Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Ledelse, organisering og styring

For å sikre enklere og mer effektive tjenester foreslås 11 millioner kroner årlig til investeringer i IKT. Investering i digitalt utstyr til skolene videreføres. Kommunens anskaffelser av varer og tjenester forbedres ved innføring av e-handel fra 2013. Kart- og geodatatjenestene forbedres ved bruk av 3D-kart fra 2013. Rammene tilpasses gjennom utgiftsreduksjon og inntektsøkning.

Fakta om programområdet

Programområdet 07 omfatter Drammen kommune som administrativ organisasjon og styringssystemene som benyttes for å kunne levere de tjenester som er vedtatt. Utvikling av Drammen kommune som servicekommune og effektivisering av anskaffelsesprosesser er viktige satsningsområder.

Tabell 1. Faktatall for programområdet

År____2010År____2011Pr_2_tertial 2012
Antall besøk på Drammen kommunes nettsted740 000845 411615 528
Antall besøk på nettsiden “Kontakt kommunen”25 00024 96016 433
Antall besøk på skjemasidene28 00016 34710 235
Chat Servicetorget2 6842 5951 830
Varslingstjenesten for veier/brøyting4 0802 060840
Kundehenvendelser Servicetorget18 12713 5416 746
Telefonhenvendelser Servicetorget102 26696 56958 587
Rammeavtaledekning i % *33
Omsetning på e-handel i mill kr2,31580,3
 
*Tallmateriale for 2010 og 2011 har ikke tilstrekkelig kvalitet til å kunne rapporteres

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Programområdet har god måloppnåelse i forhold til vedtatte mål i økonomiplan 2012 – 2015. Når det gjelder målet om at servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser, så er det hittil i år måloppnåelse om minst 55 prosent ferdigbehandling overoppfylt med 58,8 prosent. På innkjøpsområdet gjennomføres opplæring som planlagt. Det er ikke fremmet nye saker til KOFA eller i rettsapparatet mot Drammen kommune hittil i 2012.

Implementering av e-handelsløsningen går etter planen. Omsetningen på e-handelsløsningen passerte i oktober 2012 100 millioner kroner, som er målet per 31.12.2012.  Kart og geodatasystemet Infoland er en døgnåpen tjeneste på kommunens internettsider. Byarkivet opplever en stor økning i antall henvendelser om privatarkiver. Byarkivet har jobbet spesielt inn mot grunnskolene i 2012 og har tatt imot skolearkiver fra de eldste skolene i byen. Byarkivet er i ferd med å avslutte to langvarige prosjekter: ”multikulturelle arkiver” og ”digitale arkiver”. I løpet av 2012 vil
95 prosent av kommunens eiendomsarkiv og planarkiv være fullt ut digitalisert. Det arbeides med å sikre postlister av tilstrekkelig kvalitet.

Målene i økonomiplan 2013 – 2016 tar utgangspunkt i målene fra økonomiplan 2012 – 2015.

Utfordringer
De senere års investeringer i nye informasjons- og styringssystemer gir mer effektive arbeidsmetoder og økonomiske besparelser i kommuneorganisasjonen som helhet. Det er en utfordring å sikre økonomi til nødvendige investeringer i teknisk infrastruktur som servere, nettverkskomponenter og dataverktøy. 

Drammen er i vekst. Dette medfører økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Det er avgjørende at kommuneorganisasjonen har tilstrekkelig utviklingskraft til å håndtere denne veksten. Rådmannen vil gjennom aktiv rekruttering og kompetansehevende tiltak arbeide for å sikre dette.

Rådmannen er opptatt av at henvendelser til kommunen distribueres til ansvarlig fagmiljø på en effektiv måte. Kommunens dokumentsenter har som uttalt målsetting at innkommet post skal være tilgjengelig for saksbehandler via sak- og arkivsystemet én virkedag etter.

 • Hovedmål

  • Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune.
  • Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig.
  • Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt, slik at kostnader reduseres.
  • Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet.
  • Innbyggere og næringsliv får kart- og geodatatjenester som til enhver tid er oppdaterte.
  • Geodatatjenester utføres for Sande  og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler.
  • Administrative arbeidsprosesser effektiviseres.

  Les mer om ledelse, organisering og styring

   

 
Topp