Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Helse og omsorg

 
Nye omsorgsboliger i Schwartzgate

Antall plasser med heldøgnstjenester utvides med 32 neste år. Det kommer 16 nye plasser for demente i Schwartzgt og 16 plasser for voksne med funksjonsnedsettelser på Blentenborg.  For å sikre god tilgang på sykehjemsplasser foreslås 5 millioner kroner til kjøp av eksterne sykehjemsplasser ved behov. I 2013 etableres 8 plasser for øyeblikkelig hjelp ved helsehuset. Det foreslås i perioden avsatt i overkant av 300 millioner kroner i investeringer til helse og omsorgsformål. Programområdet omorganiseres fra 2013 for å øke fokuset på helhetlige og sømløse tjenester til fordel for brukere og ansatte. Til uforutsette utgifter ved organisasjonsendringene settes det av 10 mill kr.

Fakta om programområdet

Programområdet omfatter helse- og omsorgstjenester til beboere i sykehjem og hjemmeboende over 18 år, samt sykehjemsmedisin, smittevern, flyktningehelsetjeneste, ergoterapi, fysioterapi og miljørettet helsevern. Helsetjenesten administrerer fastlegeordningen og avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Programområdets tjenester er en viktig premissleverandør for alle de fire velferdspilarene; Helse, kunnskap, bolig og inntektssikring.

Helse og omsorgstjenestene i Drammen har i 2012 et nettobudsjett på 941 mill kr og ca 1149 årsverk.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
De største utfordringene når det gjelder folkehelse i Drammen , er psykisk helse, hjerte-/karsykdommer, KOLS/astma og diabetes.

Helse- og omsorgstjenesten tilstreber å tilby rett tjeneste til rett tid. Effektueringstiden   for alle omsorgstjenestene er kort, jamfør tabellen under, som viser gjennomsnittlig effektueringstid for innvilgede søknader i perioden 1. januar – 1.oktober 2012:

Tabell 1. Effektueringstid for omsorgstjenester i Drammen kommune

Tjeneste-tildeling:Antall innvilgede søknader 2011Antall innvilgede søknader per 1.oktober 2012Mål for gjennomsnittlig effektueringstid etter Bystyrets vedtak sak nr 22/12 – Statusrapport for eldreomsorgen i Drammen:Resultat 2011 Gjennom-snittlig effektuerings-tidResultat 1.jan – 1.okt 2012 Gjennom-snittlig effektuerings-tid
Hjemmehjelp/rengjøring384357mindre enn 14 dager12 dager6 dager
Sykehjem korttid12881 261mindre enn 14 dager9 dager7 dager
Sykehjem langtid181208mindre enn 28 dager33 dager4 dager
Hjemme-sykepleie8891 0780 dager-1dag
 

Samhandlingsreformen har medført flere søknader om tjenester, og også flere vedtak om tjenester. Antall utskrivningsklare pasienter, og behov for tjenester, varierer fra måned til måned. Det er også stor variasjon i behovet for tjenester fra pasient til pasient.
Drammen kommune har i 2012 hatt kort gjennomsnittlig effektueringstid på samtlige tjenester.

Drammen har høyest effektivitet i helse og omsorgstjenesten
Kommunerapport fra ASSS-nettverket (KS / SSB-kostra) for 2011 sammenligner de ti største kommunene i Norge. Rapporten viser at Drammen kommune har høyest effektivitet i form av høy produksjon og lav ressursbruk til helse- og omsorgstjenester av de sammenlignbare kommunene. Rapporten viser også at andelen innbyggere som mottar hjemmetjenester er høy, mens ressursinnsatsen per bruker er lav.

Tabell 2. Utvalgte KOSTRA-tall 2011 for helse- og omsorgstjenesten i ASSS-kommunene

Kilde: Statistisk sentralbyrå KOSTRA 2011Drammen__Oslo_____
Korr. Brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie og omsorgstjenester 266 203 330 914
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 0-66 år 25 12
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 67-79 år 77 74
Mottakere av hjemmetjenester pr . 1000 innb 80 år og over 339 318
Korr. Brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 129 954 182 794
Se hele tabellen 

Utfordringer i planperioden

Folkehelse
Ny Lov om folkehelse stiller krav om økt forebyggende aktivitet og fokus på folkehelse i alle kommunens tjenesteområder. Helse- og omsorgstjenesten vil i planperioden arbeide for å samordne og utvikle folkehelsearbeidet i Drammen kommune.

Demografiutvikling
I perioden 2013 – 2016 vil antall eldre over 80 år holde seg stabilt. Befolkningsprognosen tyder på behov for økt kapasitet i hjemmebasert omsorg, men vil i liten grad påvirke kapasiteten i sykehjem, der 70 prosent av beboerne er over 80 år.

Tjenesteutvikling
Innføringen av samhandlingsreformen stiller nye krav til fleksibilitet og tilgjengelig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, spesielt innen demens, rehabilitering og kreftomsorg.

Hovedmål

Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre eget liv gjennom at: 

  • innbyggerne tar ansvar for egen helse, mestrer sykdom og eget liv
  • innbyggerne har en trygg og helsefremmende bosituasjon
  • innbyggerne mottar forutsigbare og helhetlige tjeneste

Les mer om helse og omsorg

 
Topp