Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Barnehager


Kobbervik gård barnehage

For å sikre alle barn plass i barnehage tas 140 nye plasser i bruk fra høsten 2013. Gradert foreldrebetaling videreføres. Pris per plass øker ikke. Gratis kjernetid har rekruttert 97 prosent av barna i målgruppen til barnehage, og tiltaket videreføres. Det foreslås 6 millioner kroner til kvalitetsarbeid i kommunale og private barnehager gjennom prosjektet Norges Beste Barnehage.

Fakta om programområdet

Programområde 01 Barnehager omhandler kommunen som barnehagemyndighet, tilskudd til 37 private barnehager, drift av 23 kommunale barnehager, planer for antall barnehageplasser og kvalitetsarbeidet i kommunale og private barnehager.  Per 15. september 2012 var det totalt 3511 barn i barnehagene i Drammen, hvorav 1881 barn var i private og 1630 barn i kommunale barnehager. Samlet var det 825,5 årsverk i barnehagene ved inngangen til 2012.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Det er per 1.november 2012 totalt 23 kommunale og 37 private barnehager i kommunen.

Barnehagedekning i 2011 var 87,3 prosent, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2010. Alle med rett til plass har fått tilbud om en barnehageplass fra høsten 2012 og det tilbys plasser fortløpende til barn som ikke har rett til plass.*

Det jobbes systematisk i alle barnehagene i forhold til språk. Dette gjøres gjennom implementering av Språktrappa. Språktrappa er et pedagogisk planleggingsverktøy for å sikre systematisk språk- og begrepsopplæring i barnehage og skole. For 2013 foreslås mål for dokumentasjon i barnehagen endret slik at barnehagene ”skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. ”

Det er utarbeidet et nytt mål i forhold til personalets kompetanse: ”Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat”.  I 2011 hadde 34,9 prosent av personalet førskolelærerutdannelse, en nedgang på 1,9 prosentpoeng.

Utfordringer
For å kunne innfri målet om at alle barn skal tilbys plass ved fylte ett år, må det til enhver tid være tilstrekkelig med plasser i forhold til søkernes ønsker og behov. Med forventet befolkningsvekst innebærer det høy utbyggingstakt av nye barnehageplasser.

Å rekruttere nok kvalifisert personale for å innfri målet om personalets kompetanse er en utfordring, når det på landsbasis er mangel på førskolelærere.

Nye barnehager og oppgradering av eksisterende må planlegges med sikte på gode forhold for barn og ansatte både inne og ute. Samtidig må driften være effektiv. Det tilsier noe større anlegg og gradvis utfasing av uhensiktsmessige lokaler.

Visjon

  • Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Hovedmål

  • Barnehagedekningen i Drammen kommune øker med et prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden (fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer).
  • Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år.
  • Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år
  • Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat.
  • Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov.

Les mer om barnehager

 
Topp