Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 3.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter37,319,921,216,920,916,9
Driftsinntekter-2,6-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7
Netto ramme34,719,220,516,220,216,2
 
Tabell 4. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Kommunestyre- og stortingsvalg4,00,04,00,0
Frivillighetsarbeid0,30,30,30,3
Handlingsrom -1,1-1,4-1,4-1,4
Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2
Sum driftstiltak3,0-1,32,7-1,3
 

Stortings- og kommunestyrevalg (2013 og 2015)

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av stortingsvalget i 2013 og kommunevalget i 2015. Budsjettrammen til gjennomføring av valg er i gjeldende økonomiplan 4,0 millioner kroner og skal blant annet dekke administrativ bemanning i valglokalene. I de årene det ikke gjennomføres valg trekkes midlene ut av rammen.

Frivillighetsarbeid

Bystyret har vedtatt en økt satsing på samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner hva gjelder oppgaveløsning i drammenssamfunnet. Arbeidet innebærer opprettelsen av et eget frivillighetsutvalg. Til dette arbeidet er det i første omgang behov for å avsette oppstartsressurser og 0,3 millioner kroner er innarbeidet.

Handlingsrom

Avvikling av Rådet for Drammmensregionen
Kommunene i drammensregionen har besluttet å avvikle Rådet for Drammensregionen med virkning fra 1.11.12. Dette gir en årlig besparelse for Drammen kommune i form av bortfall av deltakerkontigent på 1,4 millioner kroner. For 2013 vil besparelsen være omlag 1,1 millioner kroner knyttet til personellkostnader.

Effektivisering

Det foreslås budsjettilpasninger i programområdet på til sammen 0,2 millioner kroner, jf. effektiviseringskrav for programområdene.

Kontrollutvalgets budsjettramme for 2013

Kontrollutvalget har for 2012 en budsjettramme på 3,1 millioner kroner. På grunnlag regnskapsstatus hittil i år og budsjettinnspill fra utvalget, jf. vedlegg 9, foreslår rådmannen at budsjettrammen for 2013 settes til 3,0 millioner kroner. Rammereduksjonen må blant annet ses i forhold til at Buskerud Kommunerevisjon IKS har signalisert en nedgang i revisjonshonorarene fra 2,2 til 2,05 millioner kroner neste år.

 

 
Topp