Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Sentrale inntekter

Tabellen nedenfor viser utviklingen i bykassens sentrale inntektsposter i perioden. Disse omfatter skatt og rammetilskudd, som utgjør omlag 80 prosent av bykassens samlede driftsinntekter, øvrige sentralt førte statstilskudd og momsrefusjon fra investeringsregnskapet..

Utvikling i sentrale inntekter 2012-2016

Uvikling i sentrale inntekter 2012-2016

Skatt og rammetilskudd

Anslagene for Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd tar utgangspunkt i de forutsetninger som regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet for 2013. I tillegg er det korrigert for anslått befolkningsvekst i perioden. Følgende beregningstekniske forutsetninger er lagt til grunn:

  • Prognose for lokal skatteinngang pr. 2. tertial 2011 benyttes som basis
  • Prognose for nasjonal skatteinngang 2012 basert på anslag i statsbudsjettet 2013
  • Reell vekst i frie inntekter i 2013 som fordeles gjennom inntektssystemet er 2,0 milliarder kroner etter oppjusteringen av skatteanslaget for 2012. Regjeringen har ikke gitt signaler om realveksten utover i perioden, men rådmannen har foreløpig lagt til grunn en realvekst på 3 milliarder kroner (+1,3 prosent) for hvert av årene 2014-2016.
  • Skatteandelen av kommunenes samlede inntekter videreføres på 40 prosent i perioden. 
  • Det er korrigert for endringer i oppgavefordelingen mellom stat og kommune.
  • Ut fra den senere tids erfaringstall er det lagt til grunn en befolkningsvekst i Drammen på 1,5 prosent per år, mens den nasjonale befolkningsveksten er anslått til 1,3 prosent per år.  


Skatteanslaget
Som nevnt har regjeringen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012 oppjustert kommunenes skatteinntekter i 2012 med nesten 2,2 millioner kroner, tilsvarende en oppjustering av den nasjonale skatteutviklingen fra 4,5 prosent til  6,5 prosent. Ved behandlingen av 2. tertialrapport har bystyret sluttet seg til rådmannens forslag om å opprettholde vekstanslaget for Drammen kommunes skatteinngang på 5,4 prosent. Regnskapsstatus per utgangen av september i år viser at Drammen kommune har en skatteutvikling på 4,6 prosent, mens den nasjonale skatteutviklingen er på 6,5 prosent.

For 2013 legger regjeringen opp til en nasjonal skattevekst på 5,4 prosent. Rådmannen legger til grunn at Drammen kommunes skattenivå målt i forhold til landsgjennomsnittet per innbygger skal opprettholdes på samme nivå som i 2012 på 97,7 prosent For 2013 tilsvarer dette en nominell skattevekst på 5,6 prosent. . Utover i planperioden opprettholdes forutsetning om uendret skattenivå per innbygger på 97,7 prosent. Dette tilsier en reell skattevekst for Drammen kommune på 1,4 prosent per år i perioden 2014-2016 prosent. Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn anslått nasjonal skattevekst.

Drammen kommunes skatteanslag 2013-2016

Drammen kommunes skatteanslag 2013-2016

Rammetilskuddet
Kostnadsnøkkelen for barnehageområdet er som nevnt tilpasset i forhold til omleggingen av kontantstøtteordningen fra 1. august i år. Basert på justert kostnadsnøkkel og med oppdaterte kriteriedata, viser inntektssystemets utgiftsbehovsindeks for Drammen, en økning fra 0,96922 til 0,97758 for 2013. Indeksen ligger likevel under landsgjennomsnittet, og indikerer dermed at Drammen kommune er rimeligere å drive enn gjennomsnittskommunen. Dette kommer til uttrykk ved at kommunens rammetilskudd for 2013 reduseres med et trekk gjennom utgiftsutjevningen på 53,9 millioner kroner.

I gjennomsnitt økes inntektene fra rammetilskuddet, korrigert for oppgaveendringer, med
4,7 prosent i 2013. Drammen kommunes rammetilskudd for 2012 er etter de angitte forutsetninger beregnet til 1 357,8 millioner kroner. Dette inkluderer videreføring av 3,0 millioner kroner i ordinært skjønn fra Fylkesmannen i Buskerud.

Som følge av oppgaveendringer mv. er det foretatt betydelige beregningstekniske korreksjoner i rammetilskuddet for 2013. Tabellen nedenfor viser at 15,3 millioner kroner av veksten i Drammen kommunes rammetilskudd for 2013 skyldes oppgaveendringer. Programområdenes rammer er korrigert for virkningen av oppgaveendringene.

Rammetilskuddet 2013 – korreksjon for oppgaveendringer

Millioner 2013-kronerEndring ramme 2013
01 Barnehager
Uendret maksimalpris foreldrebetaling 4,3
Økt minimumssats tilskudd private barnehager (94% fra 1.8.2013) 1,3
Endring kontantsstøtte fra 1.8.2012 - helårsvirkning 3,9
05 Helse og omsorg
Uttrekk frigjorte ressurser ved øyeblikkelig hjelp -1,0
06 Kultur
Kulturskoletilbud i SFO fra høsten 2013 0,9
07 Ledelse, org. styring
Vergemålsreformen - Overformynderiet til staten fra 1.7.2013 -0,5
12 Grunnskole
Innføring av valgfag på ungdomstrinnet (8. trinn - H2012 - 9. trinn H2013)1,9
13 Sosiale tjenester
Innlemming av øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid4,5
Sum oppgaveendringer i 2013 15,3
 

Kommunens rammetilskudd påvirkes også av at midler til styrking av avtalebasert fysioterapi og kvalifiseringsprogrammet (KVP) fra og med 2013 skal fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Midlene har til og med 2012 vært gitt særskilt fordeling (angitt beløp) utenfor inntektssystemets fordelingskriterier. Inngående beløp for Drammen kommune fra 2012 er på henholdsvis 4,3 og 27,8 millioner kroner. Etter at midlene til disse to tiltakene fordeles etter inntektssystemets kostnadsnøkkel blir Drammen kommunes andel av KVP-midlene redusert med mer enn 11 millioner kroner.

Drammen kommune – anslag rammetilskudd 2013-2016

Drammen kommune –anslag rammetilskudd 2013-2016

Frie inntekter under landsgjennomsnittet

Drammen kommune hadde i 2011 frie inntekter (inkludert eiendomsskatt) på 94 prosent av landsgjennomsnittet, når det korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov. Dette er lavere enn de andre ASSS-kommunene. (se fotnote 1) Dette innebærer naturlig nok at Drammen i utgangspunktet har strammere rammer enn de andre større byene, og enn landsgjennomsnittet. Dette bildet modereres imidlertid hvis inntekter fra eiendomsskatt holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Drammen kommune har da et inntektsnivå på 98 prosent av landsgjennomsnittet, og ligger høyere enn Fredrikstad og Kristiansand.

Illustrasjonsbilde

Se tabell med oversikt over frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet 2011 (ASSS-kommunene). 

 

Andre statlige tilskudd

Integreringstilskudd
Satsene i integreringstilskuddet justeres i gjennomsnitt noe lavere enn den kommunale deflatoren på 3,3 prosent i 2012. I inntekstprognosen for den kommende fireårsperioden er det tatt hensyn til bystyrets vedtak om utvidet mottak på 124 personer i 2012. Basert på bystyrets tidligere vedtak er det beregningsteknisk lagt til grunn årlig mottak av 100 personer, hvorav 15 enslige mindreårige, i perioden 2013-2016. Inntektene fra integreringstilskuddet er i revidert budsjett 2012 anslått til 72 millioner kroner. Inntektene forventes å øke til 75 millioner kroner i 2013, og vil med de beregningstekniske forutsetningene avta noe utover i perioden.

Etter anmodning fra IMDI foreslår rådmannen at Drammen kommune skal ta i mot inntil 130 flyktninger pr. år i perioden 2013-2015. Det er foreløpig ikke lagt inn beregningsmessige virkninger av økt mottaksramme, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport 2013 dersom bystyret slutter seg til forslaget.

Kompensasjonstilskudd

Ordningene med kompensasjonstilskudd knyttet til etablering av omsorgsboliger og sykehjemsplasser og rehabilitering av skoleanlegg videreføres i 2012 for prosjekter det tidligere er gitt tilsagn om. Det er i tillegg tatt hensyn til de rentekompensasjonsordningene for skolebygg/svømmehaller og kirkebygg som er innført fra 2009. Ordningene omfatter både nybygg og rehabilitering. Av en samlet investeringsramme for skolebygg og svømmehaller på 15 mrd. kr, er Drammen kommune tildelt en investeringsramme på 123,3 mill. kr. Det er lagt inn full utnyttelse av den utvidede rammen i hele planperioden. Det er i tillegg lagt inn kompensasjonstilskudd for rehabiliteringen av Bragernes og Strømsø kirker.

Som følge av fallende rentenivå i Husbanken er årets budsjett ved behandlingen av
1. tertialrapport nedjustert fra 30 til 25 millioner kroner. I 2013 forventes fortsatt lav husbankrente, og det anslås en inntekt på 24,5 millioner kroner. Som følge av simulert avdragseffekt vil kompensasjonsgrunnlaget avta utover i perioden, men dette mostsvares av forventning om gradvis høyere husbankrente.

Momskompensasjon

Momskompensasjon for investeringer føres under sentrale inntekter i driftsbudsjettet. Som følge av forskriftsendring er det fra regnskapsåret 2010 innført en gradvis overføring til investeringsregnskapet, med 20 prosent i 2010, 40 prosent i 2011 osv. I 2013, som er siste året i overgangsordningen, skal 80 prosent av inntektene overføres til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 føres refusjon av investeringsmoms direkte i investeringsregnskapet.

For 2013 gjøres dette regnskapsteknisk ved at den forskriftsmessige andelen av bykassens investeringsmoms i 2013 overføres til investeringsregnskapet. Refusjon fra Drammen Eiendom KFs investeringsregnskap overføres til bykassen med beløp som avkortes i samsvar med forskriften, mens resterende del føres direkte i foretakets investeringsregnskap.

Tabellen nedenfor viser anslag for momsrefusjon fra investeringsregnskapene i den kommende planperioden. For 2013 vil 20 millioner kroner av totale refusjonsinntekter i overkant av 110 millioner kroner bli disponert i bykassens driftsbudsjett, mens resterende beløp inngår som finansiering av bykassens og Drammen Eiendom KF's investringsbudsjett. For planperioden samlet forventes momsrefusjonsinntekter på 347,2 millioner kroner, hvorav 327,2 millioner vil inngå som finansiering av investerings budsjettene.

Momsrefusjon fra investeringsregnskapene 2013-2016

Mill. 2013-kroner2013201420152016
Drammen bykasse11,111,510,69,3
Drammen Eiendom KF80,078,276,934,5
Sum investeringsmoms91,189,787,543,8
Andel til bykassens driftsbudsjett:
Fra Drammen bykasses investeringsregnskap2,20,00,00,0
Fra Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap16,00,00,00,0
Til disposisjon i bykassens driftsbudsjett18,20,00,00,0
 
Fotnote 1) ASSS-samarbeidet omfatter de 10 største kommunene i landet.

 

 

 

 
Topp