Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppvekst

Innenfor barnevern fokuseres det på å videreføre kvalitetssikring i tjenestene og styrke forebyggende innsats. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) prioriterer ressurser fra saksbehandling til aktivt råd og veiledning i barnehage og skole. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal opprettholde produksjonen i 2013 i forhold til vekst i antall barn og ungdom og tettere tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser. Innenfor Habilitering fokuseres det på kompetanseutvikling og kvalitet. Enslig mindreårige flyktninger som er alene i Drammen skal få målrettet hjelp til raskere å etablere seg i egen bolig samt fullføre og bestå skolegang. Avdelingen skal følge opp prosjektet med direkteplassering av enslige mindreårige flyktninger.

Fakta om programområdet

Programområde 02 Oppvekst omfatter tjenester for barn og unge samlet i "Senter for oppvekst". Tjenestene består av barneverntjenesten, habiliteringstjenesten for barn og unge, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), avdeling for enslig mindreårige flyktninger og helsestasjon for barn og unge/skolehelsetjenesten. Det er totalt 225 faste årsverk med et netto driftsbudsjett på 202,9 millioner kroner.

Målet for senter for oppvekst er forebyggende arbeid samt å iverksette gode og effektive tjenester til barn og familier som trenger hjelp. Det fokuseres på tverrfaglige samarbeidsarenaer, systemarbeid med råd og veiledning, og direkte hjelpetiltak ovenfor det enkelte barn og den enkelte familie. Senter for oppvekst har fokus på forebygging og tidlig innsats på arenaer der barn og deres omsorgspersoner deltar. Ved å jobbe på denne måten når Senter for oppvekst målsettingen om effektive tjenester til rett tid for de familiene som trenger det.

Tabell 1. Brukertall for programområdet

Avdeling201020112012
Barnvernstjenesten (barn med tiltak)661603615 (per første halvår)
PPT (nye klientsaker)377 (skoleåret 09/10)357 (skoleåret 10/11)320 (skoleåret 11/12)
Habilitering (antall brukere)180192Ca 200 (prognose)
Helsestasjon (barn i oppfølging; NB: tall fra helsestasjonene er ikke klare for 2012, men 1538 x 3 = en økning fra 2011) --42521538 (per 1. tertial)
Enslig mindreårige91714 (per 22. okt)
 

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Senter for oppvekst har hatt fokus på tverrfaglige samarbeidsarenaer, forebyggende arbeid og effektivisering innenfor programområdet. Barnevernet har høye dekningsgrader og lave enhetskostnader. Mange barn og familier får hjelp. Tidsfristene holdes og kravene til tiltaksplan/omsorgsplan oppfylles. Barnevernet har gjennomgått en intern organisasjonsutvikling med fokus på ledelse, forebyggende arbeid, saksflyt og tiltaksarbeid.

Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble våren 2012 innlemmet i Senter for oppvekst. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har kontakt med barn og deres familier allerede i svangerskapet. Denne utvidelsen vil bidra til ytterlig tverrfaglig samarbeid og fokus på forebyggende arbeid. Målene for senter for oppvekst for neste periode er justert for å gjenspeile dette.

Utfordringer i planperioden
Tjenestene i programområdet gis innen lovens krav. Etter fire år med vekst har antall barn som får tjenester vært stabilt i 2012.

Barnevernet i Norge mangler behovs- og resultatindikatorer som kan si noe om tjenesten lykkes med forebygging og tiltak innenfor og utenfor opprinnelig familie. Barneverntjenesten skal i 2012-2015 være med i et FoU samarbeid i regi av KS for å utarbeide gode resultatindikatorer.

Utfordringen i 2012 har vært økning i brukere med et mer omfattende og kostnadskrevende hjelpebehov innenfor barnevern. Fokus i kommende økonomiplanperiode vil være å videreføre arbeidet som er satt i gang med fokus på samarbeid mellom familien, barnehage, skole, og andre instanser slik at det kan iverksettes effektive tiltak innen gitte økonomiske rammer som bidrar til endring hos barnet, og hjelper foreldrene på en bedre måte å mestre hverdagen.

En av hovedutfordringene til habilitering er å sikre at barna får riktig hjelp til rett tid, og at familien får høy kvalitet på tilbudet. Det er en utfordring å komme inn i sakene tidlig nok, for å unngå at utfordringene blir for store for barn og familien.  

Helsestasjonene har veiledning og oppfølging av ale barn på helsestasjonen. Helsestasjonene har et ambisiøst årshjul med tiltak fra eksempelvis svangerskapskontroll til vaksinasjonsprogram i skolehelsetjenesten. Det er en utfordring å yte tjenester til et stadig økende antall barn.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) jobber forebyggende i forhold til familie, barnehage og skole, slik at fokus i kommende økonomiplanperiode blir forebygging, i tillegg til det sakkyndige arbeidet. 

Avdeling for enslig mindreårige flyktninger har blant annet en utfordring i å sørge for at ungdommene kommer raskt inn i hybler fra bofellesskap. Målet er å sikre at flere ungdommer gjennomfører skolegang.

Hovedmål

  • Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer.
  • Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester

Les mer om oppvekst

 
Topp