Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjettTabell 5. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 (tall i millioner 2013-kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:4,14,14,14,116,4
Oppgradering av utstyr - samlepott kultur0,90,90,90,93,6
Biblioteket - oppgradering av utstyr0,50,50,50,52,0
Oppgradering av bygningsmassen2,72,72,72,710,8
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:20,00,00,00,020,0
Harmonien - kjøp og oppgradering20,00,00,00,00,0
Sum investeringstiltak24,14,14,14,136,4
 

Oppgradering av utstyr

Innen alle deler av virksomheten medfører stor brukeraktivitet behov for påkostninger for å følge den tekniske utviklingen innen de ulike tjenesteområdene.

Oppgradering av bygningsmassen

Det avsettes 2,7 millioner kroner til generell oppgradering av kommunens bygningsmasse innenfor kultur.

Harmonien – kjøp og oppgradering

Drammen eiendom KF har opsjon på kjøp av Harmonien frem til juni 2013, og det foreslås at bygningen kjøpes som ledd i arbeidet for å etablere et teaterkvartal. Det er foreslått avsatt 20 millioner kroner til kjøp og oppgradering av Harmonien.

Investeringer – Den norske kirke

I samsvar med bystyrets vedtak i tros- og livssynspolitikken, legger rådmannen opp til at ansvaret for låneopptak til kirkelige investeringer overføres til Drammen kirkelige fellesråd, slik at kommunen dekker fellesrådets rente- og avdragsutgifter og garanterer for lån i stedet for å ta opp lån på fellesrådets vegne. Investeringsplan og ramme for årlig låneopptak fastsettes i økonomiplanen. Rådmannen foreslår at følgende investeringsplan godkjennes for perioden 2013-2016. Kapitalkostnadene klargjøres i forbindelse med 1. tertialrapport 2013. 

Tabell 6. Den norske kirke - Investeringsplan 2013-2016 (millioner 2013-kroner)

(Ekskl. mva)2013201420152016
Orgel Konnerud kirke (jf inngått avtale)2000
Rehabilitering Tangen kirke (sluttføring, merkostnad)6000
 

Fra 2013 legges det opp til at Fellesrådet selv beholder momsrefusjon fra investeringene. Dette reduserer Fellesrådets lånebehov, noe det er tatt hensyn til i tabellen ovenfor.

 

 
Topp