Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2012- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter497,7513,1518,6530,6542,6554,6
Driftsinntekter-97,8-91,3-89,6-89,6-89,6-89,6
Netto ramme399,9421,8429441453465
 

Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2012- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Demografivekst6,218,230,242,0
Uendret makspris foreldrebetaling (statsbudsjettet)4,34,34,34,3
Økt minstesats private barnehager (92% - 94%)1,31,31,31,3
Avvikle kontantstøttete for to åringer fra 1.8.12 (helårsvirkning)3,93,93,93,9
Økning Norges Beste Barnehage3,03,03,03,0
Innsparing spesialpedagogiske tiltak-3,0-3,0-3,0-3,0
Innsparing kommunale/private barnehager-17,1-17,1-17,1-17,1
Sum driftstiltak-1,510,622,654,5
 

Befolkningsvekst

Det er estimert en merkostnad på cirka. 6,2 millioner kroner i 2013, som følge av økt befolkningsvekst i aldersgruppen 0-5 år. I tillegg til de nye barnehageplassene som tas i bruk i 2013, er det lagt inn cirka 100 nye plasser hvert år i perioden. Demografikostnader vil bli vurdert mot faktiske endringer i antall barn 1-5 år.

Uendret maksimalpris på foreldrebetaling

Maksimalprisen på 2 330 kroner for foreldrebetaling videreføres i 2013.

Rådmannen foreslår at den inntektsregulerte foreldrebetalingen i Drammen kommune videreføres, og at satsene holdes uendret.

Tabell 4. Satser foreldrebetaling pr. 1.1.2013

_Sats_per_måned_2012__Sats_per_måned_2013_
Under 2,5 Gkr. 650,-kr. 650,-
2,5 G – 4 Gkr. 1900,-kr. 1900,-
Over 4 Gkr. 2330,-kr. 2330,-
Søskenmoderasjon - 2 barn30 prosent barn nr. 230 prosent barn nr. 2
Søskenmoderasjon - 3 barn50 prosent barn nr. 350 prosent barn nr. 3
 

Økt minstesats til private barnehager

Barnehagene skal motta den samme andelen (prosent) offentlig tilskudd som året før. Minimumsforpliktelsen økes fra 1.8.2013 fra 92 til 94 prosent. Dette blir kompensert gjennom økt rammetilskudd.

Avvikle kontantstøtte for to åringer 1.8.12

Bortfall av kontantstøtten for toåringer høsten 2012 forventes gir økt etterspørsel av barnehageplasser. Dette blir kompensert gjennom økt rammetilskudd. Tall fra september 2012 viser at det foreløpig ikke er en økning av toåringer med barnehageplass i Drammen kommune. 

Norges Beste Barnehage

Norges Beste Barnehage vil være i full drift fra 2013, og det foreslås en økning på 3 millioner kroner til dekning av driftsutgiftene.

Rammetilpasning

Programområdet får tilført økte ressurser til demografi og deflatorjustering, samt rammeøkning som følge av uendret maksimalpris og kontantstøttebortfall. Samtidig justeres rammen noe ned.

Spesialpedagogisk tiltak til barn i førskolealder reduseres med cirka 3millioner kroner. Reduksjonen gjøres med bakgrunn i lavere kostnader i 2012.

Driftsbudsjettet til kommunale barnehager reduseres med cirka 7,7 millioner kroner. Redusert budsjettramme for de kommunale barnehagene medfører redusert tilskudd til de private barnehagene med cirka 9,4 millioner kroner.

Kommunalt tilskudd til private barnehager

Satser for driftstilskudd til private barnehager beregnes av gjennomsnittlig budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i kommunale barnehager. Basert på foreløpige tall per oktober ser det ut til at satsene for 2013 blir på tilnærmet samme nivå eller litt lavere enn det som opprinnelig ble vedtatt for 2012. Satsene i 2012 har senere blitt justert i forhold til lønnsoppgjør. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt dette da endelig budsjett for 2013 ikke er vedtatt og satsene bygger på barnetall i de kommunale barnehagene per 15.12.2012.

Vedtatte satser for 2012 var:

  • Barn under 3 år: kroner 154 200
  • Barn over 3 år: kroner 73 600


Kapitaltilskudd til nye barnehager er vurdert, jf. sak i bystyret 18/12. Rådmannen tilrår at samme modell benyttes i 2013, det vil si at nasjonal sats legges til grunn. Satsen i 2012 var på  7 600 kroner. Satsen for 2013 blir gjort kjent gjennom rundskriv fra Utdanningsdirektoratet senere i høst, det er forventet å ligge på samme nivå.

 
Topp