Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Byutvikling

 


Det nye parkeringshuset i Blichsgate

Hovedutfordringen er å sikre vekst med kvalitet. Plankapasiteten styrkes med 3,2 millioner kroner i 2013 og 2014 for å gjennomføre flere strategiske prosesser, blant annet Bystrategi, kommuneplanens arealdel, og utvikling av et fremtidsrettet transportsystem. Det foreslås 10 millioner kroner årlig til knutepunktutvikling for å bedre kollektivtilbudet. Rammen til samarbeidsprosjekter mellom kommunen og private foreslås økt fra 10 til 15 millioner kroner per år. Til oppgradering av uteområder og fellesfunksjoner foreslås 4 millioner kroner hvert år til investeringer i Fjell 2020.

Byggesaksgebyrene foreslås justert med kommunal deflator på 3,3 prosent, og hovedfokus er på kvalitet og service i byggesaksbehandlingen.

Fakta om programområdet

Programområdet omfatter både myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven og rollen som samfunnsaktør i byutviklingsspørsmål, særlig innenfor fysisk planlegging og byform. Programområdet favner kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging, kulturminnevern, trafikksikkerhet, byggesak og skjenke- og serveringsbevillinger.

Programområdet omfatter virksomhetene Byplan og Byprosjekter. Byplan har 37 medarbeidere og et netto budsjett på 12,2 mill kr. Byprosjekter har 14 medarbeidere og et brutto driftsbudsjett på 15,1 mill kr. Utgiftene i byprosjekter belastes investeringsprosjektene i programområdene byutvikling, samferdsel og fellesarealer og vann og avløp. Dettegjør at netto driftsbudsjett er 0.

Status for programområdet 

Status i forhold til vedtatte mål
Det er et hovedinntrykk at veksten i bolig- og næringsarealer nå skjer primært i sentrum og sentrumsnære områder. Omlegging av transportsystemet, ren elv og gradvis omdanning av tidligere industriarealer har gitt Drammen store byutviklingsmuligheter sentralt. Gjennomførte investeringer og pågående planarbeid legger godt til rette for at trenden med vekst i det sentrale byområdet vil fortsette også i årene fremover. Arbeidet med å utnytte disse mulighetene til å skape en velfungerende bystruktur for en større befolkning er kommet godt i gang, og er nå over i en fase med sterkere fokus på områdeutvikling.

Ny Bystrategi er på høring høsten 2012 og ventes vedtatt våren 2013.

Privatbilbruken er økende, også i sentrum og sentrumsnære områder. Deler av veinettet er i ferd med å nå kapasitetsgrensene. Befolknings- og arbeidsplassveksten vil gi ytterligere samferdselsutfordringer dersom transportsystemet ikke blir dimensjonert for å ta imot den veksten som er ventet og ønsket i byen.

Arbeidet med boligstrategi er igangsatt, men hoveddelen av arbeidet er avhengig av boligstatistikk fra eksterne kilder (SSB), som er ventet offentliggjort nær utgangen av 2012.

Klimaendringene har gitt behov for å se på nye løsninger for overvannshåndtering i plan- og byggesaker, med mer samordnet utforming av bygg, åpne områder og infrastruktur (vei, vann, avløp). Arbeidet med en overvannsstrategi for Drammen er i gang, og vil bli fullført i løpet av 2013.

Det er en positiv utvikling av kvaliteten i plan- og byggesaksbehandlingen. Brukertilfredsheten har vist en svak økning fra 3,2 til 3,6 (skala 1-6) fra 2009 til 2011. Andelen byggesaker med oversittet behandlingsfrist har sunket fra cirka 1 prosent i 2011 til cirka 0,5 prosent så langt i 2012. Byggesaksbehandlingen er nå 100 prosent selvfinansiert, noe som har frigjort midler til økt planinnsats.

Utfordringer
En hovedutfordring for programområdet er å ha tilstrekkelig plankapasitet til å sikre at byutviklingen skjer med ønsket kvalitet. Dette gjelder både for myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven, og for kraften til å drive samarbeidsprosjekter med private og andre offentlige aktører. Hensikten er at alle prosjekter skal bidra til bedre bymiljø og bedre forhold for menneskelig aktivitet og utfoldelse.

Innen byggesaksbehandling har kvaliteten og brukertilfredsheten blitt hevet på generell basis, men det er fortsatt ulikheter. Det er en utfordring å ha rutiner og bemanning som sikrer at alle saker behandles med en jevn kvalitet.

Buskerudbysamarbeidet har målsettinger om endret transportmønster og endret arealbruksmønster. Satsningen samordnes gjennom Buskerudbysamarbeidet, men det er en utfordring for hver enkelt samarbeidspartner å gjennomføre hovedgrepene innen eget ansvarsområde.

For Fjellområdet er det en utfordring å oppnå den planlagte oppgraderingen av bydelen, som grunnlag for å bedre levekårene. Parallelloppdragene gjennomført i 2012 gir et godt grunnlag for dette.

Hovedmål

  • Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet
  • Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet
  • Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp
  • Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser
  • Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen
  • Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper

Les mer om byutvikling

 
Topp