Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til vedtak

 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2013-2016

 2. a) Driftsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. 

  b) Investeringsbudsjett 2013 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. 

  c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2013 fastsettes 3 000 000 kroner,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.

  d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2013 fastsettes til 35 557 000 kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på 2 039 000 kroner til Drammen brannstasjon.

  e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2013 fastsettes til 1 680 000 kroner. 

  f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2013 fastsettes til 15 086 425 kroner.

  g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2013 fastsettes til 27 553 000 kroner. Tilskuddet fordeles med 20 665 000 kroner til kirkeformål og 6 888 000 kroner til gravferdsformål.

  Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Kirkelige Fellesråd til investeringsformål med inntil 8 millioner kroner i 2013.

 3. a)  Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2013 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del 2.4.1.1.

  b)  Investeringsbudsjett 2013 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.

 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.

 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.3

 6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.

 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2013 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del 2.4.1.5 og vedlegg IV til innstillingen.

 8. Budsjett 2013 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2.

 9. I samsvar med vedtatte til investeringsbudsjetter fastsettes følgende lånerammer for 2013:
  a) Drammen bykasse kr 156 800 000
  b) Drammen Eiendom KF kr 386 400 000
  c) Drammen Parkering KF kr 1 700 000
  d) Drammensbadet KF kr 500 000
  e) Startlån i Husbanken (til videreutlån)  kr 80 000 000

  Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.

 10. For inntektsåret 2013 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.

 11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 3,3 prosent. 

 12. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 mill. kr pr år i perioden 2013-2016. Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Den konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.

 13. Husleie i de kommunale utleieboligene fastsettes etter kostnadsdekkende prinsipp hvor følgende kostnader legges til grunn:

  - Kapitalkostnader definert som avkastning på boligmassen. Avkastningsmålet settes til rente på norske 10 års statsobligasjoner med tillegg av 2 prosent

  - Alle kostnader til drift, vedlikehold og forvaltning av de ordinære kommunale utleieboligene

  Endret husleieberegning gjelder ordinære kommunale utleieboliger. Dagens leienivå opprettholdes i omsorgsboligene, spesialboligene og bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse, som fremover justeres med endringene i konsumprisindeks dog uten maksimumsbeløp.

 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra 1.1.2013, jfr. vedlegg 13.

 15. Drammen kommune legger opp til bosetting av inntil 130 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige barn, per år i perioden 2013-2015. Dette forutsetter at kommunen får prosjektmidler til integreringsarbeidet.

 16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å reinvestere inntekter fra salg av utleieboliger i nye boliger etter behov.

 17. Bystyret gir rådmannen delegert myndighet til å opprette nye fastlegehjemler i samsvar med økningen i antall innbyggere, etter søknad til Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling.

 18. Det legges til grunn følgende økonomiske og finansielle mål for Drammen bykasse i økonomiplanperioden:

  - Drammen Kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet)

  - Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld

  - Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp)

Forslag til vedtak

 
 
Topp