Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Drammen kan tilby mange kunstopplevelser av både nasjonal og internasjonal interesse og kvalitet. Det er mange bidragsytere, amatører, semiprofesjonelle og profesjonelle aktører. Konsertorkesteret, Drammen symfoniorkester og byens mange kor og korps bidrar med både opplevelser og aktivitet for byens befolkning. Brageteatret har gjort seg bemerket og tilbyr forestillinger for barn, ungdom og nå også voksne. Drammens Museum produserer utstillinger av høy kvalitet og samarbeider med kunstnere både nasjonalt og internasjonalt. Kunstnersenteret i Buskerud, Kino City, Drammens Teater, Union Scene og Drammensbiblioteket bidrar alle til at byens brukere får gode kulturopplevelser. Institusjonene har satt økt fokus på å få enda flere til å oppleve deres tilbud.

Det årlige arrangementet Kunst Rett Vest, i samarbeid med kommunene i Vestregionen, lar folk få anledning til å møte stor bredde i visuell samtidskunst.

Publikum kan møte, og selv bidra til, nye kunstuttrykk blant annet på G60, gjennom Den kulturelle skolesekken, aktiviteter på Kulturskolen, Nøstedhallen og på Union Scene. Byens mange private aktører gir et variert tilbud og er med på å sikre et høyt aktivitetsnivå.

Drammen har opparbeidet flere store kulturarrangement av nasjonal og regional interesse; Drammen Sacred Music Festival, World Cup skisprint, Working Class Hero festivalen og Elvefestivalen. Den årlige litteraturuka har høyt kvalitativt nivå.

Verdensborgeren

Prosjektet har fokus på samtidskunst i det offentlige rom. Utgangspunktet er drammenserne som verdensborgere i en by, der mange befolkningsgrupper er representert, og verden rundt oss. I prosjektet engasjeres samtidskunstnere fra Tyrkia og nettverk mellom Tyrkia og Drammen. Våren 2013 presenteres resultater fra prosjektet i Drammen sentrum og i Fjell bydel.

Seniorgamer /Spill for eldre (treårig, startet i 2012 med støtte fra Nasjonalbiblioteket).

Prosjektets mål er å lage en modell for et nasjonalt bibliotektilbud for eldre, spesielt hjemmeboende med demens, for deres pårørende og for aktører i helsesektoren.

Prosjektet skal i neste fase implementere en nasjonal modell for bibliotektilbud for eldre med demens, og Drammen er med! Utgangspunktet for prosjektet er dataspill, moderne spillteknologi, samarbeidsmodeller og lokale tilpasninger. Det skal etableres samarbeid med utvalgte bibliotek i små, mellomstore og store kommuner.

Stedet forteller/Siloen

Den gamle siloen på Papirbredden er nå etablert med teknisk utstyr og klar til å tas i bruk som en arena for historiefortelling. Neste fase i prosjektet er innholdsutvikling og utvikling av konseptet.

Kulturskolen i grunnskolen

Kulturskolen samarbeider i dag med seks skoler. Kulturskolens lærere har undervisningstilbud i den ordinære skoletiden, og det er kulturskoleaktiviteter i SFO-tiden slik som det også blir lagt tilrette for i statsbudsjettet 2013. Statsbudsjettet legger opp til en time kulturskole per uke som tilbud til alle elever fra 1. til 4. klasse og koblet til skole/SFO. I Drammen deltar 53,6 prosent av elevene deltar i SFO. Rådmannen vil arbeide frem et forslag til modell som gir tilbudet til alle elever i 1. til 4. klasse innenfor tildelte økonomiske rammer fra staten. Forslaget omtales nærmere 1. tertial rapport 2013.

Kulturskolen, samfunn og tilbud.

Kulturskolen utvikler nye tilbud, på nye arenaer i takt med etterspørsel i samfunnet og for å nå nye målgrupper. For å imøtekomme ønsker om større fleksibilitet, tilbys det også kurs av kortere varighet.

Prosjekter

Sentrale utviklingsprosjekter er Kulturskole for FLERE, Kulturstasjonen og El Sistema Norge. Dette er alle prosjekter med statlig finansiering i en avgrenset periode. I tillegg deltar Kulturskolen i EU-prosjektet KRUT som har barn med spesielle behov og barn med annen etnisk bakgrunn som målgruppe i Drammen.

 
Topp