Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2012- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter250,0256,4248,9249,0250,5250,5
Driftsinntekter-42,8-53,5-55,3-55,3-55,3-55,4
Netto ramme207,2202,9193,6193,7195,2195,1
 

 

Netto driftsrammer, barnevernet 2008-2012

Som grafen viser, har barnevernet økt netto driftsrammer fra 70,7 mill kroner til 92,3 millioner kroner i perioden 2008-2012 på grunn av økt antall brukere og opprettholdelse av lovlig drift. Som rapportert i 1.-og 2.tertial har barnevernet hatt en organisasjonsgjennomgang i 2012. Her ble det utarbeidet kostnadsreduserende tiltak som forventer å gi noe effekt fra 2013.

Tabell 4. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2012- kroner)

TiltakÅr_2013År_2014År_2015År_2016
Generell rammereduksjon-8,6-8,6-8,6-8,6
Husleieøkning, påbygg barneboligen0,00,01,51,5
Sum driftstiltak-8,6-8,6-7,1-7,1
 

Generell rammereduksjon

Det foreslås en generell rammereduksjon med 8,6 millioner kroner for 2013 som videreføres i hele planperioden. I løpet av 2012 er det iverksatt flere organisasjonsmessige endringer med mål om en mer effektiv og helhetlig organisasjon. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble innlemmet i Senter for oppvekst 1. mai og gir mulighet for mer effektive tjenester gjennom tverrfaglig samhandling.

Husleieøkning:

Rådmannen foreslår å bygge ut barneboligen som planlegges ferdigstilt i 2014. Dette medfører en husleieøkning i driftsbudsjettet i 2015 på cirka 1,5 millioner kroner.

Styrking av barnevernet

Det foreslås i statsbudsjettet for 2013 en styrking av kommunalt barnevern til kompetanse- og samhandlingstiltak og styrket tilsyn. Dette er midler kommunene må søke om, og rådmannen vil utarbeide en søknad innenfor fristen. En eventuell styrking vil foreslås innarbeidet i 1. tertialrapport 2013.

Tilskudd til Barnas stasjon

Drammen kommune har for 2012 utbetalt et tilskudd på kroner 125 000 til Barnas stasjon. Rådmannen har merket seg bystyrets signaler ved behandlingen av 2. tertialrapport 2012, men har ikke rukket å innarbeide dette i budsjettforslaget. Det foreslås at tilskuddet neste år økes til kr 250 000, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport 2013.

 
Topp