Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedaktiviteter

Vedlikehold av gang og sykkelveier prioriteres

VNI vil gjennom høy standard på vinterdrift samt godt asfaltdekke med god oppmerking og skilting, eliminere ”sykkelfeller”. Høy standard på sentrale fortau og gangveier samt stabil drift av fortausvarmeanlegg og kommunal håndheving av politivedtekten i indre by, vil bidra til bedre tilgjengelighet i sentrum.

Prosjekt ”Buskerudbyen” har etablert et telleverk som teller sykkelbruken på 3 ulike steder i Drammen. I tillegg er det data fra bysykkelordningen. Målet for planperioden er 5 prosent økning i sykkelbruken per år. Det vil også bli etablert tellepunkt for gående.

Forsvarlig vedlikehold av kollektivtraseer og holdeplasser

Holdeplasser skal være innbydende med hensyn til renhold og snørydding, videre skal vasking av lehus og god vinterstandard på tilførselsveiene fram mot holdeplassene bidra til økt kollektivbruk. Virksomhet Vei, natur og idrett har ikke en egen målemetode for å registrere økt kollektivbruk, men skal innhente tall fra Buskerud Kollektivtrafikk.

Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet

VNI skal gjennomføre målrettet kontroll og styring av funksjonskontraktene på sommer- og vintervedlikehold. Stikkprøvekontrollen skal ikke avdekke større avvik enn 20 prosent i forhold til definert standard. Avvik vil bli rapportert på vintervedlikehold og sommervedlikehold.

Sentrumsområdet (torg og uterom) skal være attraktive og innby til økt aktivitet

VNI arbeider med å justere regelverket for bruk (uteromsprosjektet) og være en mer offensiv tilrettelegger for bruk av arealene. VNI vil i utgangen av 2012 ha et tall på hvor mye handel og arrangementer uterommene har vært leid ut til og se dette opp mot tallet for 2011. Målet for planperioden er 5 prosent økning i bruken. 

Idrettsanleggene og grøntområdene skal være attraktive og innby til økt bruk

VNI skal tilrettelegge for at arealene er tilgjengelige og klare til bruk for publikum. Bookingsystemet som benyttes for idrettsanlegg viser at innendørs aktivitetsflater i kommunalt eide haller er 100 prosent belagt på hverdager. For utendørsanleggene er bookingsystemet ikke ferdig implementert, men dette vil skje i løpet av 2012.

Prosjektet Bynært friluftsliv har som målsetting å fremskaffe aktivitetsdata for de fleste typer arenaer som benyttes for fysisk aktivitet inkludert parker, friområder og marka. I tillegg skal prosjektet finne frem til faktorer som bidrar til økt bruk.

Etterslepsregistreringer knyttet til parker og idrettsanlegg gjennomføres for å kunne drive målrettet oppgradering og skjøtsel for å sikre attraktive anlegg.

Byens mark skal være attraktiv og innby til aktivitet

Ved implementering av vedtatt skjøtselsplan og tilrettelegging gjennom sesongene skal VNI sikre tilgjengelighet til marka. Det er i 2012 etablert et målesystem for registrering av bruk av marka sammen med Drammen parkering KF.

Prosjekter

Forvaltningsprosjekter

 • Arbeide videre med datafangst til indikatorene i MRS, samt rapportering og evaluering av KOSTRA-tall.
 • Bidra inn i prosjekt for ny overvannsstrategi.
 • Graveinstruks (revisjon)
 • Økt bruk av uterom

Fagplaner

 • Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Bynært friluftsliv
 • Hovedplan Vei og Trafikk

Arrangementer

 • WC Skisprint
 • Drammen Elvefestival
 • Glava Tour of Norway på sykkel
 • NM og Europatour i sandvolleyball


 

 
Topp