Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
2013201420152016
Driftsutgifter137,9133,1131,4129,8129,9129,9
Driftsinntekter-23,9-20,1-20,7-20,7-20,7-20,7
Netto ramme114,0113,0110,7109,1109,2109,2
 
Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016
Driftsutgifter til ny infrastruktur1,51,92,02,0
OL/PL 2022 Søknadsprosess2,0
Tilpasninger i virksomheten-4,5-4,5-4,5-4,5
Drammensbadet, tilskudd-0,5-0,5-0,5-0,5
Økning av tilskudd til idretten -tiltak og arrangementer (MØS,Sandvolleyball NM, Glava tour sykkel)0,70,70,70,7
Sum økte behov-0,8-2,4-2,3-2,3
 

Driftsutgifter til ny infrastruktur

Ny offentlig infrastruktur gir behov for økte midler til drift/vedlikehold. Nytt Strømsø torg, varmekabler på bybrua og nye fontener kan nevnes som de tyngste nye elementene som trenger midler til drift/vedlikehold nå. Disse elementene vil innfases i driftsopplegget i 2013 og 2014.

Olympiske leker/Paralympics 2022

Drammen kommune har besluttet å delta i søknadsprosessen Olympiske leker og Paralympics 2022 i samarbeid med Oslo kommune, jf. bystyresak 29/2012. Det foreslås derfor å avsette
2 millioner kroner i 2013 til vår deltakelse i søknadsprosessen. Milepeler i søknadsprosessen vil avgjøre i hvilken grad hele beløpet benyttes. Oslo kommune har invitert Drammen spesielt til å være med på en OL-søknad. Denne invitasjonen står ved lag selv om andre kommuner har uttrykt sin interesse i saken. I forbindelse med utarbeidelse av OL-søknaden vil også en permanent treningshall for isidretter i Drammen bli belyst.

Tilpasninger i virksomheten

Bruk av konsulenter reduseres fordi det er gjort tilsetting som bør gi mer kapasitet internt. Vedlikehold, reparasjoner og andre driftstiltak prioriteres på ny og tilpasses strammere ramme.

Økt satsing på idrett (tiltak og arrangementer)

Fra Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en av strategiene at Drammen kommune gjennom målrettet økonomisk satsning (MØS) skal stimulere og bidra til samarbeid med idretten og andre aktører. Basert på erfaringer og resultater med prosjektene til nå, er det behov for å øke rammen for MØS til 800 000 kroner, og å foreta en omfordeling. Dette gjøres blant annet for å sikre videre drift av prosjektet Inkludering i idrettslag, som er et spleiselag med staten hvor staten årlig bidrar med 450 000 kroner. Prosjektet administreres av Drammen idrettsråd. Erfaringene så langt er at Inkludering i idrettslag, som er et av prosjektene, krever mer ressurser for å få med grupper og hele lag (for eksempel fotballag) i satsningen.

To nye arrangementer fikk kommunal støtte i 2012. Det var Glava tour of Norway og sandvolleyball NM/Europatour. Erfaringene fra arrangementene var positive. Det bør drøftes med idretten, næringslivet og sikres politisk forankring av om Drammen kommune bør støtte den typen arrangementer, og i tilfelle hvilke arrangementstyper som bør prioriteres. Særskilt bør det vurderes om 17. mai er egnet som arrangementsdag.

Kollektivtransport

Drammen kommune har gjennom en avtale med Buskerud kollektivtrafikk (nå: Brakar) støttet busstilbudet i Drammen med 2 mill kr pr år. Denne avtalen utløper i årsskiftet 2012/13.

Støtten har gått til utvidet rutetilbud på følgende avganger:
- Forlengelse av linje 4 fra Lollandkrysset til Kniveåsen
- 3 kvelds- og en lørdagsavgang til Gulskogen
- 8 rushtidsavganger linje 4 Kniveåsen – Bragernes

Brakar har nå tatt kontakt med Drammen kommune for å be om at støtten opprettholdes til medio 2014, da en ny kontrakt for busstransport i Drammen iverksettes. Siden tilbudet har ført til en suksessfull styrking av kollektivtransporten, vil Brakar legge dette tilbudet inn som en likeverdig del av anbudsgrunnlaget for transportpakken gjeldende fra medio 2014. 

Med dette som premiss foreslår rådmannen å videreføre 2 mill kr. for 2013, og inngå en avtale frem til sommeren 2014. Det minnes om at kollektivtransport er Fylkeskommunens ansvar, og at Drammen kommunes engasjement kun har vært av midlertidig art for å bidra i oppbyggingsfasen av nye kollektivtilbud med stort potensial.

 
Topp