Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppsummering - høy effektivitet i kommunens tjenesteproduksjon

I ASSS-samarbeidet mellom de ti største kommunene i Norge er det sett nærmere på sammenhengen mellom produksjon (output) og ressursinnsats (input) innenfor de tunge tjenesteområdene, basert på Kostra-tall for 2011. Når produksjonen av tjenester innenfor hver sektor ses i forhold til ressursinnsatsen, måles forskjeller i effektivitet (value for money).

Det er vanskelig å etablere gode mål for produksjon. I ASSS-rapporten måles produksjonen av tjenester ved hjelp av produksjonsindeksene som Senter for Økonomisk Forskning (SØF) har utviklet i dialog med ASSS-nettverkene (se fotnote 2). Produksjonsindeksene tar utgangspunkt i en rekke indikatorer for hver tjeneste som i sum skal fange opp både kvantitet og kvalitet. Produksjonen innenfor hver tjeneste måles opp mot et behovskorrigert innbyggertall beregnet ved hjelp av kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Tallene for driftsutgifter er brutto driftsutgifter korrigert for forskjeller i utgiftsbehov per innbygger basert på kostnadsnøklene i inntektssystemet, samt forskjeller i pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Dette betyr at effektivitetstallene i prinsippet er korrigert for forskjeller i ufrivillige kostnader som skyldes spredtbygd- og smådriftsulemper og forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.

Sum tjenester i ASSS-kommunene: 
Effektivitet, produksjon og korrigerte driftsutgifter 2011

Figuren over viser at blant ASSS- kommunene var det Drammen som hadde mest effektiv produksjon av sum tjenester i 2011, med en effektivitetsindeks på 109,1 prosent.  Drammens produksjon av tjenester var 3,4 prosent høyere enn ASSS- gjennomsnittet, mens brutto driftsutgifter var 5,2 prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten i Drammen lå 9,1 prosent over ASSS- gjennomsnittet.

Drammen kommune:
Effektivitet, produksjon og korrigerte driftsutgifter 2011


 

Figuren over viser at det var innenfor sosialtjenesten og pleie og omsorg at Drammen hadde mest effektiv produksjon av tjenester i 2011, mens det var innenfor helsetjenester at Drammen hadde minst effektiv produksjon. Drammens produksjon av tjenester innenfor sosialtjenesten var 12,9 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 4,3 prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten innenfor sosialtjenesten lå 17,9 prosent over ASSS-snittet.  Drammens produksjon av helsetjenester var 0,5 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var hele 9,8 prosent høyere. Dette gjør at effektiviteten innenfor helsetjenester lå 8,5 prosent under ASSS-snittet. Figuren viser også at den høye produksjonen innenfor barnevern både skyldtes høye driftsutgifter og høy effektivitet.

Rapporten ”Tjenesteproduksjon og effektivitet” er et vedlegg til ASSS-rapportene for 2012, og kan leses i sin helhet i vedlegg 20. Som vedlegg 19 er ASSS Kommunerapport for Drammen 2012 tatt med.

 

Fotnote 2) SØF-rapport 06/11: Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene, Lars-Erik Borge / Ole Henning Nyhus / Per Tovmo

Oppsummering - høy effektivitet i kommunens tjenesteproduksjon

 
 
Topp