Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2012- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett_2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter52,251,853,153,149,949,9
Driftsinntekter-40,0-36,0-37,5-37,5-37,5-37,5
Netto ramme12,215,815,615,612,412,4
 

Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2012- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Oppdatering av kommuneplanens arealdel1,01,0
Styrking av planarbeid1,01,0
Plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya1,21,2
Bystrategi Drammen 2013-2036-1,0-1,0-1,0-1,0
Økte gebyrinnntekter byggesak-1,0-1,0-1,0-1,0
Sum driftstiltak1,21,2-2,0-2,0
 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2013-14, og krever økt innsats. Dette ble synliggjort gjennom økonomiplan 2012-15 som ny aktivitet i 2013. 

Styrking av planarbeid

Det er behov for å styrke plankapasiteten for å tilrettelegge for planlagt vekst, fortetting og transformasjon, og for at dette skjer med en kvalitet som ivaretar alle byens brukergrupper. Dette er dels knyttet til planlegging for et mer miljøvennlig transportmønster, og dels strategisk analysearbeid som blant annet skal benyttes inn mot kommuneplanens arealdel. Det er også flere områdeplaner som trenger høyt planfokus i de nærmeste år.

Plansamarbeid Lierstranda – Brakerøya

Rådmannen vil fremme en egen sak om videreføring av plansamarbeidet med Lier kommune for utvikling av fjordby på Lierstranda. I denne foreslås det å bruke 4 millioner kroner årlig i 2013 og 2014 til plansamarbeidet, med en kostnadsfordeling 70 prosent på Lier og 30prosent på Drammen. Det foreslås derfor å sette av 1,2 millioner kroner i 2013 og 2014 til plansamarbeidet.

Bystrategi Drammen 2013-2036

Det ble i 2012 bevilget én million kroner til gjennomføring av bystrategiarbeidet. Fullføring av bystrategiarbeidet vil fortsatt ha høy fokus i 2013, men er i en sluttfase hvor dette gjennomføres innen ordinære budsjettrammer. Ekstrabevilgningen videreføres ikke.

Økte gebyrinntekter byggesak

Etter innføring av nytt beregningsregime for byggesaksbehandling, skal 100 prosent av kostnadene ved byggesaksbehandlingen dekkes gjennom byggesaksgebyrer. Gebyrinntektene regnes ut slik at de samlet sett skal tilsvare kostnadene ved drift av byggesaksavdelingen. Interne støttetjenester fra planavdelingen i Byplan (planveiledning og kvalitetskontroll av byggesaker opp mot kommuneplan/reguleringsplan m.m. anslått til 1,5 stilling) har imidlertid ikke vært fullt ut tatt med i beregningsgrunnlaget. Inntektsutviklingen i 2012 med dagens gebyrsatser, ser imidlertid ut til å kunne dekke inn også disse støttetjenestene fra Planavdelingen. Dette anslås å kunne utgjøre anslagsvis én million kroner i økt inntjening.

 
Topp