Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Nøkkeltall med kommentarer

Det finnes ikke tall som viser nivået på fysisk aktivitet i befolkningen i dag. Nøkkeltall som kan benyttes er antall medlemmer i idrettslag i Drammen (hentes fra idrettsregistreringen). Eksempelvis fra 2011 er antall medlemmer i idrettslag 20 488. Indirekte tall for aktivitet klarer vi å synliggjøre gjennom vårt bookingsystem for haller og idrettsanlegg (ikke ferdig utviklet for alle anlegg ennå). Det er et mål å få lagt inn alle våre anlegg i bookingsystemet i løpet av 2012.

Besøkstall til marka:

Agendarapporten viser at Drammen ligger høyt når det gjelder utgifter innen samferdsel. Rapporten bruker KOSTRA-data fra konsernnivå som inkluderer flere forhold som for eksempel kommunale foretak. Hvis vi tar ut data på kommunenivå (ikke konsern), så får vi følgende data, målt i kroner per innbygger:

Kommune: 2011
0502 Gjøvik 235
0602 Drammen 553
1001 Kristiansand 682
1102 Sandnes 283
1103 Stavanger 454

Klimatiske forskjeller og ulike krav til standard er ikke hensyntatt i tallene. Drammen kommune brukte etter denne beregningen fra KOSTRA 553 kroner per innbygger til drift av vei, torg, plasser og sentrumsanlegg i 2011.

Budsjettet for Idrett i VNI går i hovedsak til drift av idrettsanlegg. Tallene under viser regnskapet for 2010 og 2011, samt budsjett for 2012.

Tabell 1. Utgifter til idrettsformål

Mill. kroner Regnskap 2010Regnskap 2011Budsjett 2012
Lønn555
Driftsutgifter212523
Tilskudd456*
Driftsinntekter797
Netto sum232627
 
*)  Økning fra 2010 skyldes overgangsordning for hallrefusjon

I tillegg til dette bevilger bystyret 17 millioner kroner til drift av Drammensbadet.

Agenda-Kaupang har hatt en gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring. VNI vil bruke rapporten til å evaluere eget kostnadsnivå og se hvilke kommuner som har lavere driftsutgifter, for å se hvordan driften kan tilpasses uten at det går ut over ønsket standard for publikum.

 
Topp