Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Kompetanse, markedsføring og næring

 


Campus papirbredden

Omdømmearbeidet videreføres frem til 2015 med en årlig ramme på 2,5 millioner kroner. Ny omdømmestrategi skal ferdigstilles i 2013.

For å styrke Drammen som kompetanseby foreslås avsatt 3 millioner kroner årlig i perioden til samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Søknad om støtte på 0,1 mill kr i 2013 til Studentenes hus innvilges.

Drammen kommune deltar i Visit Drammensregionen  og viderefører Turistkontoret.

Fakta om programområdet

Programområdet omfatter kommunens arbeid med næringsutvikling, økonomiske ressurser til støtte av næringsutviklingsprosjekter, kjøp av sentrumstjenester, kjøp av etablerertjeneste og Omdømmeprosjektet. Drammen har et overskudd på arbeidsplasser og det jobbes med å opprettholde egendekningen. Halvparten av Drammens 34 000 arbeidsplasser bemannes daglig av innpendlere. Andelen med kortere universitets- eller høgskoleutdanning har økt fra vel åtte prosent i 1980 til 22 prosent i 2011, noe som er like over landsgjennomsnittet.

Programområdet omfatter også kjøp av turist- og reiselivstjenester. I 2011 var det over 120 000 overnattingsdøgn på hotellene i Drammen og over 40 besøkende daglig på turistkontorert.

Drammen kommune vil støtte opp fusjonsprosessen mellom HIBU og Høgskolen i Vestfold og arbeidet med å etablere nytt universitet med bla. Campus i Drammen. Programområdet har ansvar for husleietilskudd til Høgskolen i Buskerud.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Det har de siste årene skjedd en betydelig styrking av Drammen som kunnskapsby gjennom etableringen av Papirbredden, med en samlokalisering av Høgskolen i Buskerud, BI, inkubator og annen kunnskapsbasert virksomhet. Ett av målene for programområdet i 2012 var å etablere en strategisk samarbeidsallianse for utvikling og posisjonering av Kunnskapsbyen Drammen. I tråd med ønsker fra samarbeidspartnere vil rådmannen endre denne målformuleringen, og ønsker å bruke andre virkemidler for å utvikle kompetanseområdet i Drammen.

Programområdet har for øvrig god måloppnåelse.

Utfordringer
Å få opp kunnskapsintensiteten i næringslivet er en stor utfordring som vil kreve sterk innsats fra kommunen og vil avhenge av et godt samarbeid med forskningsinstitusjoner og eksisterende næringsliv, så vel som kommunene rundt.  Drammen har et fortettingspotensial når det gjelder næringsutvikling i sentrum og sentrumsnære områder.  Dette gir muligheter for å tiltrekke seg kompetansearbeidsplasser.

Det er viktig for den videre utviklingen at Drammens omdømme ikke faller som følge av økt biltrafikk og kødannelser. Tilgjengelighet for varer og tjenester er vesentlig for utviklingen av næringslivet. Et velfungerende samarbeid rundt videre utvikling av infrastruktur er derfor vesentlig for Drammens videre posisjon og attraktivitet (Buskerudby-samarbeidet).

Handelen i sentrum har sterk konkurranse fra store kjøpesentre i regionen. Det er derfor viktig at sentrumsbedrifter samhandler når det gjelder videre utvikling av tilbudene, slik at sentrums attraktivitet opprettholdes.

Hovedmål 

  • Utvikle Campus Drammen
  • Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden
  • Drammen skal opprettholde egendekningen av arbeidsplasser
  • Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet

Les mer om kompetanse, markedsføring og næring

 
Topp