Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Senter for oppvekt ble i 2012 reorganisert. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er innlemmet på lik linje med barnevern, habilitering, PPT og enslige mindreårige. Det er en ny ledermodell med en ledergruppe hvor alle avdelingene er representert, slik at det tverrfaglige samarbeidet styrkes.

Hovedaktivitetene i økonomiplanperioden er gode og effektive tverrfaglige tjenester for barn og deres familier. Senter for oppvekst har fokus på god ressursforvaltning, forebyggende arbeid, og implementering av allerede iverksatte prosjekter.

Tverrfaglige samarbeidsarenaer

Senter for oppvekst har gjennomgått tiltaksapparatet og har i planperioden fokus på økt deltakelse på tverrfaglige forebyggende arenaer. Eksempler som kan nevnes er at barnevernvakta og barneverntjenestens mottak deltar på ulike arenaer for å drøfte saker anonymt, og barnevernstjenesten og PPT deltar på tverretatlige nettverksmøter. Dette skal bidra til god og effektiv ressursforvaltning, slik at barn får nødvendig hjelp til rett tid.

Forebyggende arbeid

Ett av hovedmålene til senter for oppvekst er å jobbe på forebyggende arenaer for å komme tidlig inn med hjelpetiltak, før saken blir for kompleks. Dette gjøres blant annet ved tett samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole.

Fokus på de riktige tiltakene

Det andre hovedmålet er å iverksette kostnadseffektive tiltak, som sikrer varig endring for barnet og styrker foreldreferdigheter. Det er økt fokus på veiledning, kurs og opplæring ute i skoler og barnehager for å bidra til dette.

Prosjekter

Det drives løpende utviklingsarbeid innenfor programområdet, for eksempel Simba, som er et samarbeidsprosjekt med NAV for å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen kommune. Dette arbeidet videreføres nå i drift. Prosjekter må de neste årene utnyttes bedre for å skaffe kunnskap som øker kompetanse og effekt av tiltak som iverksettes.

Prosjekt/aktiviteter i planperioden

  • Modellkommuneforsøket: å utvikle modell for tidlig intervenering og systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre.
  • Foreldre som ressurs: veiledning til foreldre som har barn med språkvansker.
  • Tettere samarbeid mellom PPT, Norges beste skole (PALS og skolens ressursteam) og Norges beste barnehage for å sikre tverrfaglig samarbeid slik at barn som potensielt trenger hjelp får det før problemet utvikler seg.
  • Deltakelse i nettverk i KS for å sikre gode tiltak i barneverntjenesten
 
Topp