Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjettTabell 6. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 (tall i millioner 2013-kroner)

Mill. 2012-kroner2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak i bykassen3,32,42,229,9
Lokal luftkvalitet0,10,10,10,10,4
Nyanskaffelser - inventar og utstyr2,42,32,11,98,7
Inventar og utstyr Schwartzgate - økt behov0,80,8
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:8611107108312
Helsehus1129899210
Schwartzgate omsorgsboliger3333
Blentenborg omsorgsboliger2525
Wergelandsgate 13 - oppgradering88
Kjøp av omsorgsboliger555520
Oppgradering av bygningsmassen444416
Sum investeringstiltak89,313,4109,2110321,9
 

Lokal luftkvalitet

Miljørettet helsevern har ansvar for overvåkning av lokal luftkvalitet. Arbeidet krever en årlig investering til anskaffelse av utstyr.

Nyanskaffelser - inventar og utstyr

I forbindelse med endringer i tjenestetilbudet vil det bli behov for nyanskaffelser av inventar, hjelpemidler og medisinsk utstyr.

Helsehus

Drammen kommune planlegger å etablere helsehus ved Drammen geriatriske kompetansesenter. Det er innvilget statstilskudd på 13,7 millioner kroner til etablering av plasser for øyeblikkelig hjelp fra 2013. Tilpasningen av tjenestene fra å være et geriatrisk kompetansesenter til å bli et helsehus vil kreve en gradvis ombygging av eksisterende bygningsmasse og en utvikling av eksisterende tjenester. Det vil bli lagt frem en utredning om mulige fremtidig tjenestetilbud ved helsehuset som grunnlag for ytterligere investeringer. I mellomtiden er det nødvendig med visse tilpasninger for å samle eksisterende rehabiliteringsressurser ved helsehuset, samt tilrettelegge for drift av plasser for øyeblikkelig hjelp.

Schwartzgate omsorgsboliger

Prosjektet omfatter oppføring av 16 omsorgsboliger, samt fellesarealer tilrettelagt for mennesker med demens. Byggeprosessen startet i april 2012. Det er forventet ferdigstillelse i løpet av mars/april 2013. Det er per 1. tertial 2012 avsatt 0,8 millioner kroner for inventar og utstyr til Schwartzgate. Det er etter nærmere vurdering estimert at det er behov for ytterligere 0,8 millioner kroner for å dekke behovet.

Blentenborg omsorgsboliger

Blentenborg bygges om til 16 nye omsorgsboliger til personer med nedsatt funksjonsevne. Byggeprosessen startet i juli/august 2012. Det er forventet ferdigstillelse i august 2013.

Wergelandsgate 13 – oppgradering

Det var opprinnelig bevilget 12 millioner kroner til investeringen ved Wergelandsgate knyttet til Skap Gode Dager. De estimerte kostnadene er 8 millioner kroner.

Kjøp av omsorgsboliger

Det er behov for å etablere tilbud til personer under 67 år med psykiske helseproblemer i omsorgsboliger fremfor eksisterende tilbud i institusjonsplasser. Det settes derfor av årlig 5 millioner kroner til kjøp av boliger som kan egne seg til etablering av omsorgsboliger.

 
Topp