Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Fellesutgifter/ufordelte poster

Pensjonskostnader og premieavvik
I virksomhetenes regnskap utgiftsføres betalt pensjonspremie til kommunens tre pensjonsordninger i Drammen kommunale pensjonskasse, KLP (sykepleiere) og Statens pensjonskasse (pedagogisk personale). I henhold til den kommunale regnskapsforskriftens § 13 er det imidlertid aktuarberegnet netto pensjonskostnad (se fotnote 8)  som skal belastes driftsresultatet.  Dette innebærer at driftsresultatet korrigeres for differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Dette benevnes som premieavvik (se fotnote 9)  og føres mot balansen, slik at bokførte premieinnbetalinger resultatmessig jevnes ut over flere år. Balanseførte premieavvik amortiseres (tilbakeføres) med like store beløp over 10 år (se fotnote 10) . Dersom premieavviket har oppstått som følge av at betalt pensjonspremie for eksempel er 100 millioner kroner høyere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket belastes fremtidige regnskap med 10 millioner kroner per år.

Den årlige belastningen i kommuneregnskapet består av netto pensjonskostnad og amortisering av tidligere års premieavvik. Drammen kommunes pensjonskostnader har økt kraftig de senere årene. I 2012 blir belastningen høyere enn tidligere antatt, og kostnadene antas å øke med 14,5 prosent. Siden 2007 og fram til anslag 2012 er pensjonskostnadene økte med 110 millioner kroner. Dette innebærer at pensjonskostnadene de siste fem år nesten er doblet med en vekst på 92 prosent. I 2013 anslås kostnadene å øke med 4,8 prosent.

Utviklingen i Drammen bykasses pensjonskostnader 2007-2013
 

Høye reguleringskostnader
Forholdsvis høy lønns- og G-vekst har de senere årene ført til høye reguleringskostnader innenfor kommunens pensjonsordninger. Ut fra foreløpige signaler påregnes samlet reguleringskostnad på om lag 123 millioner kroner inneværende år. For 2013 tilsier prognosene en noe lavere reguleringskostnad, foreløpig anslått til 114,5 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Det legges til grunn en årlig reguleringskostnad på samme nivå i resten av planperioden.

Høyere pensjonskostnader
For å begrense veksten i de akkumulerte premieavvikene har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lagt til grunn en viss innstramming i parameterverdiene for beregning av netto pensjonskostnad de senere årene. Dette har over tid bidratt til en økning i kommunens pensjonskostnader utover normal lønnsvekst. På grunnlag av mottatte aktuarberegninger anslås netto pensjonskostnad å øke fra 161,9 til 186,4 millioner kroner i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 15,1 prosent. For 2013 er netto pensjonskostnad foreløpig beregnet til 187,1 millioner kroner.

Stigende amortiseringskostnader
Til tross for økende pensjonskostnad har høye premiebetalinger bidratt til store årlige premieavvik. Som nevnt bidrar premieavvikene til forbedring av regnskapsresultatene. På grunnlag av nye aktuarberegninger forventes Drammen kommune å få et premieavvik på 105,5 millioner kroner i 2012. For 2013 er premieavviket anslått til 107,1 millioner kroner.

Amortiseringen i 2012 er beregnet til 43,5 millioner kroner, mens den i 2013 vil stige til 53,4 millioner kroner. Med forventning om årlig premieavvik på 2013-nivå i resten av planperioden, vil årlig amortisering stige med 10,7 millioner pr. år, og stiger å være 86  millioner kroner i 2016.

Drammen kommune forventes å ha et akkumulert premieavvik på nesten 581 millioner kroner ved utgangen av 2012. I løpet av 2013 forventes det akkumulerte premieavviket å stige ytterligere til 634 millioner kroner. Et så høyt akkumulert premieavvik representerer en kraftig svekkelse av kommunens likviditet.

Avsetning pensjonspremier mv.
Det foreslås satt av totalt 27 millioner kroner i 2013 til dekning av pensjonsrelaterte utgifter. I forhold til revidert budsjett 2012 innebærer dette en økning på 10,9 millioner kroner. Fra 2014 foreslås årlig bevilgning økt til 36,4 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke følgende forhold:

• Økt tilskudd til private barnehager
Kunnskapsdepartementet har i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet slått fast at betalt pensjonspremie skal inngå i grunnlaget for tilskudd til private barnehager.
Årlig reguleringskostnad fra pensjonskassene gir økte utgifter i de kommunale barnehagene, og øker grunnlaget for tilskudd til de private barnehagene. Det er i årets budsjett satt av 13 millioner kroner til dette. Basert på forventet reguleringskostnad i 2013 økes avsetningen til 16 millioner kroner per år fra 2013.

• Høyere pensjonspremie i 2013
Endrede satser for ordinær pensjonspremie i 2013 vil påføre virksomhetene merutgifter på om lag 8 millioner kroner. Beløpet forutsettes fordelt mellom virksomhetene ved utarbeidelsen av årsbudsjett 2013. Det legges til grunn at satsene for ordinær pensjonspremie vil ligge på samme nivå i resten av planperioden. Det vises til nærmere omtale av premiesatsene for 2013 under del 3.7 Budsjettekniske forutsetninger.

• Avregning AFP 62-64
Det innbetales løpende en ”premie” til finansiering av utgifter til AFP 62-64 år på 0,6 prosent av pensjonsgivende inntekt. Utgiftene til AFP skal i sin helhet dekkes av arbeidsgiver, og tilleggsbeløp til årlig avregning av ordningen videreføres med 4 millioner kroner per år.

• Tilførsel av egenkapital til DKP
For å kunne opprettholde en ønsket porteføljesammensetning må DKP tilføres økt egenkapital etter hvert som porteføljeverdien stiger. Rådmannen foreslår at derfor at kommunen betaler ekstra premie som øremerkes styrking av egenkapitalen med 8,5 millioner kroner per år fra 2014.

Lønnsreserve
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet er det lagt til grunn en årslønnsvekst på
4 prosent i 2013. Dette tilsvarer en merkostnad på om lag 85 millioner kroner. Kjente virkninger av årets lønnsoppgjør (overheng) er lagt inn i budsjettrammene for programområdene med 54,6 millioner kroner. Resterende beløp på 30,4 millioner kroner er foreløpig avsatt til den sentrale lønnsreserven. Overhenget fra 2012 til 2013 er på landsbasis anslått til 2,8 prosent. Innenfor den angitte lønnsvekstrammen gis det da rom for tillegg tilsvarende en årslønnsvekst på 1,2 prosent i 2013.

Enkelte av årets forhandlinger er imidlertid ennå ikke avsluttet – dette gjelder blant annet lokale forhandlinger innenfor hoved-tariffavtalens kapittel 4 og i kapittel 3.4 (lederlønn). Dette innebærer at omlag 15 millioner kroner av årets lønnsreserve foreløpig er udisponert, og videreføres i 2013.  Inklusiv dette beløpet er det avsatt en lønnsreserve for 2013 på 54 millioner kroner.

Budsjettforutsetning fellesposter
• Sentral inntektsføring av refusjon sykelønn av feriepenger - anslag 5,5 millioner kroner
• Forutsatt kostnadsbesparelse ved redusert sykefravær i virksomhetene trekkes inn med 8,0 millioner kroner

Fotnoter
8) Beregnes av aktuar på grunnlag av pensjonskassens medlemsbestand og forpliktelser pr. 31.12 og parametre for lønnsvekst, diskonteringsrente mv. som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet

9) Premieavvik er forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad. Hvis betalt premie er større enn nettopensjonskostnad inntekstføres differansen i kommuneregnskapet, mens differansen utgiftsføres hvis betalt premie er lavere enn beregnet netto pensjonskostnad.
 
10) I henhold til revidert forskrift pr. 23.11.2011 skal balanseførte premieavvik som oppstår f.o.m. regnskapsåret 2011amortiseres over 10 år. Premieavvik som har oppstått tom. regnskapsåret 2010 amortiseres over 15 år.

 
Topp