Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2013

Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens frie inntekter på 5 milliarder kroner i 2013. Det tilsvarer en realvekst på 1,7 prosent, regnet fra anslått nivå i revidert nasjonalbudsjett 2012. Veksten fordeles med 4,2 milliarder kroner på kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene.

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) i juni i år tilsier at kommunene vil kunne få merutgifter i 2013 på om lag 2,4 milliarder kroner knyttet til den demografiske utviklingen. I tillegg vil kommunene få økte pensjonskostnader i 2013 på anslagsvis 1,1 milliarder kroner som må dekkes av de frie inntektene.

Sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett er kommunenes anslåtte skatteinntekter i 2012 oppjustert med 2,2 milliarder kroner. De ekstra skatteinntektene får kommunesektoren beholde i 2012, men de videreføres ikke til 2013. Ved beregning av vekst fra nåværende anslag på regnskap blir den reelle veksten i frie inntekter i 2013 på om lag 2,0 milliarder kroner.

Nominell vekst i frie inntekter 2013 blir på 4,1 prosent, regnet fra anslag på regnskap 2012. Den kommunale deflatoren er for 2013 satt til 3,3 prosent. Reell vekst i frie inntekter i 2013 blir etter dette på 0,8 prosent.

Stortinget har tidligere besluttet at skatteandelen av kommunenes frie inntekter skal utgjøre om lag 40 prosent av de samlede inntektene. For å opprettholde denne forutsetningen legges det opp til høyere vekst i skatteinntektene enn i rammetilskuddet i 2013.

Vekst i kommunenes frie inntekter i 2013

Milliarder kroner____2012____2013Prosent_endring
Skatter i alt127 440134 0305,2
Herav skatt på inntekt og formue119 220125 7005,4
Rammetilskudd 111 801115 0652,9
Sum frie inntekter239 241249 0954,1
 

Kommunalt skattøre

Skattens andel av kommunenes totale inntekter ble redusert fra 45 til 40 prosent i 2011. For 2013 legges det opp til å opprettholde en skatteandel på cirka 40 prosent. For å sikre dette foreslås skattøren for 2013 videreført med 11,6 prosent neste år.

Kommunalt skattøre 2012 og 2013

Kommune__
Skattøre 201211,60 %
Forslag skattøre 201311,60 %
 

Endringer i inntektssystemet

I 2013 innlemmes hoveddelen av det øremerkede tilskuddet til kommunalt rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene. 333 mill. kroner legges inn i rammetilskuddet, og fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Fra og med 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for barnehage for å ta hensyn til endringen i kontantstøtteordningen fra august 2012:

 • Dagens delkostnadsnøkkel består av kriteriene antall barn 3-5 år, antall innbyggere med høyere utdanning og antall barn 1-2 år uten kontantstøtte. Når 2-åringene ikke lenger mottar kontantstøtte (fra august 2012) vil dette påvirke kontantstøttekriteriet, og dette endres til å være barn 1 år uten kontantstøtte. Kriteriet antall barn endres fra antall barn 3-5 år til antall barn 2-5 år, slik at 2-åringene fanges opp i dette kriteriet.

 • Vektingen av de to kriteriene justeres ut fra andelen barn i de ulike aldersgruppene, slik at kontantstøttekriteriet får lavere vekting enn i dag


Midler til kvalifiseringsprogrammet (innlemmet i rammetilskuddet i 2011) og midler til fysioterapi i forbindelse med styrket kommunalt finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten (innlemmet i 2009) har siden innlemmingen vært fordelt med særskilt fordeling i inntektssystemet. Fra og med 2013 fordeles disse midlene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

Oppgaveendringer

I forslaget til statsbudsjett 2013 foreslår regjeringen at 913 millioner kroner legges inn i kommunens rammetilskudd hovedsakelig som følge av endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene mv. Disse endringene er holdt utenfor den beregnede veksten i frie inntekter fra 2012 til 2013. De viktigste korreksjonene er omtalt kort nedenfor:

Diverse forhold innenfor barnehageområdet
Det kompenseres for diverse forhold innenfor barnehageområdet med til sammen 744 millioner kroner. Dette gjelder følgende forhold som påvirker kommunens økonomiske rammebetingelser i 2012:

 • Videreføring av maksimalgrense for foreldrebetaling i barnehager med kroner 2 330 per måned.

 • Økning av minimumstilskuddet for private barnehager fra 91 til 92 prosent fra
  1. august 2012 (helårseffekt) og til 94 prosent fra 1. august 2013.

 • Omlegging av kontantstøtteordningen fra 1. august 2012 (helårseffekt)


Valgfag på 8. og 9. trinn i grunnskolen – 159 millioner kroner

 • Kompensasjon for helårsvirkningen av innføring av valgfag på 8. trinn i 2012.

 • Innføring av valgfag på 9. trinn fra høsten 2013.


Kulturskoletilbud i skole/SFO – 72 millioner kroner

 • Fra høsten 2013 innføres en uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden for 1.- 4. trinn i grunnskolen


Utrekk fra rammetilskuddet på 121,5 millioner kroner

 • Uttrekk i rammetilskuddet til kommunene på 83 millioner kroner i forbindelse med frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp gjennom samhandlingsreformen.

 • Overføring av overformynderiet til staten fra 1. juli 2013 – uttrekk på 38,5 millioner kroner

 

 
Topp