Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samfunssikkerhet

Programområdet omfatter tilskudd til Drammensregionens Brannvesen (DRBV) IKS med åtte eierkommuner, Vestviken 110-sentral med 32 eiere som dekker 35 kommuner i Buskerud og Vestfold, samt Sivilforsvaret og interkommunalt samarbeid om oljeberedskap. DRBV vil arbeide videre med eierstrukturen med tanke på stordriftsfordeler som følge av flere eiere. Vestviken 110-sentral skal delta i et pilotprosjekt for å vurdere felles nødnummer og felles alarmsentral for de tre nødetatene.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Virksomhetene i Drammen kommune har fokus på beredskap når det gjelder forebyggende, sårbarhetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak på sine respektive fagområder og alle virksomheter skal ha gjennomført en ROS-analyse i løpet av 2012. Det må jobbes videre med indikatorene på dette området, sett i forhold til sammenlignbare brannvesen. Vestviken 110-sentral har en god utvikling i forhold til å være en  kostnadseffektiv alarmsentral, og er i front som alarmsentral i Norge ved at den er samlokalisert med de øvrige nødetatene i Drammen.

Utfordringer
Både DRBV og Vestviken 110-sentral har utvidet antall eiere i løpet av de siste årene.  Dette gjør virksomhetene robuste, men gir også utfordringer i forhold til kommunens eierstyring og økonomikontroll på området

Det er svært viktig at kommuneorganisasjonen til enhver tid kan håndtere de utfordringer et komplisert bysamfunn kan bli utsatt for. Både uforutsette hendelser og endringer i klima gir nye utfordringer i samfunnssikkerhetsarbeidet på alle nivå.
I kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (2011) er blant annet følgende hendelser listet opp som kritiske for Drammen:

  • Pandemier
  • Stor ulykke utenfor kommunen som involverer mange innbyggere fra kommunen
  • Brann i ”særskilt brannobjekt” (institusjoner og lignende bygg)
  • Skogbrann
  • Båt som synker på elva, på havna eller i indre Drammensfjord

Hovedmål

  • Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser
  • Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forebygging er kostnadseffektive og har god responstid og tilgjengelighet

Les mer om samfunssikkerhet

 
Topp