Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Skole

 


Svensedammen skole

Det foreslås over 670 millioner kroner til investeringer i skolebygg kommende fire år for å sikre balanse mellom antall elever og skoleplasser. I 2013 tas ny flerbrukshall ved Galterud skole i bruk. Svensedammen skole er utvidet og bygget om til neste skoleår. Bygging av ny Frydenhaug skole starter 2012 og fullføres 2014. Utvidelse og ombygging av Åskollen skole starter i 2013 og ferdigstilles 2014. Det foreslås satt av 250 millioner kroner i fireårsperioden til utvidelser og ombygging av skoler for å møte veksten i antall elever. Avsetningen gjelder i første omgang Brandengen og Fjell skoler.

Resultatutviklingen i drammensskolen har vært positiv og det legges til rette for fortsatt gode resultater gjennom satsningen på Norges Beste Skole, forsert undervisning m.v.

Drammensskolen er effektiv sammenlignet med andre bykommuner. Det betyr gode læringsresultater for hver krone brukt til grunnskole. 

Status for programområdet

Status i forhold til vedtatte mål
Resultatene i drammensskolen viser en fortsatt positiv utvikling. Elevene på 7. trinn oppgir at de er mer motivert og trives litt bedre enn fjorårets kull, mens resultatene er motsatt for årets 10. trinn. Andelen elever som oppgir at de både trives godt og har en høy motivasjon for skolearbeidet, er godt over landsgjennomsnittet.

Utfordringer i planperioden
Utfordringen fremover blir å opprettholde og utvikle kvaliteten i skolen med dagens lærertetthet. Det utdannes færre lærere enn det er behov for, og det er derfor en utfordring for Drammen å beholde lærere etter fylte 62 år, samtidig som man rekrutterer nyutdannede. Nyutdannede lærere må fortsatt få veiledning og oppfølging slik at de blir ivaretatt, trives og rustet til å gjøre en god jobb med elevene.

Forventet vekst i antall elever krever planlegging og utbygging av skoler i takt med veksten.  Graden av økning, og hvor i byen den største elevtallsveksten blir, må følges nøye slik at kapasitet kan tilpasses behovet. Det er videre en utfordring å erverve og regulere tilstrekkelig med tomter til nye skolebygg. Ifølge skolebehovsanalysen fra 2010, vil elevtallet i Drammensskolen øke fra cirka 7 300 elever i dag til opp mot 8 900 elever i 2020/21. Det vil bli en utfordring å få en maksimal utnyttelse av skoleanleggene samtidig som man må bygge nytt i forhold til elevtallsveksten.

Det forventes fortsatt vekst i andelen barn med spesielle behov. Dette medfører både økte kostnader og behov for egnede lokaler, i tillegg til Frydenhaug skole.

Resultater bygges over tid. Det er derfor viktig at det jobbes målrettet for å opprettholde motivasjon og energi i organisasjonen samtidig som budsjettilpasninger iverksettes.

Visjon

  • Norges beste skole
    En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Hovedmål

  • Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet
  • Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden
  • Mobbing flere ganger ukentlig er redusert
  • Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten
  • Ingen skoler har avvik i forhold til forskrift for miljørettet helsevern

Les mer om skole:

 

 
Topp