Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Demografiutvikling

Samhandlingsreformen har medført økt etterspørsel av kommunale tjenester. Sett i sammenheng med kommunens økonomi tilsier befolkningsprognosene at det er et behov for å tilpasse tjenestene når det gjelder fleksibilitet, innovasjon og omstilling for å kunne møte innbyggernes kommende behov for tjenester.

Det vil i kommende budsjett- og økonomiplanperiode bli utarbeidet en plan for helse- og omsorgstjenestene som grunnlag for videre utvikling av tjenestetilbudet til blant annet eldre.

Tjenesteutvikling

Innføringen av samhandlingsreformen stiller nye krav til fleksibilitet helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til den konkrete kostnaden knyttet til betalingsdøgn generer finansieringsordningen knyttet til utskrivningsklare pasienter økt ressursbehov knyttet til kartlegging, samhandling og administrative oppgaver. For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter til rett tid må kommunen skape økt fleksibilitet i kapasiteten både i sykehjem og hjemmetjenesten. Samhandlingsreformen og endringer i brukernes behov for tjenester krever økt fleksibilitet i helse og omsorgstjenesten for å kunne tilby rett tjeneste til rett tid. Drammen har i 2012 i alt 509 boenheter i sykehjem. 400 av disse er varig botilbud (langtid) og 109 boenheter er forbeholdt korttidsopphold. Behovet for plass i sykehjem varierer over tid, mens antallet plasser er konstant. Dette fører i perioder til kapasitetsutfordringer. Utviklingen av et helsehus i Drammen vil gi et mulighetsrom for en dreining av tjenestetilbudet i tråd med den nye Folkehelseloven som stiller krav om økt forebyggende aktivitet. Utvidelse av rehabiliteringstilbudet og ambulante team med spisskompetanse innen demens, rehabilitering og kreftomsorg vil også bli vurdert.

I forbindelse med etablering av helsehus og plasser for øyeblikkelig hjelp vil det bli foretatt en gjennomgang av ulike typer tjenestetilbud innen heldøgns omsorg. For å sikre kapasiteten på sykehjemsplasser settes det av 5 millioner kroner årlig til kjøp av plasser eksternt. Med dette tiltaket kan kapasiteten raskere tilpasses behovet, slik at tilbudet lettere kan tilpasses etterspørselen.

I tråd med i nasjonal ”Omsorgsplan 2015”  skal utvikling av hjemmebaserte tjenester prioriteres fremfor botilbud i institusjon. Helse- og omsorgstjenesten arbeider kontinuerlig for at unge personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal måtte bo i sykehjem. Drammen kommune benytter i dag 19 plasser i sykehjem til personer med rusavhengighet og /eller psykiske lidelser. De fleste av disse er under 67 år. Rådmannen vil i 2013 vurdere løsninger for å tilby denne pasientgruppen et forsvarlig tilbud med utgangspunkt egnet bolig i stedet for sykehjem.

Interkommunalt samarbeid – oppfølging av Samhandlingsreformen

Samhandling med helseforetaket og høgskolen videreføres i perioden 2013 – 2015 i form av ”Kommunehelsesamarbeid – Drammensområdet” som:

 • felles strategisk møteplass innenfor samhandlingsutfordringer og på andre områder av felles interesse
 • idéforum for videre samarbeidsområder/felles interessefelt
 • forum for iverksetting og oppfølging av felles prosesser på et overordnet nivå

Drammen kommune er administrativt ansvarlig. Kommunehelsesamarbeidet har i 2013 ansvar for ledelse av lokalt samarbeidsutvalg mellom Drammen sykehus og kommunene.

Prosjekter som følges opp av kommunehelsesamarbeidet i 2013:

 • Samhandlingstiltak i regi av Vestregionsamarbeidet, herunder blant annet:
  - Evaluering av samarbeidsavtaler
  - Elektronisk meldingsutveksling
  - Mobil røntgentjeneste
 • Etablering av FOU samarbeid i drammensområdet
 • Helsehus - utvikling til eventuelt interkommunale tilbud

Prosjekter innen psykisk helse og rusfeltet (statlig finansiert): Interkommunalt boligtiltak og kompetanse- og systemutvikling knyttet til personer med utagerende adferd og voldsproblematikk; Psykisk helse gjennom integrering og mestring; Etablering av FACT-team  m.v.

Aktiviteten i kommunehelsesamarbeidet ivaretas innenfor eksisterende rammer, samt med statlige prosjektmidler

Velferdsteknologi

Helse- og omsorgstjenestene i Drammen har skaffet seg erfaringer i bruk av velferdsteknologi gjennom deltakelse i en rekke nasjonale og lokale utviklingsprosjekter. Grunnlaget for ytterligere satsning ligger godt til rette gjennom det erfaringsbaserte samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og høyskolemiljøer. Satsning på velferdsteknologi er i tråd med målsettingene for tjenestene og vil stå sentralt i kommende budsjett- og økonomiplanperiode.

Organisasjonsutvikling

Helse, sosial og omsorg omorganiseres fra 10 til 17 virksomheter fra 1.1.2013. Kontrollspennet for de to ledernivåene reduseres.  Det etableres åtte helse- og omsorgsdistrikter som vil ha ansvar for hele tjenestekjeden i sitt nærområde. Ny organisasjon noe som vil gi økt nærhet til brukerne.

Nytt organisasjonskart for Helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kan du se her.

Organisasjonsendringene vil føre til økt ledertetthet. Dette vil bedre forutsetningene for å lykkes med tett oppfølging av medarbeidere, god økonomistyring og med kommende omstillingsarbeid.

Forebyggende helsetjenester for eldre opprettholdes som team og forsterkes gjennom felles ledelse av fag- og metodenettverk på tvers av virksomhetene, men knyttet til helse- og omsorgsdistriktene. I tråd med ny lov om folkehelse og etablering av helsehus vil den forebyggende innsatsen i kommunen bli bedre samordnet i planperioden.  

Bestiller/utfører-modellen videreføres og tjenester vil fortsatt tildeles gjennom Tjenestetildeling og samordning.
Omstillingsarbeid tar tid og krever innsats, og det settes derfor av en reserve på 10 millioner kroner til uforutsette kostnader ved ny organisering for 2013.
Det vil bli arbeidet målrettet med kompetanseutvikling, lederutvikling, arbeidskultur og kvalitetsarbeid i kommende fireårsperiode.
Skap Gode Dager vil være kommende periodes store satsning og skal føre til kvalitetsforbedring i tjenesten gjennom satsning på de ansatte og målrettet kompetanseutvikling.

Skap Gode Dager

Fra 2013 står utviklingsbasen for Skap Gode Dager ferdig i Wergelandsgate og vil bli en felles arena for kompetanseutvikling i Helse-, sosial- og omsorg.
Gjennom Skap Gode Dager skal det satses på helhetlig kvalitetsforbedringer og kompetanseutvikling. En forutsetning for å lykkes med å etablere en kompetansekultur er ledelse. Det vil derfor også satses på lederutvikling for HSO. I tillegg skal det satses særskilt på arbeidskultur. Dette kan illustreres slik:

Arbeidskultur

 

 

Skap gode dager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg er det etablert en felles struktur for medbestemmelse i helse-, sosial- og omsorg med et eget koordinerende verneombud i frikjøpt 40 prosent stilling. Medbestemmelsesarenaene vil bli tatt aktivt i bruk i omstillingsarbeidet fremover, og det skal satses på utvikling av en felles arbeidskultur blant annet gjennom bruk av LEAN-metodikk hvor kvalitet og forbedringsarbeid er viktige fokusområder. Det nedsettes også et eget nærværsprosjekt som har som formål å stimulere til helsefremmende arbeidsplasser.

Nærværsprosjekt – helsefremmende arbeidsplasser

Sykefraværet innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene er høyt. I mange år er det jobbet systematisk med å kartlegge årsaker til sykefravær, oppfølging av sykmeldte og forebyggende tiltak. Dette arbeidet fortsetter i tillegg til at det etableres et eget prosjekt i helse, sosial og omsorg der det settes sterkere fokus på arbeidsnærvær. Målet for prosjektet er å legge sterkere til rette for helsefremmende arbeidsplasser og bevisstgjøre ledere og medarbeidere om hvilke faktorer som fremmer nærvær på arbeidsplassen og hvordan disse faktorene kan påvirkes.

 
Topp