Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Investeringsbudsjett

Rådmannen legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2013-2016, med en samlet investeringsramme på 2 392 millioner kroner. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på om lag 598 millioner kroner per år i perioden. Som følge av igangsatte og planlagte prosjekter er investeringsrammen særlig høy i 2013 med 751 millioner kroner. For resten av planperioden ligger den årlige investeringsrammen mellom 472 og 633 millioner kroner.

For å nå kommunens mål og ivareta den demografiske utviklingen er det nødvendig med en aktiv investeringsstrategi også i den kommende planperioden. De tyngste investeringene i fysisk byutvikling ligger bak oss, og de kommende fire årene vil kommunen særlig investere innenfor de tunge tjenesteproduserende områdene barnehager, helse og omsorg og grunnskole. I tillegg er det stort investeringsbehov for å i vareta den tekniske infrastrukturen innenfor områdene samferdsel og fellesarealer og vann og avløp. 

Investeringer i barnehager og skolebygg vil sikre tilstrekkelig kapasitet til å møte veksten i de yngre aldersgruppene, samtidig som det også avsettes midler til nødvendig oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.  Nye omsorgsboliger for demente og nytt bofellesskap for multifunksjonshemmede gir økt kapasitet og bedre tilbud innenfor pleie og omsorgstjenestene. Utover i perioden er det også satt av midler til etablering av Drammen helsehus.

Nytt parkeringshus på Strømsø fullfinansieres i 2013, og vil bli tatt i bruk i januar neste år. Dette vil styrke Strømsø torg som kollektivknutepunkt og bedre framkommeligheten i hele bydelen. Arbeidene med oppgradering av bybrua fullfinansieres også i 2013, og er planlagt ferdig neste år. Investeringene innenfor vann og bidrar til nødvendig oppgradering av ledningsnettet, samt pumpestasjoner og andre installasjoner i avløpsnettet.

Som nærmere omtalt tidligere i budsjettforslaget foreslår rådmannen at et av Drammen kommunes økonomiske mål skal være minst 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer eksklusiv vann og avløp. I forslaget til driftsbudsjett har rådmannen lagt opp til en årlig overføring fra driftsbudsjettet på 80 millioner kroner til finansiering av bykassens investeringer. Dette innebærer at egenfinansiering av bykassens investeringer i planperioden er på nesten 86 prosent når vann og avløp holdes utenfor.

Som følge av det høye investeringsnivået fortsetter likevel kommunens lånegjeld å øke i den kommende fireårsperioden, fra 4 500 millioner kroner ved utgangen av 2012 til  5 700 millioner ved utgangen av 2016.

Investeringskostnader i perioden 2013-2016

Oversikten under viser samlet investeringsforslag for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF fordelt per programområde. I tillegg er det tatt med foreslåtte investeringsrammer i 2013 for de kommunale foretakene som ikke rettes direkte mot programområdene.

Investeringsutgifter bykassen og kommunale foretak 2013-2016

Mill. 2013-kroner 2013201420152016Sum 2013_2016
01 Barnehage 57,9 50,0 49,0 15,0 171,9
02 Oppvekst 8,0 14,0 - - 22,0
03 Brannvern - - - - -
04 Byutvikling 14,0 19,0 19,0 14,0 66,0
05 Helse og omsorg 89,3 13,4 109,2 109,0 320,9
06 Kultur 24,1 4,1 4,1 4,1 36,4
07 Ledelse, org., styring 25,6 23,2 24,0 22,4 95,2
10 Politisk styring - - - - -
11 Samferdsel 97,0 41,5 37,5 36,5 212,5
12 Grunnskoleoopplæring 229,8 217,1 117,0 115,0 678,9
13 Sosiale tjenester 38,4 41,0 26,0 26,0 131,4
14 Vann og avløp 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0
Sum programområde 1-14 700,1 539,3 501,8 458,0 2 199,2
Drammen Eiendom KF (ufordelt) 49,0 94,0 34,0 14,0 191,0
Drammen Drift KF - -
Drammen Parkering KF 1,7 1,7
Drammensbadet KF 0,5 0,5
Sum investeringer - bykassen og KF'er751,3633,3535,8472,0 2 392,4
 

De foreslåtte investeringsprosjektene er nærmere spesifisert i vedleggene II og III til rådmannens forslag til vedtak foran i dokumentet. Forøvrig vises til nærmere omtale av de enkelte prosjektene i programområdeomtale i del 2.1 samt i budsjettforslaget fra Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg 4.

Finansiering av investeringene
Av totale investeringer for ”konsernet” Drammen kommune på 2 392,4 millioner kroner foreslås 1 623,5 millioner kroner finansiert ved bruk av lån. Resterende finansiering skjer i hovedsak gjennom overføring fra driftsbudsjettet (egenfinansiering), momsrefusjon fra investeringene samt eiendomssalg og tilskudd/refusjoner.

Økningen i Drammen bykasses lånegjeld medfører økte rente- og avdragsbetalinger i driftsregnskapet, mens Drammen Eiendom KF’s låneopptak i hovedsak finansieres av bykassen gjennom økt husleie. Det vises for øvrig til nærmere omtale av kommunens gjeldsutvikling i del 3.4.

Finansiering av samlet investeringsbudsjett 2013-2016

Mill. 2013-krÅr_2013År_2014År_2015År_2016Sum 2013_2016
Investeringer bykassa242,2215,0206,6198,8862,6
Investeringer Drammen Eiendom KF506,9418,3329,2273,21 527,6
Investeringer Drammen Drift KF0,00,0
Investeringer Drammen Parkering KF1,71,7
Investeringer Drammensbadet KF0,50,5
Sum investeringer751,3633,3535,8472,02 392,4
Finansiering bykassa
Overføring fra driftsbudsjettet-74,5-73,3-80,0-91,4-319,2
Momskompensasjon investeringer-8,9-11,5-9,3-10,6-40,2
Statstilskudd0,00,00,00,00,0
Bruk av ubundet investeringsfond-2,1-2,1-2,1-2,1-8,4
Låneopptak-156,8-128,1-113,9-96,0-494,8
Sum finansiering bykassa-242,2-215,0-205,3-200,1-862,6
Finansiering Drammen Eiendom KF
Eiendomssalg ekskl. boliger-10,0-43,0-3,0-3,0-59,0
Salg av boliger-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0
Momskompensasjon investeringer-64,0-78,2-76,9-34,5-253,6
Statstilskudd-36,5-4,0-4,0-4,0-48,5
Låneopptak-386,4-283,1-235,3-221,7-1 126,5
Sum finansiering Drammen Eiendom KF-506,9-418,3-329,2-273,2-1 527,6
Låneopptak Drammen Drift KF0,00,0
Låneopptak Drammen Parkering KF-1,7-1,7
Låneopptak Drammensbadet KF-0,5-0,5
Låneopptak øvrige foretak-2,20,00,00,0-2,2
Sum finansiering-751,3-633,3-534,5-473,3-2 392,4
 

Nærmere om bykassens investeringsbudsjett
Tabellen under viser en oppsummering av Drammen bykasses investeringsbudsjett for perioden 2013-2016. For spesifisert investeringsoversikt per programområde vises til vedlegg II til forslag til vedtak. Når det gjelder oppsummering av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett, vises til omtale under eierstyring i del 5.1. 

Som det fremgår av tabellen har bykassen et samlet investeringsvolum på 862,6 millioner kroner i perioden. Hvis investeringer innenfor vann- og avløpsområdet holdes utenfor, er bykassens investeringsvolum på 398,6 millioner kroner. Som tidligere omtalt legger rådmannen opp til en betydelig egenfinansiering på 319 millioner kroner i løpet av perioden. Dette innebærer at årlig egenfinansiering eksklusiv vann- og avløpsinvesteringer ligger mellom 59 og 100 prosent i planperioden.

Fra og med 2014 skal momsrefusjon fra investeringsprosjektene føres direkte i investeringsregnskapet. I 2013, som er siste år i dagens overgangsordning, skal fortsatt momsrefusjonen inntekstføres i driftsregnskapet, men kun 20 prosent kan disponeres til driftsformål. Resterende 80 prosent overføres til investeringsbudsjettet. I løpet av planperioden forutsettes momsrefusjon å finansiere 40,2 millioner kroner av bykassens investeringer.  

Bykassens investeringsbudsjett for perioden 2013-2016 er saldert med bruk av lån på totalt 494 millioner kroner.

Startlån
I tillegg til investeringsutgiftene føres også videreutlån av Husbankmidler (startlån) i bykassens investeringsbudsjett. Det har i 2012 blitt arbeidet for å møte økende etterspørsel og en mer aktiv bruk av ordningen. Utlånt beløp hittil i år ligger betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Lånerammen foreslås videreført med 80 millioner kroner per år i planperioden. Det vises for øvrig til nærmere omtale under programområde 13 Sosiale tjenester (del 2.13).


 
Topp