Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Budsjettekniske forutsetninger

Her gjøres det nærmere rede for diverse budsjettekniske forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av økonomiplan 2013-2016. Dette gjelder forhold som pris- og lønnskompensasjon , pensjonspremier og foreslåtte endringer i kommunale priser og gebyrer.

Pris- og lønnskompensasjon
Budsjettrammene er i utgangspunktet omregnet til 2013-kroner i samsvar med de forutsetninger for lønns- og prisvekst som regjeringen har lagt til grunn i forslaget til neste års statsbudsjett. Regjeringen legger til grunn en kommunal deflator på 3,3 prosent i 2013, basert på følgende forutsetninger:

  • Prisvekst: 1,9 prosent (vekt 35 prosent)
  • Lønnsvekst 4,0 prosent (vekt 65 prosent)


Programområdene er foreløpig kompensert for helårsvirkningene av de lønnstillegg som hittil er gitt i 2012 (overheng – beregnet til 2,8 prosent). Forventet lønnsvekst utover dette er avsatt til sentral lønnsreserve med om lag 34 millioner kroner. Den sentrale lønnsreserven vil bli fordelt mellom virksomhetene etter hvert som resultatene av neste års lønnsoppgjør foreligger.

Pensjonspremier
Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) har varslet økning i neste års pensjonspremie fra 12,0 til 12,7 prosent. Også Statens pensjonskasse (SPK) har varslet en mindre økning i premien, mens KLP har varslet en liten reduksjon i den ordinære pensjonspremien i 2013. Dette er samlet sett beregnet å gi en økning i virksomhetenes premieutgifter med 7,9 millioner kroner i 2013. Det er derfor satt av tilsvarende beløp på sentral post, som senere vil bli fordelt til programområdene.

Pensjonspremier (arbeidsgivers andel) 2012 og 2013

Premiesatser (inkludert AFP-tillegg)____2012____2013
Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)12,00 %12,70 %
Kommunal landspensjonskasse (KLP)10,50 %10,42 %
Statens Pensjonskasse (SPK)11,24 %11,31 %
 
De endrede premiesatsene er tatt hensyn til i beregningen av premieavviket for 2013. Det vises til nærmere omtale under "Fellesposter / ufordelte utgifter".

Endringer i betalingssatser
Forslag til betalingsregulativ for de kommunale tjenestene i 2013 fremgår av vedlegg IV til innstillingen. Som hovedregel justeres kommunens priser og gebyrer i samsvar med den kommunale deflatoren som er lagt til grunn i statsbudsjettet. For 2013 er denne satt til 3,3 prosent. Rådmannen legger også opp til at dagens sosiale profil med inntektsgradering og søskenmoderasjon innenfor de tunge tjenesteområdene videreføres neste år.

Nærmere om enkelte av de foreslåtte endringer i betalingssatsene:

  • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 at maksimalprisene for opphold i barnehager videreføres med samme beløp som i 2012 på 2 330 kroner per måned. Rådmannen foreslår at også kommunens graderte satser inntekter inntil 2,5G og mellom 2,5 og 4G videreføres med samme beløp som i 2012 på henholdsvis kroner 650 og 1 900 kroner per måned.

  • Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) utfører feietjenesten og står for tilsyn og kontroll av fyringsanlegg for eierkommunene. Gebyrregulativet for disse tjenestene baseres på selvkostprinsippet, og er harmonisert i forhold til eierkommunene. For 2013 foreslår styret i DRBV at satsene videreføres med samme nivå som i 2012.

  • Inntektene fra parkeringsavgifter forutsettes i gjennomsnitt oppjustert med 3,3 prosent. Styret for Drammen Parkering KF foreslår at dette gjøres gjennom å oppjustere prisen for første og andre time i sone 1 (Bragernes og Strømsø sentrum) med én krone per time, til henholdsvis 23 og 27 kroner. Øvrige satser holdes uendret.

  • Inntekter etter matrikkelloven (kart- og geodatatjenester) foreslås tilpasset i forhold til sammenlignbare kommuner (ASSS-kommunene), og foreslås i gjennomsnitt oppjustert med om lag 10 prosent i 2013.

  • Årsgebyrene for vann og avløp foreslås justert utover kommunal deflator, men øker mindre enn forutsatt i økonomiplan 2012-2015. Prisøkningene er tilpasset selvkostregimet innenfor disse ordningene. For 2013 foreslås vanngebyret justert med 9 prosent og avløpsgebyret med 6 prosent. For perioden 2014-2015 legges foreløpig til grunn at vanngebyret justeres med 9 prosent per år, mens avløpsgebyret foreslås justert med 6 prosent per år. For 2016 er det foreløpig lagt til grunn en økning på henholdsvis 5 prosent i vanngebyret og 3 prosent i avløpsgebyret. Det vises til forøvrig til nærmere omtale i del 2.1.14 Programområde 14 Vann og avløp.

  • Renovasjonsgebyrene innkreves av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) på vegne av eierkommunene. Gebyrene innkreves innenfor et selvkostregime. Styret for RfD foreslår at gebyrsatsene i Drammen gjennomgående reduseres med 3 prosent i 2013. Med en slik justering forventer Rfd at Drammen kommune vil ha et renovasjonsfond på 24,1 millioner kroner ved utgangen av 2013. Det vises til nærmere omtale i vedlegg 12.
 
Topp