Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Forslag til investeringsbudsjett

Tabell 4. Forslag til investeringstiltak 2013-2016 ( tall i millioner 2013- kroner)

Tiltak År_2013År_2014År_2015År_2016Sum 2013-2016
Investeringstiltak bykassen:3,010,05,05,023,0
Åskollen skole - inventar og utstyr5,05,0
Oppgradering - inventar/utstyr3,05,05,05,018,0
Investeringstiltak Drm. Eiendom KF:226,8207,1112,0110,0655,9
Åskollen skole - utvidelse/ombygging 56,8 36,5 93,3
Frydenhaug skole - nybygg 110,0 120,6 230,6
Galterud skole - ny flerbrukshall 30,0 30,0
Svensedammen skole - utvidelse/ombygging 10,0 10,0
Avsetning utbygging og rehabilitering skoler 8,0 40,0 102,0 100,0 250,0
Sikring av skolebygg 5,0 5,0
Oppgradering, kapasitetsutvidelse 7,0 10,0 10,0 10,0 37,0
Sum investeringstiltak229,8217,1117,0115,0678,9
 

Åskollen skole

Byggekostnader for nybygg og ombygging på Åskollen skole.

Frydenhaug skole

Ny Frydenhaug skole er påbegynt høsten 2012 og planlegges ferdigstilt august 2014. Foreslått ramme er i henhold til økonomiplan 2012-2015, korrigert for prisstiging.

Galterud skole – ny flerbrukshall

Flerbrukshallen er påbegynt høsten 2012 og planlegges ferdigstilt august 2013. Foreslått ramme er i henhold til økonomiplan 2012-2015, korrigert for prisstiging.

Svensedammen skole

Utbyggingen av Svensedammen har pågått siden 2010 og prosjektet forventes ferdigstilt mars/april 2013 innenfor foreslått budsjettramme.

Avsetning og rehabilitering av skoler

Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utbygging av Brandengen og Fjell skoler.
I tillegg foreslås det bygget flerbrukshall med bydelsfunksjoner i tilknytning til Fjell 2020. Disse prosjektene er under forprosjektering og vil rapporteres i forbindelse med 1. og
2. tertial 2013. I tillegg vil det være behov for kapasitetstilpasninger på andre skoler. Rådmannen foreslår på dette grunnlag å avsette henholdsvis 8 millioner kroner i 2013, 40 millioner kroner i 2014 og 102 millioner kroner i 2015 og 100 millioner kroner i 2016 til nevnte formål.

Sikring av skolebygg

Med bakgrunn i grove innbrudd på skoler og det faktum at det i dag er vesentlig mer omsettbart løsøre på skolene, er det igangsatt arbeid med en revidering av strategi og rutiner for sikkerhet og vakthold av bygninger og verdier. Det vil kunne medføre behov for installasjoner av blant annet kamera¬overvåkning og forbedrede alarmsystemer. Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2013.

Oppgradering, kapasitetsutvidelse

Kommunen har store utfordringer i årene som kommer i forhold til utbygging av barnehager og skoler, jamfør Barnehage- og skolebehovsanalysen for Drammen kommune 2010-2026. Rådmannen vil, i samarbeid med Drammen Eiendom KF, utarbeide en plan som ivaretar det økte elevtallet og som er så kostnadseffektiv som mulig for Drammen kommune. I tillegg foreslås det avsatt 18 millioner kroner i planperioden til påkostninger på inventar og utstyr.

 
Topp