Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter160160,5153,5154,2153,6153,6
Driftsinntekter-31,1-27,2-27,9-27,9-27,9-27,9
Netto ramme128,9133,3125,6126,3125,7125,7
 

Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 201- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Drammen scener - engangstilskudd 2012-2,5-2,5-2,5-2,5
Kulturskoletilbud i skole/sfo fra skoleåret 2013/20140,92,22,22,2
Rammereduksjon (inkl. videreføring av tilskudd med nominelt uednret nivå)-2,7-2,7-2,7-2,7
Den norske kirke - videreføres med nominelt uendret nivå-0,9-0,9-0,9-0,9
Andre tros- og livssynssamfunn0,10,10,10,1
Effektivisering,adm.-0,6-1,2-1,8-1,8
Sum driftstiltak-5,7-5,0-5,6-5,6
 

Rammetilpasning

Tiltaket innebærer at tilskudd til eksterne kulturaktører videreføres på om lag samme nominelle nivå og stramme ressursrammer for kommunens egne tjenester og tilbud. 
Nye tiltak må finansieres gjennom interne omprioriteringer.

Effektivisering administrasjon

Tiltaket innebærer effektivisering av administrative funksjoner og rutiner tilsvarende  tre årsverk i løpet av planperioden i virksomhet kultur.

Driftstilskudd til Den norske kirke

Rådmannen foreslår at det samlede driftstilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd i utgangspunktet videreføres med samme nominelle beløp som i 2012. Konsulentselskapet Agenda-Kaupang utarbeidet i 2012 rapporten ”Handlingsrom – gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring”. Denne rapporten viser at Drammen har høyt tilskudd til fellesrådet sammenlignet med andre kommuner.

Siden innføringen av dagens momsrefusjonsordning i 2004 har Fellesrådet årlig refundert Drammen kommune kroner 562 000 av sin refusjon, tilsvarende det beløpet som ved innføringen ble trukket ut av kommunens rammetilskudd. I samråd med Fellesrådet foreslår rådmannen at dette beløpet fra og med 2013 motregnes i det årlige driftstilskuddet. Dette innebærer at tilskuddsbeløpet for 2013 blir tilsvarende lavere. Tilskuddet for 2013 blir etter dette 27,6 millioner kroner, og fordeles med ¾ til kirkeformål og ¼ til gravferdsformål. 

Fellesrådet har i sitt budsjettforslag, jf. vedlegg 10, foreslått økte ressurser til et nytt årsverk som kirkegårdsmedarbeider. Merkostnadene på 0,6 millioner kroner foreslås dekket ved å øke kremasjonsavgiften for utenbysboende fra 4 650 til 5 650 kroner. Rådmannen foreslår at kremasjonsavgiften for utebysboende økes i tråd med fellesrådets forslag.

Tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn

Tilskuddet beregnes ut i fra hvor mye kirken får i tilskudd per medlem. Utviklingen i medlemmstallene for 2013 er usikre, og rådmannen vil komme tilbake med en prognose i 1. tertial rapport.

Tabell 4. Utvikling medlemstall i tros- og livssynssamfunn

Antall medlemmerÅr_2010År_2011År_2012
Kirken42 41142 32542 015
Andre tros- og livssynssamfunn11 32311 78012 160
 

Figur: Utviklingen i medlemstall i tros- og livssynssamfunn

Utviklingen i medlemstall i tros- og livssynssamfunn

 
Topp