Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppsummering - byvekst i balanse

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 legger grunnlag for å bygge ut gode kommunale tjenester i takt med befolkningsveksten. Målene for Drammen kommune foreslås nådd gjennom nødvendige investeringer og effektiv drift.  Budsjettforslaget innebærer et netto driftsresultat i 2013 på 81,6 millioner kroner, eller om lag 2 prosent. Det planlegges investeringer for nær 2 400 millioner kroner i fireårsperioden, hvorav om lag 750 millioner kroner i 2013.    

Driftsoverskuddet foreslås uavkortet brukt til egenfinansiering av investeringer. Ved å sette av 75 millioner kroner årlig til investeringer vil Drammen kommune over en tjueårsperiode spare i underkant av 1,1 milliard kroner på rentekostnader og avdrag, beregnet etter gitte forutsetninger (se fotnote 1).  Etter 14 år vil årlig besparelse i rente- og avdragskostnader være større enn 75 millioner kroner. 

Videre foreslår Rådmannen at Drammen kommune skal ha et disposisjonsfond som til enhver tid er tre prosent av bykassens brutto driftsinntekter og et rentesikringsfond som utgjør én prosent av kommunens samlede lånegjeld. Dette gir større handlingsrom og gjør at kommunen står sterkere når rentene og finanskostnadene øker.

For å opprettholde en sunn balanse i driftsøkonomien, samtidig som det tas ovennevnte hensyn, legger rådmannen opp til at budsjettrammene tilpasses med om lag 100 millioner kroner. Samtidig legges noe av dette tilbake til nye tiltak, tjenester og demografi, noe som medfører et budsjettert overskudd på om lag 80 millioner kroner.

Hovedtall – Drammen bykasse budsjett 2012 og 2013

Mill. kronerRev.budsjett 2012 (korr. engangstiltak)Forslag__2013
Driftsinntekter-3 857,20-4 040,20
Driftsutgifter ekskl. avskrivninger3 759,503 900,70
Brutto driftsresultat-97,7-139,6
Netto finanskostnader89,3101,9
Utbytte-64-44
Netto driftsresultat-72,5-81,6
Lånegjeld (ekskl. videreutlån)4 500,005 000,00
 

Som følge av økt lånegjeld øker bykassens finansutgifter med nesten 13 millioner kroner i 2013. Kostnader til betjening av økt gjeld er innarbeidet i budsjettet i hele planperioden. Innenfor veksten i bykassens driftsutgifter ligger det både i 2012 og 2013 en betydelig økning i kommunens pensjonskostnader.

Bygger en større by
Drammen vokser og er attraktiv for tilflytning. Det er derfor nødvendig å planlegge for en større by, og tre millioner kroner settes av til utvidet plankapasitet. Rehabilitering av Bybrua fullføres neste år. Det settes av 16 millioner kroner neste fire år til oppgraderinger av uteområdene som ledd i Fjell 2020. Knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet får 40 millioner kroner i perioden. 

Oppgradering av infrastruktur
Det avsettes 10 millioner kroner årlig til oppgradering av viktige kollektivknutepunkt for buss og jernbane. Det planlegges for oppgradering av parker og idrettsanlegg for 21 millioner kroner hvert år i perioden, 4 millioner kroner til nærmiljøanlegg og lekeplasser og 5 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, gående og syklende.

Blichsgate parkeringshus på Strømsø tas i bruk på nyåret og vil gi 336 nye parkeringsplasser i sentrum.

Flere barn i barnehage
For å sikre plass til alle og rekruttere flere barn med behov utvides antall barnehageplasser med 140 fra august 2013. Strømsø barnehage utvides og Kobbervik gård bygges om til ny barnehage. 

Norges beste barnehage
Norges beste barnehage er kompetanseheving, kvalitets- og systemutvikling for ansatte i kommunale og private barnehager. Det er innarbeidet tre millioner kroner årlig til å gjennomføre prosjektet. 

Bekkevollen barnebolig utvides
Tilbudet ved Bekkevollen barnebolig er etterspurt. Barneboligen foreslås bygget ut i 2013 og 2014 for 22 millioner kroner. Dette gir 10 nye plasser, slik at i alt 24 plasser kan brukes av barn med funksjonsnedsettelser. 

Brukerveksten i barnevernet stabilisert i 2012
Etter flere år med brukervekst i barnevernet flater veksten nå ut. Fokus nå er tiltak som bidrar til positiv endring hos barnet og økt mestring av livssituasjonen for foresatte, innen gitte økonomiske rammer. Tidlig innsats i samarbeid med hjem, barnehage eller skole og riktige tiltak til rett tid er vesentlig for å kunne bedre tilbudet til barna og bremse kostnadsveksten i barnevernet.

Store løft for drammensskolen
Elevtallet i drammensskolen øker og flere skoler bygges ut. I 2013 ferdigstilles ny flerbrukshall på Galterud og utvidelsen av Svensedammen skole. Ny Frydenhaug skole er påbegynt høsten 2012 og vil stå ferdig i 2014 med en samlet investeringsramme på om lag 263 millioner kroner.

Åskollen skole skal ombygges og utvides for cirka 93 millioner kroner og arbeidene starter i 2013. I tillegg avsettes 300 millioner kroner i perioden til utbygging, oppgradering og rehabilitering av skoler, blant annet Fjell og Brandengen skoler.  

Flere plasser med heldøgns omsorg
Antall plasser med heldøgnstjenester utvides med 32 neste år. Det kommer 16 nye plasser for demente i Schwartzgate og 16 plasser for voksne med funksjonsnedsettelser på Blentenborg.  For å sikre god tilgang på sykehjemsplasser foreslås 5 millioner kroner til kjøp av eksterne sykehjemsplasser ved behov. I 2013 etableres 8 plasser for øyeblikkelig hjelp ved helsehuset.

Det foreslås i perioden avsatt i overkant av 300 millioner kroner i investeringer til helse og omsorgsformål. Programområdet omorganiseres fra 2013 for å øke fokuset på helhetlige og sømløse tjenester til fordel for brukere og ansatte. Til uforutsette utgifter ved organisasjonsendringene settes det av 10 millioner kroner.

Større fleksibilitet i omsorgstjenesten
Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunenes evne til å ta hånd om pasienter som er utskrevne fra sykehus. I påvente av at helsehuset er etablert avsettes fem millioner kroner årlig til kjøp av eksterne sykehjemsplasser for å sikre større fleksibilitet i mottaksapparatet.

Omstilling og nærværsarbeid i helse og omsorg
Fra 1. januar 2013 omorganiseres helse og omsorg til flere og mindre virksomheter. 

Fraværet innen helse-, sosial- og omsorgsvirksomheter er høyt. Det avsettes derfor to millioner kroner årlig til et eget prosjekt for å fremme nærvær på arbeidsplassen.

Boligløftet fortsetter
Boligløftet og prosjektet ”Fra leie til eie” har ført til at flere vanskeligstilte får hjelp på boligmarkedet. Per utgangen av oktober hadde 40 leietakere kjøpt egen leilighet. Boligsosial handlingsplan følges opp med økte investeringer i boliger og innføring av kostnadsbasert husleie. Salgsinntekter fra salg av utleieboliger til leietakere reinvesteres i nye utleieboliger for vanskeligstilte etter behov. I tillegg settes det av 10 millioner kroner årlig til kjøp av flere boliger.

Innføring av kostnadsbasert husleie for ordinære utleieboliger
I tråd med vedtak i Boligsosial handlingsplan forberedes en gradvis innføring av kostnadsbasert husleie i de ordinære kommunale utleieboligene. Dette er i samsvar med statlige føringer om å subsidiere mennesker som trenger det gjennom behovsbaserte ordninger, som bostøtte og/eller sosialhjelp, fremfor å subsidiere husleien. Økte leieinntekter tilbakeføres til boligsosialt arbeid i kommunen og er ikke et innsparingstiltak.

Kostnadsbasert leie innføres for ordinære kommunale utleieboliger og vil ikke gjøres gjeldende for spesialtilpassede boliger som blant annet omsorgsboliger og bofellesskap.

Tilskudd til rusarbeid
Bevilgningene til feltsykepleie (LAV) og legemiddelassistert rehabilitering videreføres årlig, med opptrapping både i 2013 og 2014. 

Tiltak knyttet til den statlige opptrappingsplanen for rusfeltet videreføres i samme grad som øremerkede statlige midler fases inn i rammetilskuddet. For 2013 er 4,5 millioner kroner innarbeidet i rammetilskuddet, mens kommunen i 2012 mottok i alt 7 millioner kroner i øremerkede midler. Dette innebærer behov for tilpasning i aktivitetsnivået.

Flere gode kulturopplevelser
Flere gode opplevelser og flere aktive drammensere er målet for 2013. For å sikre at Drammensbiblioteket fortsatt tiltrekker mange besøkende foreslås 2 millioner kroner til oppgradering av utstyr og lokaler.

Bygningen Harmonien foreslås kjøpt for 20 millioner kroner som ledd i arbeidet med å etablere byens teaterkvartal.

Kulturskolens tilbud utvides og betalingssatsene videreføres med en prisjustering på 3,3 prosent. Visjonen om kulturskole for alle følges opp med å utrede tilbud til barn i 1.- 4. klasse fra høsten 2013.

Bystyrets vedtak i sak om tros- og livssynssamfunn følges opp.

Nok vann og godt vann
I alt foreslås investeringer på 116 millioner kroner til tiltak innenfor vann og avløp hvert år i perioden. Midlene vil brukes til utskifting av vannledninger, saneringstiltak i Muusøya og Solumstrand rensedistrikt og rehabilitering av pumpestasjoner og overløp.

Effektivisering
Størsteparten av tilpasningene i programområdene skjer gjennom generell effektivisering, eksempelvis gjennom bedre innkjøp med økt vekt på pris og bruk av e-handel. 

I økonomiplanen stilles samme krav til effektivisering i kommunale foretak og interkommunale selskaper der Drammen kommune er medeier. Tilskudd til andre opprettholdes i hovedsak på samme nominelle nivå som i 2012.

Beskjedne prisøkninger – fortsatt sosial profil
Gebyrsatsene for kommunale tjenester økes med 3,3 prosent for de fleste tjenestene, tilsvarende kommunal deflator. Vannavgiften øker med 9 prosent og avløpsavgiften med 6 prosent og dette er en lavere økning enn det som ble varslet i forrige økonomiplan. Ordningene med inntektsavhengige priser og søskenmoderasjon i SFO og barnehager videreføres.

 

Fotnote 1)
Beregningene er basert på en gjennomsnittsrente på 5,0 prosent p.a. og 30 års avdragstid. Ved høyere rente eller kortere avdragstid vil besparelsen øke.

 
Topp