Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Samferdsel og fellesarealer

Det foreslås nær 200 millioner kroner i perioden til investeringer i økt bybruk. Bybrya oppgraderes i 2013. Til rehabilitering av infrastruktur, parker og idrettsanlegg settes det av 21 millioner kroner årlig. Det investeres også i nærmiljøanlegg, lekeplasser, tilrettelegging for kollektivtrafikk, tiltak for syklister og fotgjengere, samt nytt kunstgress på Marienlyst og ny løypemaskin. Gatelys oppgraderes.  Det settes av 2 millioner kroner til utredning av anlegg for OL2022, inkludert treningshall for isidretter.

Fakta om programområdet

Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer har ansvaret for all overflatedrift i Drammen kommune, ekskl. bygninger. Programområdet omfatter også samarbeid med idretten og naturbruker- og naturvernorganisasjoner. Virksomhet Vei, natur og idrett (VNI) vil arbeide videre med å effektvisere driften av vei, fellesarealer og idrettsanlegg, og vil tilrettelegge for økt fysisk aktivitet blant befolkningen gjennom blant annet tilskudd til idretten og tilrettelegging for gående og syklister i sentrumsområder og øvrige fellesarealer. Virksomheten består av fire fagavdelinger innen vei, idrett, natur og park med et budsjett på 93,2 mill kr og 30 ansatte.

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Status for programområdet ser ut til å nærme seg ønsket utvikling. For øvrig er byens arealer attraktive for ulike arrangementer, og årets Elvefestival tok i bruk Strømsø torg som arena. Aktiviteten på idrettsanlegg som ikke har fullt belegg i utgangspunktet ser ut til å øke. Det gjør også sykkelbruken og bruken av marka. Det er utarbeidet indikatorer som kan dokumentere endringene med tall. Tallene vil bli innhentet ved slutten av året.

Utfordringer
Funksjonskontraktene for drift av veinettet utløper 30.9.2014. Forberedelsene til nye kontrakter fra 1.10.2014 er startet. Erfaringene fra gjeldende kontrakter tas med inn i vurderingene i forberedelsene av nye kontrakter.
 
Det er viktig å avveie driften i forhold til ytterligere forringelse av veikapitalen ( jf 1. tertial rapport 2012),  hvor etterslepet på vei, gang- og sykkelveier er dokumentert. Ressursmessig er det en utfordring å lukke gapet mellom dagens standard og ønsket standard på veinettet.

Bystrategi 2036 forutsetter høy standard på viktige uterom. Det kreves økt vedlikeholdsinnsats for å opprettholde standard på blant annet Ypsilon og Elveparken. Det foretas nå en kartlegging av frilufts-, idretts- og parkanlegg for å dokumentere faktisk standard på en enkel måte, med tanke på å forhindre at et vedlikeholdsetterslep bygger seg opp.

Eliteidretten i byen får økt fokus og krever mer fra kommunen.

 
Topp