Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommunale foretak

Det er utarbeidet eierstrategier for KF’ene og de største selskapene. Eierstrategien legger grunnlag for selskapsstrategiene. Rådmannen skal avholde møter med styret og daglig leder i forbindelse med resultatoppfølging ved tertialrapporteringene.

De kommunale foretakene har som utgangspunkt fått krav om 3 prosent kostnadskutt fra 2013, for å få bidra til den økonomiske tilpasningen, på lik linje med bykassens virksomheter, interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid. Det er forutsatt at de kommunale foretakene skal bidra med en ressursfrigjøring på totalt 4-5 millioner kroner i 2013.

I det etterfølgende gis en omtale av budsjettforutsetningene for de kommunale foretakene.
For ytterligere informasjon vises til foretakenes egne forslag til økonomiplan 2013-2016/ årsbudsjett 2013, jf. vedleggene 4-8.

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF er et foretak eid av Drammen kommune. Foretaket ble opprettet i 1995 etter beslutningen om å samle eiendomsvirksomheten i en egen bedrift. Målet var å samle forvaltning og drift av eiendom i en enhet hvor mulighetene for effektivisering av drift, kapitalforvaltning og kompetanseutvikling var større enn i en organisasjon hvor dette var desentralisert. Som kompetanseenhet innenfor eiendom ivaretar også Drammen Eiendom KF kommunes interesser ved eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom og med innleie av eiendom fra private.

Resultatbudsjett
Styret har lagt frem et budsjett med en forventet omsetning på om lag 469 millioner kroner i 2013 mot om lag 445 millioner kroner i 2012. For 2013 forventer foretakets styre et resultat før eiendomssalg på 35,7 millioner kroner, som er 2,4 millioner kroner svakere enn budsjett 2012. Etter salg av eiendom forventes et årsresultat på 55,7 millioner kroner.

Drammen kommune henter ut avkastning fra Drammen Eiendom KF gjennom årlige eieruttak. Eieruttak kan sammenliknes med utbytte i et aksjeselskap. Eieruttaket er i 2012 budsjettert til 34,8 millioner kroner. Med bakgrunn i eiers innsparingskrav for 2013 økes avkastningskravet til 38,5millioner kroner i 2013.

Investeringsbudsjett
De fleste investeringene Drammen Eiendom KF gjennomfører innebærer at Drammen kommune ved den ak¬tuelle virksomhet belastes husleie for investeringen. Beregningen av husleie er beregnet ut fra en rentekostnad på 3,5 prosent og avskrivninger på 2,5 prosent (40 år). I tillegg tillegges husleien på nye investeringer en kostnad til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) på 300 kroner per m2.

Investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF gjenspeiler det behov Drammen kommune har for inves¬teringer i fast eiendom. Investeringene blir i hovedsak initiert etter bestillinger fra basis¬organi¬sa¬sjon og bystyret. I den kommende planperioden legges opp til et høyt investeringsnivå i regi av Drammen Eiendom KF. Totalt foreslås investeringer i størrelse 1 528 millioner kroner i løpet av perioden 2013-2016. Investeringene skjer i stor grad innenfor de tunge tjenesteområdene som grunnskole (656 millioner kroner), helse og omsorg (311 millioner kroner) og barnehage (164 millioner kroner).

Foretakets investeringer forutsettes i stor grad finansiert gjennom låneopptak. Samlet låneramme for hele planperioden er på 1 127 millioner kroner, det vil si at om lag 74 prosent av investeringskostnadene finansieres gjennom bruk av lån. Resterende finansiering kommer fra følgende kilder:

  • Eiendomssalg – det legges opp til salg for 99 millioner kroner i perioden. Av dette gjelder 40 millioner kroner salg av boliger (”leie til eie-prosjektet”), mens salg av andre eiendommer er budsjettert med 59 millioner kroner. Dette omfatter blant annet planlagt salg av Strømsø skole.

  • Statstilskudd – det er budsjettert med totalt 48,5 millioner kroner i statstilskudd. Dette gjelder blant annet etableringstilskudd til nye boenheter i Schwartzgate og på Blentenborg, samt spillemidler til ny flerbrukshall ved Galterud skole.

  • Momsrefusjon fra investeringsbudsjettet. I 2013 overføres 20 prosent av refusjonsinntektene til bykassens driftsbudsjett. Fra 2014 vil momsrefusjonen i sin helhet tilfalle Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett. Totalt forventes momsrefusjon på 254 millioner kroner i planperioden.

Hovedtallene i investerings¬forslaget er gjengitt i tabellen nedenfor. For nærmere omtale av de konkrete investeringsprosjektene vises til programområdeomtalene i del 2.1.

Drammen Eiendom KF – oppsummering av investeringsbudsjettet 2013-2016

Drammen Eiendom KF - oppsummering av investeringsbudsjettet 2013-2016 

Drammen Drift KF

Drammen Drift KF er et foretak eid av Drammen kommune. Foretaket arbeider i et konkurranseutsatt entreprenørmarked med fokus på forretningsmessig drift. Foretaket skal rendyrke virksomheten mot VA-markedet som omfatter tjenester knyttet til planlegging, drift, vedlikehold, reparasjon og utbygging av VA-anlegg og ledningsnett.

Etter en større omstilling i 2010 har foretakets fokus vært rettet mot konsolidering innenfor etablerte organisatoriske og økonomiske rammer. Foretaket forventer ingen vesentlige endringer av organisasjonen i 2013. Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2013 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Det forventes at sammensetning av oppdrag reduserer behovet for underentreprenører sammenlignet med budsjettet for 2012.

Resultatbudsjett
Styret har lagt frem et budsjettforslag for 2013 med et forventet årsresultat på 1,4 millioner kroner, noe som er en forbedring på 0,2 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett 2012. Den overgripende forutsetning for budsjettet er at foretaket sikrer seg tilgang på egnede anleggsoppdrag i løpet av vintersesongen i størrelsesorden 5 millioner kroner.

Foretakets akkumulerte underskudd til og med 2011 er dekket av bykassen gjennom ekstraordinær bevilgning på 9,8 millioner kroner i 2012. Som følge av betydelig inntektstap i forbindelse med kommunestreiken, forventes foretaket å gå mot et underskudd for inneværende år.

Rådmannen forventer at foretaket vil komme i posisjon til å utbetale eieruttak i planperioden, og opprettholder forutsetningen fra gjeldende økonomiplan om eieruttak på 0,6 millioner kroner i 2013. Det forventes en gradvis opptrapping av eieruttaket utover i perioden, stigende til 1,5 millioner kroner i 2016.

Investeringer
Foretaket legger i budsjettet for 2013 opp til investeringer i størrelsesorden 2,5 millioner kroner. Dette er basert på mulig anskaffelse av gravemaskin/lastebil/mindre tankbil, samt to servicebiler. Anskaffelsene forutsettes dekket gjennom rebevilgning av ubrukte investeringsmidler fra 2012.

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF er et foretak eid av Drammen kommune. Primæroppgaven er totalleveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende eldre med vedtak.

Drammen Kjøkken KF driver også cateringvirksomhet, og tilbyr selskapsmat til alle anledninger for både private og bedrifter. I tillegg leveres overtidsmat, møtemat samt ulike konsepter som varm middag og porsjonspakkede middager til private brukere 365 dager i året. Fokuset er produksjon og leveranser av mat med høy kvalitet. Produksjonen skjer med gode råvarer etter oppskrifter for å ivareta at produktene har en ernæringsmessig god kvalitet. Drammen Kjøkken KF har som mål å øke totalomsetning med tanke på produksjon av tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder.

Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2011 at det skal legges til grunn en omlegging av foretakets produksjonsmetode fra kok/server til kjøl/server. Det er satt i gang en prosess i samarbeid med Drammen Eiendom KF med sikte på å fremskaffe nye produksjonslokaler. Det er budsjettert 0,4 millioner kroner i prosjektmidler. Ved behandlingen av 1.tertialrapport 2012 ble det vedtatt å avsette ytterligere 10 millioner kroner til erverv av tomt og videre planlegging av nye lokaler til Drammen Kjøkken KF. I forslaget til investeringsprogram for Drammen Eiendom KF for perioden 2013-2016 er det satt av ytterligere 80 millioner kroner til etablering av nye produksjonslokaler. Økonomiske konsekvenser av økt husleie og endret driftskonsept må avklares nærmere i senere økonomiplaner. Rådmannen legger til grunn at det foretas en helhetlig økonomisk vurdering før bygging igangsettes.

Resultatbudsjett
Det er for 2012 budsjettert med et eieruttak fra Drammen Kjøkken KF på 2 millioner kroner. Korrigert for deflator settes eieruttaket fra og med 2013 til 2,1 millioner kroner.

Prisene ved internsalg til pleie- og omsorgstjenesten kan for 2013 økes med maksimum 1,9 prosent, tilsvarende prisindeksen i den kommunale deflatoren. Dette vil gi en underkompensasjon i forhold til foretakets lønns- og prisvekst, som forutsettes finansiert gjennom effektivisering av produksjonen. Øvrige priser kan reguleres i samsvar med kommunal deflator med inntil 3,3 prosent. Budsjettet for 2013 er for øvrig satt opp med forutsetning om at kafeteriadriften opprettholdes som i 2012.

Investeringer
Investeringer rundt nytt driftskonsept (kjøl/server) og nye produksjonslokaler er fortsatt under utredning. En slik omlegging vil endre utgifter og inntekter i så stor grad at det vil rapporteres ved tertialrapporteringene så snart konsekvensene er kjent.

Drammen Parkering KF

Foretaket har operativt ansvar for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Foretaket skal også ivareta eierfunksjoner for aksjeselskap som opprettes for å operere i et konkurranseutsatt marked.

Resultatbudsjettet
Pr. 2. tertial 2012 er foretakets resultatprognose på 16,4 millioner kroner. Vedtatt eieruttak for 2012 er på 18,4 millioner kroner, og må delvis finansieres fra foretakets egenkapital.

For 2013 legger forventer foretakets styre et positivt årsresultat på 13,6 millioner kroner. Det nye Blichs gate P-hus er forutsatt tatt i bruk fra januar 2013. I resultatbudsjettet for 2013 legger styret til grunn at det nye p-huset vil gå med 3 millioner kroner i underskudd det første driftsåret. Det foreventes at resultatene fra det nye p-huset gradvis vil forbedres, selv om det forventes negativt resultat i hele planperioden.

Drammen Parkering KF hadde ved inngangen til 2012 en egenkapital på 5,8 millioner kroner. Denne forventes redusert til 3,8 millioner kroner ved årets utgang. Styret forutsetter at det ikke legges opp til ytterligere reduksjon i egenkapitalen i 2013. Med dette utgangspunkt foreslår rådmannen at eieruttaket for 2013 settes lik forventet årsresultat på 13,6 millioner kroner. Eieruttaket foreslås oppjustert etter hvert som resultatet forbedres utover i planperioden.

Takstendring per 1.1.12
Det foreslås en takstendring fra 1. januar 2013 der parkeringsavgiftene økes med én krone for den første og andre timen i indre sone (Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum). For øvrig foreslår Drammen Parkering KF å videreføre eksisterende takster og innkrevingstider. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig prisøkning i samsvar med kommunal deflator på 3,3 prosent.

Parkeringsavgifter – takstendringer per 1.1.2013

Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrumTakst_2012Påslag_per_1.1.2013Ny_takst_2013
Første timeKr. 22Kr. 1Kr. 23
Andre timeKr. 26Kr. 1Kr. 27
 

Investeringsbudsjettet
Foretaket varsler et investeringsbehov i 2013 på totalt 2,6 millioner kroner til kjøp og oppgradering av billettautomater, skilt og ny skiltbil. I dette investeringsbehovet ligger også investeringer i parkeringsteknisk utstyr i tilknytning til etablering av nytt parkeringshus.  Foretaket legger i den sammenheng til grunn at alle investeringer i budsjettet for 2012 ikke er ferdig installert per årets utgang. 

Rådmannen foreslår en investeringsramme for Drammen Parkering KF på 1,7 millioner kroner i 2013. I tillegg forutsettes at udisponerte investeringer fra 2012, anslagsvis 0,9 millioner kroner, rebevilges i 2013. Foretakets låneramme for 2013 settes til 1,7 millioner kroner.

Drammen parkering KF – investeringsbudsjett 2013

Mill. 2013-kroner Tidligere_bevilgetÅr_2013
Drammen Parkering KF6,21,7
Nytt P-hus Bjørnstj. Bjørnsonsgt. (utstyr)5,6
Utskifting av skiltbil 0,4
Skilt - oppgradering 0,2
Oppgradering av automtaparken til EMV-standard0,6 1,1
Finansiering:
Låneramme Drammen Parkering KF-1,7
 

Drammensbadet KF

Drammensbadet KF er et kommunalt foretak i Drammen kommune. Badeanlegget åpnet
1. september 2008. Budsjettforslaget for 2013 bygger på erfaringstall fra fire driftsår. Det er budsjettert med et besøkstall på 365 000, en økning på 10 000 fra 2012. Det budsjetterte besøkstallet er på tilnærmet samme høye nivå som i 2011.

Helårsbadet skal drives på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte og fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg. Fokus på vedlikehold og sikkerhet er derfor høyt prioritert. Det legges vekt på å videreutvikle opplevelsestilbud innen idrett, helse og rekreasjon.

Resultatbudsjettet
I 2. tertialrapport 2012 er det redegjort for den positive resultatutviklingen i 2012. Inntektssiden har hatt en gunstig utvikling i 2012 selv om måltallet for omsetning per besøkende ikke nås. Dette kompenseres delvis ved høyere antall besøkende.

Drammensbadet KF har lagt fram et forslag til årsbudsjett med et tilskuddsbehov på 17 millioner kroner, som er nominelt uendret fra 2012. Dette tilsvarer et effektiviseringskrav for foretaket på om lag 0,5 millioner kroner, målt i forhold ordinær deflatorjustering.

Investeringer
I 2012 er det lagt opp til en investeringsramme på 0,5 millioner til utskifting av inventar og maskiner. Dette er videreført i den kommende planperioden.


 
Topp