Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

Tabell 5. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 ( tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:25,122,723,521,993,2
Nye informasjons- og styringssystemer11,011,011,011,044,0
PC-ordning politikere0,10,10,90,11,2
Rullering av digitalt utstyr i skolene10,07,57,57,532,5
IKT i helse og omsorg2,02,02,02,08,0
3D bymodell kart og geodata0,50,50,50,52,0
IKT kultur/biblioteket0,80,80,80,83,2
Digitale arkiver0,70,7
Digitalisering av gravplasser0,80,81,6
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:0,50,50,50,52,0
Oppgradering av bygningsmassen0,50,50,50,52,0
Sum investeringstiltak25,623,224,022,495,2
 

Nye informasjons- og styringssystemer

I planperioden 2013 – 2016 foreslås det et årlig investeringsnivå til nye informasjons- og styringssystemer på 11 millioner kroner. En vesentlig del av investeringene er såkalte kjerneinvesteringer som omhandler nødvendige anskaffelser knyttet til teknisk infrastruktur.

PC-ordningen for politikere.

I kommunevalgår er det erfaringsmessig behov for utskifting av hele PC-parken til politikere, som følge av at nye politikere blir valgt inn i styrende organer.

I kommunevalgår foreslås det derfor avsatt 0,9 millioner kroner. For øvrige år foreslås det avsatt 0,1 millioner kroner til nødvendige elektroniske oppgraderinger, tilpasninger og utskiftinger av politiker-PCer.

Rullering av digitalt utstyr i skolene.

Fra og med skoleåret 2009-2010 er det innført en livssyklusordning for PCer i drammensskolen. Den innebærer at det kjøpes inn nye PCer til alle åttendeklassinger, og elevene beholder dem når de går ut 10. klasse. Det er tidligere besluttet en dekningsgrad på 1:3 på mellomtrinnet. I tillegg til dette, er det innført en ordning med utskifting av PCer til lærerne hvert fjerde år. Innenfor perioden får man derfor følgende budsjettsyklus:

Tabell 6. Ramme for rullering av digital utstyr i skolene

2013201420152016
10,0 mill. kr.7,5 mill. kr.7,5 mill. kr.7,5 mill. kr.
 

IKT i helse og omsorg.

I tilknytning til KS-planen ”eKommune 2012”, er det utviklet en sektorplan for helse og omsorg. Sentralt i planen ligger målet om et sømløst helsevesen, hvor første- og andrelinjetjenesten samhandler elektronisk. Det legges opp til en felles investeringsramme på 2 millioner kroner hvert år i planperioden for helse- og omsorgstjenester.

3D-modellering av byen

Det videreføres en årlig sum på 0,5 millioner kroner i hele perioden til vedlikehold og videreutvikling av to- og tredimensjonale kart og registerdata.

IKT kultur/biblioteket

Det er behov for å avsette midler årlig til utskifting av IKT-utstyr på biblioteket. Det foreslås avsatt 0,8 millioner kroner hvert år i  planperioden.

Digitale arkiver

Prosjektet Digitale arkiver dreier seg om å digitalisere arkivene til byplan, byggesak og vann og avløp (VA). Kostnadene til VA-delen håndteres innenfor selvkostregimet. Det avsettes 0,7 millioner kroner i 2013 for å fullføre prosjektet. Det arbeides med muligheten for videresalg.

Digitalisering av gravplasser

Digitalisering av gravplasser handler om å sikre fullstendig oversikt over belegg på kommunens gravplasser og grunnlag for planlegging av ny utnyttelse. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er ansvarlig for utviklingen av denne.  Kostnadene med registrering av samtlige gravplasser  er anslått til 1-2 millioner kroner – utført i egen regi over en periode på 2-3 år. Sannsynlig oppstart av prosjekt vil være 2014.

Oppgradering bygningsmassen

Det foreslås at det avsettes 0,5 millioner kroner i året til bygningsmessig rehabilitering av tårnbygningen.

 
Topp