forslag til driftsbudsjett

For å få budsjettet i balanse og finne rom for politiske prioriteringer er det i budsjettforslaget for 2012 lagt inn tilpasninger på 90 mill. kr i forhold til vedtatt økonomiplan 2011-2014. Samtidig foreslås at programområdene tilføres 68,5 mill. kr til dekning av nødvendige merutgifter og prioriterte formål.

For øvrig er budsjettet justert for blant annet virkningene av statsbudsjettet, tidligere politiske vedtak og husleievirkninger av investeringer.

Forslaget til driftsbudsjett for perioden 2012-2015 viser at det fortsatt er behov for å foreta tilpasninger bykassens driftsutgifter. Høy befolkningsvekst, spesielt innenfor de yngre aldersgruppene gir utfordringer av både drifts- og investeringsmessig karakter. Samtidig fører flere år med høyt investeringsnivå og dermed sterk vekst i lånegjelden til at bykassens kapitalkostnader øker betydelig. Fra 2011 til 2015 ventes kapitalkostnadene å øke med nesten 62 mill. kr.

Les mer om forslag til driftsbudsjett

 

Forslag til investeringsbudsjett

Rådmannen legger frem et ambisiøst investeringsbudsjett for perioden 2012-2105, med en samlet investeringsramme på 1 949 mill. kr. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på om lag 490 mill. kr per år i perioden. Forslaget innebærer imidlertid høyest investeringsramme i 2012 med 606 mill. kr, mens rammen for de neste tre årene ligger mellom 406 og 480 mill. kr.

Les mer forslag til investeringsbudsjett.

 

Forslag til vedtak

Organisering

Beskrivelsen av organisering dreier seg om hvordan kommunen er organisert, både politisk og administrativt. Det gis også en omtale av kommunens styringssystem, viktig utviklingsarbeid og de menneskelige ressursene i Drammen kommune - de ansatte.

Les mer om organisering, styring og utviklingsarbeid.  

Topp