Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjettTabell 4. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 (tall i millioner 2013-kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:14,019,019,014,066,0
Knutepunktsutvikling10,010,010,010,040,0
Bj. Bjørnsons gate - tilgrensende veier5,05,010,0
Fjell 20204,04,04,04,016,0
Investeringstiltak Drammen Eiendom KF:0,00,00,00,00,0
Sum investeringstiltak14,019,019,014,066,0
 

Knutepunktsutvikling

10 mill. kr årlig foreslås innarbeidet fra 2013 til utvikling av viktige knutepunkter. Dette vil
blant annet være:

  • Tiltak som bygger opp under jernbanestasjonene ved Brakerøya, Strømsø og Gulskogen.
  • Tiltak på bussknutepunkt, som for eksempel Bybrua, nedre Bragernes torg og de nærmeste gatene.

Bj. Bjørnsons gate – kommunale veier

I forbindelse med fylkeskommunens og Statens vegvesens utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsons gate til firefelts gate i 2014-15, vil det også være behov for å gjøre tiltak på det tilgrensende kommunale veinettet. Det er skissert ombygging av Tamburgata mellom Tordenskiolds gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate til gågate fram til nytt gangfelt over Børnstjerne Bjørnsons gate. Knoffsgate skal også rehabiliteres i forbindelse med nye VA-ledninger fra veianlegget.

Fjell 2020

Som oppfølging av parallelloppdragene er det i første omgang behov for fysisk investering i parker, lekeplasser og gangveier. Beløpene er foreløpige, og vil bli justert når prosjektene konkretiseres. Eventuelle statlige bidrag (tilsvarende Groruddalssatsningen) vil komme i tillegg.

Samarbeid om byutvikling med offentlige og private utbyggere
Den videre aktiviteten i fysisk byutvikling må i større grad baseres på samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører. Kommunale investeringer skal primært bidra til å stimulere andres investeringsvilje. Eventuelle partnerskapsløsninger kan ikke forutsettes på forhånd. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke bevilges penger til slike tiltak i form av årlige rammebevilgninger, men gjennom fullmakt til å inngå avtaler med samarbeidspartnere innenfor en årlig ramme på 15 millioner kroner. Avtalene rapporteres løpende til formannskapet, og de økonomiske konsekvensene innarbeides i de ordinære tertialrapportene. Kommunens investeringer retter seg i første rekke mot offentlig infrastruktur, som fortau, gang- og sykkelveier, plasser, parker, m.m. Det kan imidlertid også dreie seg om strategiske eiendomskjøp, eller andre type tiltak for å frigjøre arealer for utbygging.
 

 

 
Topp