Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Gjeld og finansposter

Renteforutsetninger

De kortsiktige rentene har holdt seg på et svært lavt nivå i 2012. Pr. utgangen av oktober i år er gjennomsnittet for 3 måneders NIBOR på 2,3 prosent. For september og oktober er gjennomsnittsrenten på 1,94 prosent, og de seneste ukene har 3 måneders NIBOR ligget rundt 1,85 prosent. På Norges Banks rentemøte 31. oktober i år ble det besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent, og det signaliseres også at det forventes at rentene vil holde seg lave i 2013.

På dette grunnlag har rådmannen valgt å legge til grunn  en lavere budsjettrente i planperioden enn hva som var lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. For 2013 er det lagt til grunn et gjennomsnitt for 3 måneders NIBOR på 2,5 prosent. Ut fra de marginpåslag markedet for tiden krever tilsvarer dette en forventet lånerente på 2,7 prosent for lån med kortsiktige vilkår. Det innebærer at budsjettforutsetningene tar høyde for en viss økning i rentenivået i løpet av 2013.

Utover i planperioden er det stor usikkerhet knyttet til renteutviklingen, ikke minst i forhold til utviklingen i internasjonal økonomi. Basert på de foreliggende signaler legger rådmannen til grunn at rentenivået vil holde seg lavt i hele perioden, men med en gradvis stigende kurve. For årene 2014-2016 er budsjettforslaget basert på at 3 måneders NIBOR ligger i intervallet 3,0 til 3,4 prosent.

Internrenten for Lånefondets utlån til Drammen bykasse og de kommunale foretakene er for hele perioden forutsatt videreført med dagens nivå på 3,5 prosent. For å unngå for store svingninger er det forutsatt at internrenten over tid skal tilsvare rentenivået for lån med 3-5 års sikring. Også byggelånsrenten som belastes kommunale investeringsprosjekter videreføres med 3,5 prosent i planperioden.

Lånefondets gjeld

Lånefondet fungerer som en internbank for kommunen, og står for alt innlån til bykassen og de kommunale foretakene. Låneopptak gjøres når det er behov for finansiering av vedtatte investeringer. Lånefondets lånegjeld er stipulert til 4 500 millioner kroner pr. utgangen av 2012. Dette er nesten 200 millioner kroner lavere enn forutsatt i gjeldende økonomiplan, noe som må ses i sammenheng med periodiseringsmessige forskyvninger for en del større investeringsprosjekter, jfr. omtale av dette i 1. tertialrapport 2012.

Lånefondets resultatbudsjett for perioden 2013-2016 er basert på de omtalte renteforutsetninger samt de lånerammer som fremgår av forslaget til investeringsbudsjett i del 4. Blant annet som følge av befolkningsveksten er det nødvendig å gjennomføre betydelige investeringer innenfor de tunge tjenesteområdene barnehage, skole og helse og omsorg de nærmeste årene. Til tross for at rådmannen legger opp til en egenfinansiering av bykassens investeringer med nesten 320 millioner kroner i planperioden innebærer dette en fortsatt vekst i kommunens lånegjeld. Per utgangen av 2013 er den samlede lånegjelden anslått å øke til 4 860 millioner kroner, mens det anslås en lånegjeld på om lag 5 540 millioner kroner ved utgangen av 2016. Til tross for at lånegjelden fortsatt vil vokse er det grunn til å understreke at den vokser mindre enn forutsatt i gjeldende økonomiplan.

Lånefondets langsiktige lånegjeld, anslag utgangen av 2012 og budsjettforslag 2013-2016

 Millioner kronerÅr_2012År_2013År_2014År_2015År_2016
Langsiktig gjeld i Lånefondet4 5004 8615 1125 3655 541
 

Utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld 2007-2016

Utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld 2007-2016

Figuren nedenfor viser fordelingen av Drammen kommunes totale gjeld per utgangen av 2012. Korrigert for vann og avløp er gjelden på 3 535 millioner kroner. Av dette utgjør Drammen bykasses andel 878 millioner kroner, hvorav 517 millioner kroner kan knyttes til utlån til Energiselskapet Buskerud AS med flere.

Fordeling av Drammen kommunes gjeld per 31.12.2012

Rentefølsomhet i låneporteføljen

Med en høy gjeld er kommunen sårbar for økninger i renten. I henhold til finansreglementet skal gjeldsporteføljen til en hver tid ha en rentesikring i intervallet 30-70 prosent. Blant annet som følge av forholdsvis lave langsiktige renter har rådmannen valgt å øke graden av rentesikring det siste året, og per utgangen av 2012 er det anslått en fordeling av lånegjelden med 49 prosent på kortsiktig rente og 51 prosent med rentebinding.

Anslag andel lånegjeld med fast og flytende rente per utgangen av 2012

Anslag andel lånegjeld med fast og flytende rente per utgangen av 2012

Rentesikring gir mer forutsigbare fremtidige renteutgifter, men har samtidig en kostnad i form av høyere rente enn de flytende (kortsiktige) rentene.

I tillegg til den direkte rentesikringen av låneporteføljen må det også tas hensyn til at kommunen har renteavhengige inntekter som reduserer den reelle rentefølsomheten. Dette gjelder for eksempel kommunens utlån til Energiselskapet Buskerud AS, Lindum AS og Drammen kommunale pensjonskasse. I tillegg er en betydelig del av låneporteføljen knyttet opp til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet som er gebyrfinansiert. Kommunen mottar dessuten kompensasjonstilskudd fra Husbanken knyttet til investeringer i omsorgsboliger og sykehjem, skolebygg og kirker, som baseres på Husbankens flytende rente.

Tabellen nedenfor illustrerer kommunens rentefølsomhet når det også tas hensyn til disse forholdene. Basert på anslag per utgangen av 2012 viser tabellen at kommunen har 1 928 millioner kroner i rentebaserte inntekter. Når dette ses i sammenheng med den direkte rentesikringen er det om lag 300 millioner kroner av kommunens samlede låneportefølje som mangler rentesikring eller ikke motsvares av rentebaserte inntekter. Dette innebærer at en renteøkning på 1 prosentpoeng på kort sikt vil gi merutgifter på om lag 3 millioner kroner per år.

Rentefølsomhet i Drammen kommunes låneportefølje – anslag pr. 31.12.2012

GrunnlagMillioner kroner
Rentesikret andel 51%2 275
Flytende rente 49%2 225
Lånegjeld 31.12.20124 500
Rentebasert innt.grunnlag
Utlån mv.517
Vann og avløp (selvkost)965
Kompensasjonstilskudd446
Sum - renteinnt.grunnlag1 928
 

Lånegjeld uten sikringMillioner kroner
Gjeld flytende rente2 225
Gr.lag rentefølsomme innt.1 928
Usikret del av gjelden297
 

Lånefondets resultatbudsjett

Renteutgiftene er beregnet ut fra dagens låneportefølje, justert for planlagte låneopptak resten av året, samt rådmannens forslag til lånerammer i økonomiplanperioden. I 2013 er lånefondets renteutgifter beregnet til 158,5 millioner kroner. Utover i planperioden stiger renteutgiftene, både som følge av økt lånegjeld og stigende rentenivå. I løpet av perioden øker renteutgiftene med om lag 47 millioner kroner. I samme periode øker avdragsutgiftene med nesten 29 millioner kroner, fra 150 millioner kroner i 2013 til 178,8 millioner kroner i 2016. Avdragene er som i gjeldende økonomiplan basert på en nedbetalingstid på 30 år.

Lånefondets inntekter er som nevnt basert på en rente på interne utlån på 3,5 prosent. I 2013 viser resultatbudsjettet for Lånefondet et positivt kontantresultat (overskudd) på 8 millioner kroner. Forklaringen på overskuddet er lavere rente på innlån enn utlån. Gjennomsnittsrenten for Lånefondets lån med rentesikring er for 2013 beregnet til 4,17 prosent, og med en flytende budsjettrente på 2,7 prosent blir vektet gjennomsnittsrente for låneporteføljen på 3,4 prosent.

Som følge av stigende budsjettrente utover i perioden snur Lånefondets kontantresultat til underskudd fra og med 2015. I henhold til gjeldende regnskapsforskrift skal både over- eller underskudd i Lånefondet tilbakeføres bykassens driftsregnskap.

Lånefondets kontantresultat 2012-2016

 Mill. kroner20122013201420152016
Renteinntekter160,2160,2179187,8195,4
Avdragsinntekter141,9150159,8171,6181
Sum rente- og avdragsinntekter302,1316,2338,8359,4376,3
Renteutgifter 170,5158,5176,7192,1205,3
Avdragsutgifter140150156,6169,8179,5
Sum rente- og avdragsutgifter310,5308,2338,7362,5384,1
Kontantresultat Lånefondet-8,480-3,2-7,8
 

Et mer detaljert oppsett finnes i budsjettforslaget for Drammen kommunes lånefond, jamfør vedlegg 2 om lånefondets budsjett 2013-2016

Drammen bykasses finansielle poster

Finanspostene er knyttet til eiendeler og gjeld. Samlet øker bykassens utgifter fra disse postene med 12,6 millioner kroner fra revidert budsjett 2012 til forslag 2013. Utgiftene består i hovedsak av rente- og avdragsbelastning på bykassens lån i Lånefondet. Hovedforklaring til økningen ligger i høyere rente- og avdragsbelastning på grunn av større gjeld.

Renteinntektene genereres fra innestående midler i bank og utlån til kommunalt eide selskaper. Det er forventet noe lavere renteinntekter i 2013 som følge av et lavere rentenivå. Forslaget til investeringer gir økt gjeld utover i perioden. Økt låneopptak øker også utgiftene til renter og avdrag utover i planperioden. I 2016 forventes bykassens netto finansutgifter å være 38,9 millioner kroner høyere enn i revidert budsjett 2012. Som tabellen nedenfor viser er Lånefondets kontantresultat godskrevet/belastet bykassens finansbudsjett i perioden.

Budsjettpostene inkluderer også renteinntekter og –utgifter knyttet til kommunens bruk av startlån fra Husbanken. Budsjetteknisk er imidlertid forutsatt at inntekter og utgifter balanserer.

Overføringer fra bedrifter i form av eieruttak fra kommunale foretak og utbytte fra aksjeselskap selskap er budsjettert med en inntekt på 98,8 millioner kroner i 2013. Inntektene forventes å øke svakt utover i perioden. Det vises til nærmere omtale av forutsetningene for utbytte og eieruttak i del 5.

Drammen bykasse – finansielle poster 2013-2016 (eksklusive avskrivinger)

Bykassens lånegjeld
Bykassens lånegjeld er i hovedsak knyttet til investeringer i VA-sektoren, vedlikehold av gater, veier og annen teknisk infrastruktur i tillegg til utlån til egne selskaper. Per utgangen av 2012 forventes bykassen å ha en gjeld til Lånefondet på 1 830 millioner kroner. Dette tilsvarer nesten 41 prosent av kommunens samlede lånegjeld. Basert på rådmannens forslag til investeringsbudsjett for Drammen bykasse i perioden 2013-2016 anslås gjelden å øke med 316 millioner kroner, og vil utgjør 2 146 millioner kroner ved utgangen av 2016. Som følge av forslaget om økt egenfinansiering av bykassens investeringer øker gjelden mindre enn forutsatt i gjeldende økonomiplan. Gjeld til Husbanken vedr. startlån er ikke inkludert i beløpene.

Bykassens lånegjeld  - anslag for perioden 2012-2016

 Millioner kronerÅr_2012År_2013År_2014År_2015År_2016
Langsiktig lånegjeld (lån i Lånefondet)1 8301 9262 0392 1102 146
 

 
Topp