Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 3.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter203,9198,4198,5198,0198,0198,0
Driftsinntekter-34,9-32,2-34,7-34,7-34,7-34,7
Netto ramme169,0166,2163,7163,2163,2163,2
 
Tabell 4. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Opptrapping Kommuneadvokaten0,60,60,60,6
Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester0,40,40,40,4
Arbeids-og aktivitetsskole Fjell 20200,40,40,40,4
Prosjektmidler Fjell 20200,20,20,20,2
Vergemålsreform-0,5-1,0-1,0-1,0
Effektivisering § 27-samarbeid (3%)-1,7-1,7-1,7-1,7
Effektivisering i kommuneadministrasjonen-1,4-1,4-1,4-1,4
Økte inntekter service og administrasjon-1,7-1,7-1,7-1,7
Sum driftstiltak-3,7-4,2-4,2-4,2
 

Opptrapping Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Kommuneadvokaten i Drammensregionen trappes opp. For Drammen kommune innebærer det en kostnad på 0,6 millioner kroner. I henhold til bystyrets vedtak legges det opp til en evaluering av virksomheten før samarbeidet trappes ytterligere opp.

Lovpålagt bruk av bedriftshelsetjenester

Fra 2013 er det behov for styrke rammen for programområdet med 0,4 millioner kroner, jfr. 1. tertialrapport 2012.

Fjell 2020

 • Hovedmål for Fjell 2020 er at befolkningen på Fjell i 2020 skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt enn i 2010.
 • Prosjektet har følgende tre strategier for å nå dette målet:
 • Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen.
 • Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud.
 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter.

I 2013 vil aktivitetene omhandle:

Områdeutvikling:

 • Bygging og ferdigstillelse av flerbrukshall Galterud
 • Planlegging og oppstart av sentrumsnær park mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen
 • Samordnet drift av kommunale veier, gangveier, torg og parker på Fjell
 • Ferdigstillelse av reguleringsplan for bydelssenteret og Fjell skole
 • Oppstart prosjektering av ny Fjell skole og aktivitetshus/flerbrukshall
 • Oppstart av felles plan mellom kommune og borettslagene av grøntområdene på Fjell

Tjenesteutvikling:

 • Samkjøring og koordinering av eksisterende tjenester og tiltak på Fjell
 • Planlegging og oppstart av utvidet tilbud til barn og unge i tilknytning til Fjell skole og Galterud skole
 • Iverksette sysselsettingstiltak for voksne i bydelen

Prosjektet har et økt aktivitetsnivå. Prosjektet har tidligere fått redusert sin driftsramme med til sammen 0,2 millioner kroner. Rådmannen foreslår at prosjektet får tilbakeført dette. Prosjektet arbeider med en søknad til departementet for å komme inn på områdesatsingen på linje med Oslo (Groruddalen), Bergen og Trondheim. I den forbindelse arbeides det med et tjenesteutviklingskonsept for Fjell skole som foreløpig har arbeidstittelen ”arbeids og aktivitetsskole”. Det vil bli aktuelt med egenandel tilsvarende 0,4 millioner kroner.

Vergemålsreformen

I statsbudsjettet ble det trukket ut et beløp på 0,5 millioner kroner, siden overformynderiet overføres til staten med virkning fra 1.8.13.

Effektivisering § 27-samarbeid (3 prosent)

Et generelt effektiviseringskrav på 3 prosent av brutto driftsutgifter for §27-samarbeid som utgangspunkt for budsjettarbeidet i Drammen kommune, tilsvarer 1,7 millioner kroner for kommunen i 2013.

Effektivisering i kommuneadministrasjonen

Det legges opp til en gjennomgang av driften i den sentrale kommuneadministrasjonen med sikte på en effektivisering tilsvarende 1,4 millioner kroner.

Økte inntekter service og administrasjon

En gjennomgang viser et inntektspotensial innen service og administrasjon på 1,7 millioner kroner. Dette knytter seg til økte gebyrer for kart og geodatatjenester opp til nivået for sammenlignbare kommuner (ASSS-kommunene), salg av arkivtjenester, salg av tjenester fra grafisk senter og salg av administrative støttetjenester til interkommunal virksomhet.

Lærlinger

Per august 2012 er det 47 lærlinger i Drammen kommune. Dette antallet foreslås opprettholdt i 2013. Rådmannen vil i 2013 evaluere organiseringen av lærlingeordningen og eventuelt komme med forslag til ny organisering.

Husleie i rådhuset og arkivareal

Det vil bli igangsatt et arbeid med å gjennomgå beregning og fordelingen av husleie- og FDV-kostnadene for de virksomheter som er lokalisert i rådhuset, inkl. en gjennomgang av det totale arkivareal. Resultatet av dette arbeidet vil bli lagt frem i forbindelse med
1. tertialrapport 2013

Kantine i rådhuset

Det er utredet omdisponeringer av arealbruken i rådhuset. Det er aktuelt å flytte kantinen til 1. etasje og dermed også se kantinetilbudet i sammenheng med et cafètilbud til innbyggerne. Det vil bli arbeidet med dette i 2013.

 
Topp