Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Utvikle Campus Drammen

I statsbudsjettet for 2013 understrekes at universitet og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og medvirke til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Bedre samspill mellom forskning, innovasjon og utdanning er nødvendig. Drammen kommune vil være en aktiv pådriver med sikte på å utløse midler til forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid gjennom å søke om regionale midler, søknader til det regionale forskningsfondet samt andre aktuelle finansielle kilder, f.eks. Husbanken.  Det tas sikte på at Papirbredden Innovasjon AS kan bidra i dette arbeidet.

Opprettholde egendekning av arbeidsplasser

Bystyret har behandlet første utkast til Bystrategi for Drammen 2013-2026. I tillegg er det utarbeidet en Strategisk næringsplan som skal legges fram for politisk behandling.  Drammen kommunes mål er å bidra til at kommunens næringsliv utvikles, og at egendekningen av arbeidsplasser opprettholdes. Tiltak skal gjennomføres i nært samarbeid med næringslivets organisasjoner, aktuelle kommunale og regionale utviklingsaktører, virkemiddelapparatet, regionens høyskoler og byens næringsliv. Sammen kan disse aktørene bidra til at kommunens næringsliv hevder seg i konkurranse med næringslivet i andre byer på Østlandet.

Etablererveiledning

Etter nedleggelsen av Rådet for Drammensregionen, har Drammen og nabokommunene inngått en avtale med Drammen Næringslivsforening om levering av etablererveiledning til kommunenes innbyggere i 2012. Tjenesten finansieres av de samarbeidende kommunene, samt Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Samarbeidspartene har intensjoner om å forlenge avtalen ut 2013, da det er forventet at Buskerud fylkeskommune vil avklare hvorvidt den skal tilby en tilsvarende ordning.  Etablererveiledningen skal inneholde ulike kurs og veiledning til etablerere i samarbeid med ulike offentlige etater. 

Visit Drammensregionen

Høsten 2012 ble Visit Drammensregionen etablert som et destinasjonsselskap for reiselivsaktører og kommuner i regionen. Drammen kommune er andelseier i selskapet, og har forpliktet seg til å bidra med årlig servicetilskudd. Selskapet vil være et viktig redskap for å bidra til å styrke samhandling og markedsføring av regionens kurs- og konferansetilbud og bidra til økt dagsturisme.

Det er inngått avtale om videre kjøp av turistkontortjenester.

Iverksette ny strategi for omdømmearbeidet

Det har i løpet av 2012 vært arbeidet med å etablere en strategi for videre omdømmearbeid. Prosessen startet med en mulighetsanalyse for å identifisere hvilket ståsted Drammen har etter at det opprinnelige omdømmeprosjektet utløp ved avslutningen av jubileumsåret. Arbeidet vil ferdigstilles ved utgangen av 2012. Målene for prosjektet vil fortsatt være økt befolkningsvekst, økt næringsetablering og bedret omdømme, men næringslivet vil få høyere prioritet enn tidligere. I 2013 vil et digitalt næringsmagasin være en viktig plattform. Magasinet vil presentere ulike bedrifter og synliggjøre mulighetene for å etablere ny næring i Drammen, samtidig som nåværende næringsliv markedsføres. Magasinet lanseres ultimo november 2012.

Husleietilskudd HiBu

Husleietilskudd på 3,0 millioner kroner til HiBu ble i bystyresak 25/10 bevilget til og med 2012.  For å styrke Drammen som kompetanseby foreslår rådmannen at det settes av 3 millioner kroner årlig. Midlene kan brukes til tiltak som styrker høyere utdanning i Drammen, blant annet samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Prosjekter

• Videreutvikle indikatorer og måltall for programområdet

 
Topp