Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Bystrategi

Vedta og iverksette ny Bystrategi 2036 som er ny kommuneplan for Drammen.

Rullering av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med bystrategi for Drammen (tilsvarer kommuneplanens samfunnsdel) følges opp i 2013, med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Ny arealdel vil først og fremst være forankret i bystrategi for Drammen og felles areal- og transportplan for Buskerudbyen, men det er også behov for noe bedre analysegrunnlag knyttet til boligutvikling, sentrumsutvikling, grøntstruktur/fellesområder og trafikkmønster.

Buskerudbysamarbeidet

Utviklingen av en felles areal- og transportstrategi i Buskerudbyen, med økt vekt på miljøvennlige transportformer og redusert trengsel på veinettet, vil fortsatt være en arbeidskrevende administrativ og politisk oppgave. I 2013 vil det være en særlig oppgave å bidra til utarbeidelsen av Buskerudbypakke 2, og sikre at denne innrettes slik at den løser byens transport- og utviklingsbehov. Videre må en fortsatt gjennomføre tiltak som bidrar til målene om redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport og gange/sykkel.

Kollektivstrategi

Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en egen kollektivstrategi for Drammen. Strategien vil være et grunnlag for kommunens egne tiltak for bedre kollektivtrafikk på kommunal grunn og kommunalt veinett, for å bidra til å fastlegge et fremtidig kollektivrutenett, og for samhandling med andre offentlige aktører, inkludert partnerne i Buskerudbysamarbeidet.

Sykkelstrategi

Det skal utarbeides en sykkelstrategi for å øke sykkelbruken blant drammenserne. Strategien vil ta for seg både infrastrukturtiltak som bedre sykkelvegnett og sykkelparkering, og ”myke” tiltak som informasjons- og holdningskampanjer.

Boligstrategi

Det er behov for en analyse av hvordan boligbyggingen kan styres slik at byen får en sammensetning av boligmassen som best mulig samsvarer med befolkningens behov og byens ønskede utviklingsretning (jf. Bystrategien). Strategien gjennomføres tematisk og tidsmessig slik at den også blir en del av grunnlaget for kommuneplanens arealdel.

Senterstruktur og bydelsutvikling

I tillegg til sentrumssatsningen, er det ønskelig å bygge opp en senterstruktur med bydelstilknytning, og utvikling av samlingspunkter/nærmiljøanlegg i bydelene. Arbeidet gjennomføres tematisk og tidsmessig slik at den også blir en del av grunnlaget for kommuneplanens arealdel.

Fjell 2020

Oppfølging av parallelloppdragene gjennomført i 2012. På kort sikt omfatter dette etablering av sentrumsnær park og bedret kommunal drift. Samtidig startes arbeid med reguleringsplan. Mer langsiktige tiltak er knyttet til utbedring av Fjell skole og etablering av flere barnehageplasser, felles grøntplan, og avklaring av ny boligbebyggelse samt ny nedfartsvei fra Fjell til Kobbervikdalen.

Futurebuilt – utvikling Strømsø

Satsningen på å utvikle Strømsø til en moderne, fremtidsrettet bydel med lave klimagassutslipp videreføres i 2013.

Områdeutvikling

Flere større transformasjonsområder er under planlegging og utvikling. Tyngden av disse ligger i det sentrale byområdet Gulskogen – sentrum – Drammensfjorden (Rundtom – Holmen – Brakerøya – Lierstranda). Områdeutvikling i bydelene for øvrig drøftes i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel.

 
Topp