Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett for Drammen bykasse

Det er gjennom de tre siste årene arbeidet med å skape en bedre balanse mellom bykassens driftsutgifter og driftsinntekter. Økte lønns- og pensjonskostnader, sterk vekst i bruk av tjenester, overføring av statlige oppgaver og befolkningsvekst er noe av bakgrunnen for at kommunen har måtte gjennomføre tiltak for å bremse utgiftsveksten på om lag 185 millioner kroner de siste 3 årene. Tiltakene har gitt kommunen bedre kontroll over utviklingen og et resultat i balanse. Tilpasningsarbeidet er i hovedsak i rute. 2. tertialrapport 2012 viser at utgiftene i enkelte programområder har økt mer enn forutsatt og ytterligere tiltak har derfor blitt iverksatt for å redusere utgiftsøkningen.

I forslag til driftsbudsjett for perioden 2013-2016 er det foreslått yterligere tilpasninger i bykassens driftsutgifter for å skape rom for byvekst i balanse. . Kommunen har behov for handlingsrom til å møte fremtidig befolkningsvekst, økning i driftsutgifter og investeringer i teknisk og sosial infrastruktur, til egenfinansiering av tjenester, til å møte nye lovpålagte tjenester, etterslep på infrastruktur og politiske prioriteringer. Egenfinansiering av investeringer vil være viktig for å bedre driften slik at programområdene får forutsigbare rammer med balanse mellom utgiftsbehov og inntekter.

Egenfinansiering av investeringer gir besparelser i finanskostnadene. Dette er kostnader som belaster regnskapet og alternativt kan bli brukt til produksjon. Med en årlig egenfinansiering av investeringene vil den fremtidige rentes renteeffekten kunne bli så stor at det årlige handlingsrommet og rammene til kommunen øker mer enn det årlige egenbidraget til investeringer. Ved å frigjøre 80 millioner kroner årlig til egenfinansiering av investeringer vil det spare kommunen for over 300 millioner i finanskostnader den kommende tiårsperioden.

For å opprettholde en sunn balanse i driftsøkonomien, samtidig som det tas ovennevnte hensyn, legger rådmannen opp til at budsjettrammene tilpasses med om lag 100 millioner  kroner. Samtidig legges noe av dette tilbake til nye tiltak og tjenester, noe som medfører et budsjettert overskudd på om lag 80 millioner kroner.

Bystyret har fastsatt mål om en fri reserve (disposisjonsfond) på 100 millioner kroner. I tillegg er det fastsatt mål om rentesikringsfond på 30 millioner kroner. Disposisjonsfondet anslås å være på 166 millioner kroner ved utgangen av 2012, og dermed ligge noe i overkant av disse målene.

Drammen kommune legger vekt på god økonomistyring og ledelse. For å sikre økonomisk handlingsrom og for å kunne møte økonomiske utfordringer anbefaler rådmannen at det legges til grunn økonomiske og finansielle mål som skal danne grunnlag for styring:

  • Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet)
  • Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede gjeld.
  • Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksl. VA)

For å oppnå ønsket egenfinansiering bør Drammen kommune ha et årlig netto driftsresultat på omlag 1,5 prosent av brutto driftsinntekter

Ved disponering av budsjettert årsresultatet skal det først settes av nødvendige midler til fond før penger kan disponeres til finansiering av investeringer.

Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsbudsjett for 2013:

Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsbudsjett 2013

 
Topp