Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Driftsresultat og årsoppgjørsdisposisjoner

Drammen bykasse – disponering av netto driftsresultat 2013-2016
 
Budsjettforslaget viser positivt netto driftsresultat i hele perioden. I budsjettet for 2013 er netto driftsresultat på 81,6 millioner kroner, tilsvarende 2,0 prosent av bykassens brutto driftsinntekter. I resten av perioden ligger årlig netto driftsresultat i størrelse 68 til 93 millioner kroner. 

Budsjettforslaget legger opp til følgende årsoppgjørsdisposisjoner: 

• Budsjettforslaget er for heleperioden saldert med overføring til bykassens investeringsbudsjett. For 2013 utgjør denne overføringen 74,5 millioner kroner. For hele planperioden samlet foreslås 319 millioner kroner overført til egenfinansiering i bykassens investeringsbudsjett.

• I samsvar med regnskapsforskriften overføres 80 prosent av beregnet momskompensasjon fra bykassens investeringer til investeringsbudsjettet i 2013 med 8,9 millioner kroner. Dette er siste året i overgangsordningen, da refusjon av investeringsmoms fra og med 2014 i sin helhet skal inntektsføres i investeringsbudsjettet.

• Bruk av vann og avløpsfond er på et forholdsvis beskjedent nivå i perioden. For 2013 foreslås bruk på 1,7 millioner kroner, mens det for hele planperioden forutsettes netto bruk av VA-fond på 7,9 millioner kroner.

Disposisjonsfondet
Bystyret har tidligere fastsatt mål om en fri reserve (disposisjonsfondet) på 100 millioner kroner. Dette vil utgjøre en buffer i forhold til uforutsette utgiftsøkninger eller inntektsbortfall. I tillegg besluttet bystyret i desember 2010 å sette av 30 mill. kr i et ”rentesikringsfond”, som en andel av disposisjonsfondet. Dette innebærer at ønsket nivå på disposisjonsfondet er på cirka 130 mill. kr.

I 2. tertialrapport 2012 har rådmannen lagt til grunn følgende prognose for disposisjonsfondet ved årets utgang:

Prognose for bykassens disposisjonsfond pr. 31.12.2012

Mill. kroner
Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.2011137,9
Justeringer tom. 2. tertial 2012
+ Overskudd 2011 22,0
- Omdømmeprosjektet-1,9
- Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/- 2%)-16,3
- Bystrategi 2036 (Sundland)-2,1
= Sum reserve pr. 1. tertial 2012139,7
Forutsatte disponeringer 3. tertial 2012
+ Budsjettert avsetning 201218,7
+ Forslag avsetning 2.tertialrapport 201213,7
- Rest avsetning eldretiltak ("eldremilliarden")-6,0
- Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan 2012-2015)0,0
= Anslag disposisjonsfond pr. 31.12.2012166,1
Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 100,0
"Rentesikringsfond" 30,0
Avsetning utover målsetting 36,1
 
Som tabellen viser anslås disposisjonsfondet å være på 166 millioner kroner ved utgangen av 2012 – det vil si 36 millioner kroner mer enn det minimumsnivået bystyret har fastsatt. Som omtalt tidligere i budsjettforslaget foreslår rådmannen som ledd i nye finansielle handlingsregler for Drammen bykasse at generell fondsreserve skal tilsvare 3 prosent av bykassens driftsinntekter. Dette tilsvarer ved inngangen til 2013 om lag 120 millioner kroner. Det foreslås også et ”rentesikringsfond” tilsvarende 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld. Dette tilsvarer om lag 45 millioner kroner ved inngangen til 2013. Anslått saldo i disposisjonsfondet pr. 31.12.2012 vil således tilfredsstille de krav som stilles i rådmannens forslag til nye finansielle handlingsregler.

Rådmannen foreslår verken avsetninger til eller bruk av disposisjonsfondet i budsjettforslaget for den kommende planperioden.

 
Topp