Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til driftsbudsjett

Tabell 2.  Forslag til driftsbudsjett 2013-2016  (tall i millioner 2013- kroner)

Regnskap 2011Justert budsjett 2012Forslag til økonomiplan
År_2013År_2014År_2015År_2016
Driftsutgifter744,1769,3778,7798,5813,5821,4
Driftsinntekter-135,3-132,8-137,2-137,2-137,2-137,2
Netto ramme608,8636,5641,5661,3676,3684,2
 
Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer  (tall i millioner 2013- kroner)

TiltakÅr_2013År_2014År_2015År_2016
Tiltak fra gjeldende økonomiplan
Elevtallsvekst6,112,218,324,4
Opptrapping, valgfag ungdomsskolen1,93,04,14,1
Redusert morsmålsundervisning-4,0-4,0-4,0-4,0
Generell innsparing/effektivisering-17,7-17,5-17,5-17,5
Økte inntekter, elever andre kommuner-0,5-0,5-0,5-0,5
Økte husleier11,023,431,233,0
Fjell 2020, finansiering arbeids- og aktivitetsskole (flyttes til P07)-0,4-0,4-0,4-0,4
Sum driftstiltak -3,616,231,239,1
 

Elevtallsvekst

Det er lagt inn en økning i rammen på grunn av elevtallsvekst (demografivekst) på 6,1 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden.

Opptrapping, valgfag ungdomsskolen

I stortingsmeldingen om ungdomstrinnet (Meld St.22, 2010-2011, Motivasjon, Mestring og Muligheter), varslet regjeringen en innføring av valgfag på 8. trinn på ungdomsskolen. Ordningen utvides til 9. trinn i 2013 og 10. trinn i 2014 og medfører økte kostnader på cirka 1,9 millioner kroner som kompenseres gjennom rammetilskuddet.

Redusert morsmålsundervisning

Tilbudet om morsmålsundervisning har i hovedsak de siste årene blitt gitt til de største språkgruppene i Drammen. Språkferdighetene i norsk til barn og ungdom i disse språkgruppene har forbedret seg merkbart de siste årene (jfr. språkferdighetene ved start i første klasse). Dette gjør at behovet for morsmålsundervisning går ned.

Generell innsparing/effektivisering

Programområdet reduserer netto driftsramme med cirka 17,7 millioner kroner i forhold til 2012.

Økte inntekter, elever andre kommuner

Rådmannen foreslår at Drammen kommune bruker samme betalingssatser som kommuner i nærområdet. Ved å øke satsene til samme nivå for elever fra andre kommuner som går i Drammensskolen vil inntektene økes med om lag 0,5 mill kr årlig.

Økte husleier

I bystyresak 22/2011, Barnehage- og skolebehovsanalyse 2010-2026, ble forventet elevtallsvekst i grunnskolen fremlagt for bystyret. Analysen synliggjør en forventet vekst i perioden som medfører et stort behov for utbygging av kommunens grunnskoler. Som investeringsplanen viser, medfører dette økte husleier som påvirker programområdets netto driftsramme i planperioden. Dette synliggjøres under punktet ”endring husleier” i tabellen over.

En andel av den økte husleiekostnaden for programområdet skyldes investering i energiøkonomiseringstiltak ved skolene. Rådmannen vil vurdere om investeringene er lønnsomme for skolene, det vil si om skolenes utgifter reduseres over tid som følge av ENØK-tiltakene. Dersom ENØK-tiltakene er en nettokostnad for skolene vil rådmannen vurdere ulønnsomme tiltak på nytt og eventuelt foreslå at disse dekkes med øremerkede bevilgninger utenfor programområde 12 Grunnskole.

 
Topp