Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

Tabell 4. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 ( tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak 2013201420152016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:76,041,537,536,5191,5
Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder1,51,51,51,56,0
Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett21,021,021,021,084,0
Rehabilitering bybrua30,030,0
Sammenhengende turveier langs Drammenselva1,51,01,01,04,5
Nærmiljøanlegg/lekeplasser4,04,04,04,016,0
Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere5,05,05,05,020,0
Fellesprosjekter med vann og avløp4,04,04,04,016,0
Oppgradering av gatelys - lavenergi3,05,01,09,0
Ny løypemaskin Konnerud1,01,0
Kunstgress Marienlyst5,05,0
Investeringstiltak Drammen Eiendom KF:21,00,00,00,021,0
Nytt P-hus Strømsø21,021,0
Sum97,041,537,536,5212,5
 

Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder

Rådmannen foreslår å avsette 1,5 millioner kroner årlig til kjøp av aktuelle eiendommer som kommer for salg i de viktigste friluftsområdene og til grøntanlegg.

Rehabilitering/oppgradering infrastruktur, park/idrett

Det foreslås 21 millioner kroner årlig til rehabilitering/oppgradering av infrastruktur, parkanlegg og idrettsanlegg. For infrastruktur kan dette være reasfaltering og masseutskifting av veier og fortau samt utskifting av veielementer som eksempelvis sluk og stikkrenner. For idrettsanlegg kan dette være utskifting av utslitte apparater, gjerder, sikkerhetsutstyr og lignende.

Bybrua

Opprusting av Bybrua gjøres for å legge til rette for økt bruk, særlig i vinterhalvåret, for gående og syklende og for å styrke sentrum ved at flere kan bruke sentrum hele året.

Sammenhengende turveier langs Drammenselva

Til grunn for turveiutbyggingen langs elva ligger kommunedelplan for Drammenselva. På Gulskogen gjenstår grunneieravklaring/erverv på fire delstrekninger for at turveien skal være komplett frem til Sølfastøya. Strekningen er på cirka 450 meter. På Åssiden mangler avklaring ved en boligeiendom for å få en fungerende turveistrekning frem til ”avishusene”. Tiltaket gjelder fysisk bygging av disse delstrekningene.

Nærmiljøanlegg/lekeplasser

Det foreslås 4,0 millioner kroner årlig til tilrettelegging av anlegg for fysisk aktivitet og lek i hele byen, med hensikt på å øke fysisk aktivitet blant barn og unge.

Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere

Det foreslås 5,0 millioner kroner årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak for gående i tråd med målsettingene i Buskerudbyen. Eksempler på tiltak: oppgradering av bussholdeplasser, framkommelighetstiltak for buss, sykkelfelt, sykkelparkering og viktige gangakser. I tillegg dekkes viktige trafikksikkerhetstiltak.

Fellesprosjekter med VA

Det har vært vellykket å utvide prosjekter når andre aktører arbeider i kommunale veier, eksempelvis å asfaltere i full bredde når aktører allikevel er forpliktet til å asfaltere deler av veien. Dette har hatt god effekt fra 2011-2012 og det er fortsatt betydelig rehabilitering innenfor V/A. Det avsettes 4,0 millioner kroner årlig fra 2013 til dette.

Oppgradering gatelys/lavenergi

Forbud mot kvikksølvarmatur fra 2015 gjør at det skjer en gradvis utskifting til nye lavenergilamper. Dette skjer nå kun ved feilrettinger og lampeskift, men ikke som en systematisk målrettet del. Det er foreslått i økonomiplan å skifte ut alle armaturer innen 2015. Dette reduserer energiforbruket i takt med utskiftingen. Den budsjettmessige konsekvensen er imidlertid også avhengig av energiprisen og nettleie. Prosjektet avsluttes april 2015.

Ny løypemaskin på Konnerudsiden 

Pris for ny løypemaskin er cirka 1,5 millioner kroner, mens innbyttepris er om lag 0,5 millioner kroner. Dette gir reduserte kostnader til drift og vedlikehold og bedre sporkvalitet i løypenettet. Ny maskin gir likeverdige løypetilbud på begge sider av byen. 

Marienlyst stadion ”Gamle Gress” – legging av nytt kunstgress

I henhold til avtale med Strømsgodset skal nytt kunstgress legges i 2013. Saken ble omtalt i
1. tertialrapport. Alternative tidspunkter for gjennomføring har vært diskutert. Aktuelle tidspunkter er på våren eller sommeren 2013.  I samråd med Strømsgodset og Norges Fotballforbund (NFF) skal det avtales et ”tidsvindu” i denne perioden for gjennomføring av arbeidene.

Når kunstgresset skal skiftes, vil banekonstruksjonen bli oppbygget som et anlegg tilpasset toppfotballens krav og ønsker. Det forutsetter legging av en såkalt pad, et støtdempende dekke, under kunstgresset. Som beskrevet i 1. tertialrapport, vil dette medføre at fremtidig islegging av Marienlyst stadion ikke er realistisk. Det avsettes 5 millioner kroner til arbeidene.  Det skal inngås en oppdatert leieavtale mellom Drammen kommune og Strømsgodset som avspeiler kostnadene med etablering av nytt kunstgressdekke slik at det blir en kostnadsdeling. Det eksisterende kunstgressdekket vil bli vurdert gjenbrukt i dialog med Drammen Idrettsråd.

 
Topp