Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 4. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
År_2013År_2014År_2015År_2016
Drifts-utgifter1 094,101 150,301 184,601 171,901 172,201 173,00
Drifts-inntekter-212,1-209,2-215,9-215,9-215,9-215,9
Netto ramme882941,2968,7956956,3957,1
 

Driftstiltak i økonomiplanperioden 2013-2016

Tabell 5. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2013- kroner)

Mill. 2012-kronerÅr_2013År_2014År_2015År_2016
Bofellesskap Blentenborg - prisregulering0,92,22,22,2
Omsorgsboliger Schwartzgate - prisregulering11,514,514,514,5
Driftsmidler Skap gode dager (Wergelandsgate)1,61,61,61,6
Husleie og strøm Øvre Strandgate0,40,40,40,4
Demografikostnader8,48,89,39,9
Kjøp av sykehjemsplasser5555
Utskifting av inventar og utstyr3,63,73,94,1
Nærværsprosjekt1,51,51,51,5
Omstillingsmidler OU-prosess10
Rammetilpasning-12,8-12,8-12,8-12,8
Tilpasning av tjenestetilbudet-14,8-22-22-22
Tilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS-0,5-0,5-0,5-0,5
Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp-1-1-1-1
Diverse justeringer i gjeldende økonomiplan-3,6-3,9-4,3-4,3
Sum tiltak10,2-2,6-2,3-1,5
 

Bofellesskap Blentenborg

Blentenborg bygges om til 16 nye omsorgsboliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Byggeprosessen startet i juli/august 2012. Det er forventet ferdigstillelse i august 2013. Husleien er justert etter faktiske satser fra Drammen Eiendom. Det er tatt høyde for forsinket oppstart i 2013.

Schwartzgate omsorgsboliger

Prosjektet omfatter oppføring av 16 omsorgsboliger, samt fellesarealer tilrettelagt for mennesker med demens. Byggeprosessen startet i april 2012. Det er forventet ferdigstillelse i løpet av mars/april 2013. Driftsbudsjettet for Schwartzgate ble lagt i 2009. Det har vært behov for en oppjustering av budsjettet for å prisjustere kostnadene til 2013-nivå.  Det er tatt høyde for forsinket oppstart i 2013.

Driftsmidler Skap gode dager

Utviklingsprogrammet ”Skap gode dager” ble satt i drift 1. september 2012. Fra og med 2013 vil Wergelandsgate bli utviklingsbasen for kompetanseutvikling i helse- og omsorg gjennom Skap Gode Dager.

Husleie og strøm Øvre Strandgate

Helsetjenesten flytter ut av eksisterende lokaler og inn i Øvre Strandgate da D-IKT skal overta eksisterende lokaler som følge av plassbehov. D-IKT vil bidra med husleietilskudd til Helsetjenesten.

Demografikostnader

Demografijusteringer er basert på en forventet vedtaksvekst i perioden og korrigert for befolkningsutvikling fra 2012 til 2016. Det er tatt høyde for demografijusteringer innenfor hjemmetjenester, BPA, støttekontakt og omsorgslønn.

Kjøp av sykehjemsplasser

For å sikre brukere tilgang til sykehjemsplass i perioder med ekstraordinært behov, settes det av 5 millioner kroner årlig til kjøp av plasser eksternt.

Utskifting av inventar og utstyr

Jevnlig utskifting av inventar og utstyr er viktig for trivsel og pasientsikkerhet. Dette gjelder særlig senger, møbler og hjelpemidler til sikker forflytning av pasienter i pleiesituasjonen. Disse midlene kan ikke finansieres over investeringsbudsjettet og det foreslås derfor en styrking av driftsbudsjettet.

Nærværsprosjektet

Det er satt av 1,5 millioner kroner til forbyggende arbeid med sykefravær. Satsningen sees i sammenheng med tilsvarende satsing innen P13 Sosiale tjenester.

Reserve ny organisasjon

Organisasjonsendring til flere og mindre virksomheter i helse- og omsorg er besluttet og trer i kraft fra 1. januar 2013. Det er avsatt en reserve på 10 millioner kroner til å dekke uforutsette kostnader som følge av ny organisasjon fra 2013.

Tilpasning av tjenestetilbudet og rammer

Det foreslås en generell rammetilpasning med 12,8 millioner kroner for 2013 som videreføres i hele planperioden. For å skape handlingsrom til å gjennomføre nødvendige tilpasninger i tjenestetilbudet, vil rådmannen gjennomføre effektiviseringstiltak i helse- og omsorgstjenesten. Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg vil bli løpende orientert om tiltak av prinsipiell art. Det er en forutsetning at tiltak ikke skal gå ut over kvaliteten i tjenestetilbudet og pasientsikkerhet.

Tilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS

Legevakta i Drammensregionen IKS reduserer sine budsjetter med 3 prosent for 2013. Dette gir en reduksjon på 0,5 millioner kroner i tilskuddene til legevakta i helse- og omsorgsbudsjettet.

Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd til øyeblikkelig hjelpplasser

I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått et uttrekk for frigjorte midler i forbindelse med tilskuddet til øyeblikkelig hjelpplasser. Dette vil for Drammen kommune utgjøre grovt beregnet én million kroner for 2013.

Diverse justeringer i gjeldende økonomiplan

Programområdet delfinansierer en doktorgradsstipendiat ved HiBu til og med 2013.

Som følge av at Blentenborg ble forsinket i forhold til planlagt oppstart ble bygningsrelaterte utgifter i 2012 omdisponert til kjøp av eksterne plasser. Dette var en engangsbevilgning i 2012 på 2,1 millioner kroner, og vil ikke videreføres nå som Blentenborg ferdigstilles i 2013.

Tjenestetildeling og samordning har i 2012 økt samhandlingen med Drammen sykehus for å effektivisere saksbehandlingen ved utskrivningen av pasienter. Dette videreføres til og med 2013 med 0,4 millioner kroner.

Opprettelse av flere hjemler for fastleger i Drammen

Med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, har kommunen plikt til å sørge for utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, til alle som oppholder seg i kommunen. Med Pasientrettighetslovens § 2-1c har enhver som er bosatt i en norsk kommune rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale.

For å sikre balanse mellom antall innbyggere og fastlegehjemler foreslås at rådmannen gis fullmakt å opprette nye hjemler etter behov.

 
Topp